U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de voorstellen van resolutie van mevrouw Schryvers, de heren Dehaene, Crombez en Van Malderen en de dames Jans en Stevens betreffende de opvolging van de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en van mevrouw Dillen betreffende de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst in het Jaarverslag 2008 en in het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, met betrekking tot Welzijn en Gezondheid.

Het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 20 april 2010 heeft mevrouw Dillen verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Mevrouw Dillen heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Marijke Dillen

Ik wil vragen dit voorstel van resolutie op te nemen op de agenda omdat het, voor wie het heeft gelezen en de boeiende besprekingen in de commissie aandachtig heeft gevolgd, iets breder gaat en niet enkel rekening houdt het jaarverslag van de ombudsman maar ook met het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen. Voor het overige zijn de twee voorstellen nagenoeg gelijklopend omdat ze letterlijk de aanbevelingen van de ombudsman overnemen. Mijn voorstel gaat iets verder en neemt niet enkel de aanbevelingen op beperkt tot het jaarverslag maar ook de aanbeveling zoals geformuleerd in het memorandum. Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend dat die samen worden besproken.

De voorzitter

Is de vergadering het eens met het aanvatten van de bespreking van het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Strackx, verslaggever, heeft het woord.

Felix Strackx

Op 23 maart 2010 besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid het voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De amendementen op dit voorstel van resolutie zijn terug te vinden in parlementair stuk nummer 218/2.

In overeenstemming met artikel 26, 2, van het reglement wordt dit voorstel van resolutie in samenhang behandeld met het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen betreffende de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst in het Jaarverslag 2008 en in het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, met betrekking tot Welzijn en Gezondheid.

Eerst volgde een toelichting door de indieners. Mevrouw Schryvers verwijst naar de bespreking van het Jaarverslag 2008 van de Vlaamse Ombudsdienst op 13 oktober 2009. Een aantal van de toen aangehaalde knelpunten is overgenomen in het voorstel van resolutie.

Mevrouw Dillen vindt haar voorstel van resolutie en dat van de meerderheid gelijklopend. De meerderheid neemt een beperkt aantal aanbevelingen over uit het Jaarverslag 2008 van de Vlaamse Ombudsdienst. Zij vindt haar voorstel ruimer omdat het ook rekening houdt met het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst, dat nuttige aanbevelingen bevat voor de volledige regeerperiode.

De Vlaamse Ombudsdienst wijst in zijn Jaarverslag 2008 op enkele terechte bezorgdheden, waarvoor helaas ook al in de jaren daarvoor aandacht werd gevraagd. Mevrouw Dillen hoopt dat de huidige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wel zal ingaan op deze bezorgdheden. Afsluitend roept zij iedereen op haar uitgebreider voorstel van resolutie goed te keuren.

De heer Dehaene ontkent dat nooit rekening wordt gehouden met aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Hij haalt de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst over de boetes in het kader van de zorgverzekering als voorbeeld aan.

Mevrouw Van der Borght kan zich in beide voorstellen van resolutie vinden. Ze dient vier amendementen in op het voorstel van resolutie van de meerderheid. Amendement 1 strekt ertoe in het kader van de kinderopvang inspectiebezoeken altijd onaangekondigd te laten gebeuren, tenzij het over specifieke dossiers gaat. Het aangekondigd of onaangekondigd laten verlopen van inspectiebezoeken blijft een discussiepunt. Mevrouw Van der Borght is van mening dat hierover best een stelling wordt ingenomen. Ze stelt voor inspectiebezoeken altijd onaangekondigd te laten verlopen. Voor zeer specifieke dossiers die de aanwezigheid van de betrokken dossierbeheerder vereisen, blijft het aangewezen een inspectiebezoek voorafgaandelijk aan te kondigen.

De heer Dehaene is geen voorstander van het idee om inspecties per definitie onaangekondigd te laten verlopen. Bij een eerste inspectie moet de verantwoordelijke immers aanwezig zijn. De inspectiedienst is daarenboven zelf best geplaatst om te bepalen of een inspectiebezoek aangekondigd wordt. Onder de geldende regeling zijn zowel aangekondigde als onaangekondigde inspectiebezoeken mogelijk, waardoor een instelling evenmin zeker is of ze geïnspecteerd zal worden. Amendement 1 wordt niet aangenomen.

Amendement 2 van mevrouw Van der Borght strekt ertoe bij de kinderopvang bij het toekennen van punten in het kader van de KWAPOI-schaal (kwaliteitsinstrument particuliere opvanginstellingen, een kwaliteitsinstrument gehanteerd door Kind en Gezin bij inspectiebezoeken) altijd te voorzien in een motivering van de score. De Vlaamse Ombudsdienst is volgens mevrouw Van der Borght van mening dat een motivering nodig is bij het toekennen van punten wanneer de kwaliteit van kinderopvang is vastgesteld aan de hand van de KWAPOI-schaal. Het Agentschap Kind en Gezin vindt dat dit enkel nodig is wanneer het aantal punten onvoldoende is en stelt dat het een zelfevaluatieschaal is. De indiener is evenwel van mening dat net omdat het gaat om een schaal voor zelfevaluatie, het belangrijk is dat kinderopvanginitiatieven vernemen waarom zij minder of meer scoren dan de vorige keer, zodat zij hun beleid kunnen bijsturen. Het is frustrerend een andere score te krijgen zonder te weten waaraan die gewijzigde score te wijten is.

De heer Dehaene antwoordt dat dit amendement al vervat zit in het voorstel van resolutie. Het tweede streepje, 1°, b), vraagt duidelijke informatieverstrekking te garanderen over de reglementering waarop de inspecties in de kinderopvang worden afgetoetst.

