U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2010, 14.01u

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, minister-president, ik was nogal verbaasd dat een actualiteitsdebat over de gevolgen van de politieke crisis niet kon doorgaan in het Vlaams Parlement. Het is nogal wereldvreemd om te denken dat de gevolgen aan Vlaanderen zullen voorbijgaan. Of het zou kwade wil moeten zijn van de meerderheid.

Ik vrees dat deze crisis ook zware gevolgen zal hebben op sociaal-economisch vlak, dat de sociaal-economische crisis zal versterken. De slagkracht van België is aangetast, het imago wordt aangetast. Of we dat nu graag hebben of niet, dat zou kunnen afstralen op Vlaanderen. Dat kan betekenen dat de investeringen wegblijven, dat de kredietwaardigheid van Vlaanderen wordt aangetast. Daar moeten we voor opletten.

Het ergste dat we kunnen meemaken, is dat België in het vizier komt van speculanten. Dat zou pas zware gevolgen hebben voor Vlaanderen. Ik sta niet alleen met die bezorgdheid. UNIZO – dat zal u na aan het hart liggen – deelt deze bezorgdheid, net als het VBO en de vakbonden. De groep van tien is vandaag nog met een verklaring in die zin naar buiten gekomen.

Bovendien hield het EU-voorzitterschap ook kansen in voor Vlaanderen. We konden daar tonen wat we waard zijn. Op diverse vlakken konden we daar een verantwoordelijkheid op ons nemen. Op het gebied van klimaat en biodiversiteit konden we een belangrijke rol spelen. Dat komt nu in het gedrang. Daarom denk ik dat de tijd van het geklungel en van de verrottingsstrategie voorbij moet zijn. We moeten er nu over nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gevolgen van deze crisis niet op de kap van de gewone Vlaming terechtkomen. Minister-president, welke bewarende maatregelen wilt u nemen zodat de negatieve gevolgen van deze politieke crisis worden ingeperkt?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, geachte leden, mijnheer Watteeuw, ik ga ervan uit dat u probeert debatten te organiseren met enige zin en toegevoegde waarde. Het is natuurlijk niet aan mij, maar aan de voorzitter en het Uitgebreid Bureau om te oordelen over de vraag of een actualiteitsdebat hier al dan niet plaatsvindt. Ik heb daar geen enkele impact op. Ik neem aan dat u beaamt dat dit klopt, voorzitter.

De voorzitter

Absoluut.

Minister-president Kris Peeters

Ik kan de beslissing bijtreden dat discussies over zogenaamde akkoorden of voorstellen in dit parlement weinig toegevoegde waarde hebben. Maar goed, dat is duidelijk gemaakt en beslist in het Uitgebreid Bureau. Daarin wil ik me niet mengen.

Mijnheer Watteeuw, sommigen willen nu de indruk wekken dat dit land, en Vlaanderen in het bijzonder, helemaal plat ligt. Godzijdank is dat niet het geval, en daar zijn dit parlement en de Vlaamse Regering verantwoordelijk voor. Onze bevoegdheden zijn nog niet volledig, nog niet coherent, maar we hebben toch al heel wat bevoegdheden. De Vlaamse Regering en ook dit Vlaams Parlement kunnen duidelijk maken dat de val van een federale regering geen chaos betekent. Voor Vlaanderen betekent dat zeker geen chaos, want er wordt voortbestuurd. Als u natuurlijk mee zit te roepen over buitenlandse investeerders – ik kom daar straks nog op terug – en roept dat het Belgische voorzitterschap helemaal op apegapen ligt, dan bent u ofwel niet goed geïnformeerd, ofwel brengt u een zeer riskante boodschap. Ik zou van u, als Vlaams parlementslid, iets anders verwachten. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Ieder zijn verantwoordelijkheid. Iedereen zegt wat hij meent te moeten zeggen. Het is echter heel belangrijk ook in dit Vlaams Parlement te onderstrepen dat wij bevoegdheden hebben. Elke dag komen er buitenlandse investeerders naar mij met de mededeling dat ze willen investeren in Vlaanderen en de vraag wat de maatregelen en de mogelijkheden zijn. We doen er absoluut alles aan om dat uit te stralen en dat ook met beslissingen te onderstrepen.

Mijnheer Watteeuw, u weet dat we binnen het Belgische voorzitterschap belangrijke voorzittersposten op ons hebben genomen. Er is Leefmilieu, om met uw grootste zorg te beginnen. De voorzitter daarvan is minister Schauvliege. Er is Sport, met minister Muyters als voorzitter. Er is Jeugd en Onderwijs, met minister Smet beide malen als voorzitter. Er is Visserij, met mezelf als voorzitter. Wij hebben die voorzitterschappen op ons genomen. We zullen er onverkort voor zorgen dat die voorzitterschappen niet alleen voort zeer grondig worden voorbereid, maar dat ze ook daadwerkelijk een succes zullen worden. Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt met de federale overheid. Een aantal vergaderingen zijn on hold gezet. We moeten de volgende dagen bekijken hoe dat voort wordt aangepakt. Ik kan u echter verzekeren dat ik vanuit de Vlaamse Regering – en ik hoop dat dit ook zo is voor het Vlaams Parlement – alles zal doen om dit Belgische voorzitterschap ordentelijk te organiseren. Wij nemen onze verantwoordelijkheden op. Zeker wat Leefmilieu betreft, zullen we er alles aan doen om het voorzitterschap goed te voleindigen. Dat is wat van ons wordt verwacht en dat zullen we ook doen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister-president, u moet toch eens weten wat u wilt. U wilt niet praten over akkoorden die er nog niet zijn en voorstellen die nog maar pas zijn geformuleerd. Ik begrijp dat. Onze fractie heeft niet de gewoonte debatten te vragen over zaken waarvoor we niet bevoegd zijn. Ik vraag u alleen wat de regering zal doen om de negatieve gevolgen van deze crisis tegen te gaan.

U hebt bij de vorige vragen geantwoord dat u zult doorregeren. Ik geef u de kans om nu eens te zeggen wat u gaat doen. Hoe zult u ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen er niet zijn? Ik ben niet alleen met die bezorgdheid. Ik heb al verwezen naar de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) enzovoort. Ook binnen uw partij zijn er mensen, en niet de minsten, die zeggen dat dit op sociaal-economisch vlak zware gevolgen voor Vlaanderen kan hebben. Zegt u mij nu eens hoe u dit zult aanpakken?

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, collega’s, dat de situatie in ons land ernstig, is, behoeft geen betoog. De Vlaamse Regering moet nu meer dan ooit, economisch maar ook budgettair, de teugels heel strak in handen houden.

Minister-president, u hebt vrijdag de budgetcontrole afgerond. U hebt gezegd dat u het beoogde record van 500 miljoen euro gaat bereiken, maar u houdt wel rekening met het feit dat het federale parlement voor 30 juni de budgetcontrole zal goedkeuren. Dat ziet er zo niet naar uit, want men zal terugvallen op de cijfers van de initiële begroting. Dat betekent dat ook na uw budgetcontrole, Vlaanderen een gat van 211 miljoen euro heeft in de begroting van 2010.

Mijn vraag is heel eenvoudig: gaat u een nieuwe budgetcontrole doen?

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Voorzitter, collega’s, ik vind de richting waarin de discussie gaat een beetje vreemd. De Vlaamse Regering heeft er van bij het begin voor gekozen om een combinatie te maken van een begroting die zo snel mogelijk onder controle wordt gebracht – weinigen zullen aan de noodzaak hiervan twijfelen – en een investeringsbeleid. Eigenlijk zou je op dit moment aan de Vlaamse Regering kunnen vragen om ervoor te zorgen dat de schade die zeker op het vlak van investeringen in België wordt geleden door de politieke instabiliteit, op een ander niveau wordt opgevangen. Dat is ook wat de Vlaamse Regering doet. Er worden beslissingen genomen om dat te doen.

De discussie voeren in de zin dat de federale instabiliteit voor problemen zorgt, is verkeerd. De vraag moet zijn: zorg ervoor dat Vlaanderen alles in het werk stelt om de investeringen te kunnen doen, wat ze ook heeft gezegd van bij het begin van de legislatuur en wat ze ook zal doen. De minister-president heeft het daarstraks nog herhaald.

Ik begrijp de richting van de discussie niet. Dit is een niveau dat werkt en dat is het belangrijkste voor iedereen: investeringen en jobs creëren.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega’s, mijn betoog gaat in dezelfde richting. De toestand is inderdaad ernstig. Maar het is nu ook duidelijk dat er een Vlaamse overheid is, een Vlaams Parlement en een Vlaamse Regering met tal van bevoegdheden. Ook mensen uit het economische terrein brengen de boodschap dat dit een standvastige regering is waardoor niet alles aan zijn lot wordt overgelaten. We moeten die daadkracht tentoonspreiden.

Ik kan de bekommernis van de heer Van Mechelen over de budgettaire situatie van Vlaanderen begrijpen, maar het is ook zo dat we internationaal niet slecht scoren. Ik verwijs naar de ranking van Standard & Poor’s waar de credibiliteit van de Vlaamse overheid een AA+ krijgt. Ik denk dat we op die weg moeten voortgaan.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Minister-president, ik denk dat u daarstraks niet goed hebt geluisterd. Wij hebben zelfs het tegenovergestelde beweerd. Wij hebben niet gezegd ‘chaos’, integendeel. Wij denken zelfs dat u door uw optreden een stukje van de dreigende chaos kunt vermijden, door nu een uitspraak te doen over het tuchtsanctierecht voor de burgemeesters. Geef die mensen wat vertrouwen.

Maar de vraag ging over het economische aspect. De rating van Standard & Poor’s van de Vlaamse Regering is stabiel gebleven – gelukkig maar. Dat heeft volgens mij te maken met de schuldafbouw uit het verleden, maar ook met het feit dat wij binnenkort waarschijnlijk ook nog de enige legitieme en grondwettelijk correct verkozen parlement en regering zijn.

Dat betekent dat we ons moeten afvragen of we de zaak niet moeten omdraaien. Er dreigt inderdaad wat chaos op het federale niveau, aangezien er daar een ongrondwettelijke verkiezing komt. In welke mate bent u bereid om als Vlaamse overheid, als grondwettelijke en legitieme vertegenwoordiging van het volk, bijvoorbeeld een zaakvoerderschap waar te nemen over de taken op het federale niveau, om daar een zekere grondwettelijkheid aan te verlenen?

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Minister-president, de Belgische chaos dreigt inderdaad Vlaanderen en misschien zelfs de Vlaamse Regering mee te sleuren in het moeras, zeker aangezien het uiteindelijk gaat om dezelfde partijen – of toch gedeeltelijk – die aan het roer staan. Maar dat mag er niet voor zorgen dat we niet als een goede huisvader anticiperen op de toekomst. U kunt voor- of tegenstander zijn van de Vlaamse onafhankelijkheid en de mogelijke splitsing van het land, maar het is dan toch de taak van de Vlaamse Regering om zo’n splitsingsscenario voor te bereiden en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om die toekomst op de best mogelijke manier voor te bereiden en de mogelijke overgangsfase zo goed mogelijk te prepareren en zo weinig mogelijk in chaos te laten eindigen.

U hebt het voortdurend over het feit dat de Vlaamse Regering voortgaat, haar job doet en niet omkijkt naar wat er op het Belgische niveau gebeurt. Dat lijkt mij toch een beetje hypocriet op een moment dat ik vaststel dat minister Lieten, als viceminister-president, aankondigt dat ze lijsttrekker wordt van sp.a in de provincie Limburg voor de federale verkiezingen. U verkondigt de theorie, maar dat is de praktijk. Dan is het maar de vraag hoelang u die campagne en alles wat daarbij staat te gebeuren, uit uw regering en uw meerderheid kunt weghouden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Van Mechelen, wij hebben de begrotingscontrole vorige week vrijdag afgesloten, met een aantal belangrijke bedragen die we nog moeten ontvangen van de federale regering. U verwees zelf al naar de dotatie van 211 miljoen euro. Het is vanzelfsprekend dat, als wij in een andere situatie terechtkomen en dat bedrag niet wordt overgemaakt, wij dat moeten bekijken. Vrijdag laatstleden kon in elk geval niemand, behalve misschien de mensen die daarstraks het woord hebben genomen, voorzien dat de regering zou vallen. Wij volgen dat nu dus van zeer nabij op, en als er een probleem is doordat bepaalde middelen niet zouden worden overgemaakt zoals vrijdag afgesproken, zullen we dat bekijken.

Ik ben het eens met de heer Crombez dat we nu, zeker wat het sociaal-economische betreft, alles op alles moeten zetten om investeringen aan te moedigen en internationale ondernemingen te overtuigen om hier te investeren. Ik kan u zeggen dat we heel veel inspanningen doen om dat in concrete dossiers te realiseren. Dat is mijns inziens de juiste aanpak. De komende weken en maanden moeten we daar verder op inzetten.

Mijnheer Vereeck, wij zullen doen wat we afgesproken hebben. We volgen de zaak op allerlei vlakken van zeer nabij op. U zou graag hebben dat ik uitspraken doe over zaken waarover nog niet beslist is of waar de burgemeesters zich nu al grote zorgen over zouden maken, maar ikzelf of de bevoegde minister zal daar op het juiste moment duidelijke uitspraken over doen.

Mijnheer Dewinter, we kennen uw stelling over de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Nochtans denken heel wat mensen dat dat net de chaos zou teweegbrengen. Dat gezegd zijnde, is het zo dat iedereen zich bij de start van deze regering geëngageerd heeft om gedurende 5 jaar actief te blijven in de Vlaamse Regering, en het is belangrijk dat dat woord gestand wordt gedaan. Ik ga niet vooruitlopen op bepaalde beslissingen van bepaalde partijen. Mijn vraag, die bij de start van deze Vlaamse Regering uitdrukkelijk is geformuleerd, dat alle ministers 5 jaar in deze Vlaamse Regering blijven, wordt bewaarheid. (Opmerkingen van de heer Filip Dewinter)

Ik doe daar geen uitspraken over, maar dat is bij de start van deze Vlaamse Regering overeengekomen.

Filip Watteeuw

Minister-president, het is de taak van de Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat de gewone Vlamingen de politieke crisis niet voelen. Als we daartoe willen komen, als we oplossingen aanleveren om daarvoor te zorgen, dan zal dat niet zijn door het zware en ongepaste taalgebruik te hanteren van sommige meerderheidspartijen en ook niet door eenzijdig afzijdig te blijven, door weg te lopen van de problemen, maar wel door heel concrete oplossingen te formuleren voor de problemen die zich aandienen. Wat die concreetheid betreft: die ontbreekt in uw antwoord, u blijft met vage intenties komen, maar concrete oplossingen komen er niet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.