Mevrouw Van der Borght is het daar niet mee eens. Wanneer inspectiediensten een score toekennen als basis om een erkenning toe te kennen, moeten alle betrokkenen weten waarop de score gebaseerd is. In haar voorstel van resolutie vraagt de meerderheid enkel duidelijke informatieverstrekking te garanderen over de reglementering waarop de inspecties zijn gebaseerd. Ze vraagt uitdrukkelijk dit amendement goed te keuren. Amendement 2 wordt niet aangenomen. Mevrouw Van der Borght zal zich bij de eindstemming onthouden omdat de meerderheid haar amendement 2 niet aanvaardt. Wie pleit voor kwaliteit, moet de voorzieningen duidelijk uitleggen waarom hun score is gedaald.

Amendement 3 strekt ertoe in het kader van de Vlaamse zorgverzekering de indicatiestelling op regelmatige tijdstippen te evalueren op een objectieve toepassing van de BEL-foto-schaal (basiseerstelijnsschaal). Uit het verslag van de Vlaamse Ombudsdienst blijkt namelijk dat men zich bewust is van een mogelijk verschillende interpretatie van de BEL-foto-schaal. Men doet inspanningen om te komen tot een eenduidige interpretatie, maar de Vlaamse Ombudsdienst is van mening dat een verdere evaluatie aangewezen blijft. Mevrouw Van der Borght stelt dan ook voor werk te maken van een evaluatie van de indicatiestelling op regelmatige tijdstippen om te waken over de eenduidige interpretatie van de BEL-foto-schaal. De heer Dehaene verklaart geen bezwaar te hebben tegen dit amendement. Amendement 3 wordt unaniem aangenomen.

Amendement 4 strekt ertoe aan het laatste streepje een 4°/1 toe te voegen, dat luidt als volgt: “een globaal plan uit te werken tot het wegwerken van wachtlijsten met bijzondere aandacht voor de wachtlijsten voor personen met een handicap en voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg en met nodige aandacht voor de wachtlijsten in de andere welzijns- en gezondheidsdomeinen”. De wachtlijsten geven jaarlijks aanleiding tot opmerkingen van de Vlaamse Ombudsdienst, maar de problematiek van de wachtlijsten is ruimer. Het is absoluut noodzakelijk te voorzien in een omvattend plan waarbij het wegwerken van de wachtlijsten wordt gezien in een breed kader, aldus mevrouw Van der Borght.

De heer Dehaene verwijst naar de resolutie tot besluit van de op 24 maart 2009 in de commissie gehouden gedachtewisseling met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en van de op 21 april 2009 in de commissie gehouden hoorzitting en gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de gehandicaptensector, allebei over de ‘Meerjarenanalyse, een achteruit- en vooruitblik op de zorgbehoeften van personen met een handicap’. Hij vindt het niet zinvol om die resolutie nog eens over te nemen. In tegenstelling tot wat in het amendement wordt gevraagd, zal het bovendien op korte termijn onmogelijk zijn om alle wachtlijsten volledig weg te werken.

Mevrouw Van der Borght kan de heer Dehaene tot op zekere hoogte volgen, maar is van oordeel dat de commissie moet worden geïnformeerd over de mate waarin de resolutie is uitgevoerd. De heer Van Malderen antwoordt dat elk Vlaams parlementslid de Vlaamse Regering ter verantwoording kan roepen. Hij acht het niet opportuun om dit thema toe te voegen aan een voorstel van resolutie over het Jaarverslag 2008 van de Vlaamse Ombudsdienst. Mevrouw Van der Borght zegt dat dit thema jaarlijks door de Vlaamse Ombudsdienst wordt vermeld. Ze herhaalt haar vraag naar een stand van zaken. Haar vraag is er niet op gericht de wachtlijsten onmiddellijk weg te werken.

Amendement nummer 4 wordt niet aangenomen. Mevrouw Dillen wijst met haar tegenstem de meerderheid op een gebrek aan consequentie. De heer Dehaene wijst op een fundamenteel verschil tussen het amendement en het voorstel van resolutie. De heer Crombez antwoordt dat mevrouw Van der Borght niet vraagt de wachtlijsten meteen weg te werken. De meerderheid heeft twee prioriteiten: kinderopvang en wegwerken van de wachtlijsten. Ondanks de budgettaire krapte zijn daarvoor bijkomende middelen vrijgemaakt.

Mevrouw Van der Borght zegt dat ze in haar amendement vraagt om een omvattend plan uit te werken om de wachtlijsten weg te werken. Na de repliek van de heer Dehaene heeft ze ingestemd met een stand van zaken. De heer Dehaene antwoordt dat ook in de met redenen omklede motie bij de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014 naar een omvattend plan wordt verwezen.

Het geamendeerde voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt met 11 stemmen bij 1 onthouding aangenomen. Het voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst in het Jaarverslag 2008 en in het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 met betrekking tot de beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid wordt met 2 stemmen tegen 8 bij 1 onthouding niet aangenomen. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, er is het interessante Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst, maar ook in het memorandum naar aanleiding van de jongste Vlaamse verkiezingen staan aanbevelingen. Het parlement moet daar rekening mee houden, zeker als het gaat over klachten die elk jaar opnieuw terugkomen. Ik verwijs dan naar de wachtlijsten in de gehandicaptensector, waarvoor de Vlaamse Ombudsdienst maatregelen vraagt in het kader van de zorgvernieuwing. Ik verwijs ook naar de optimalisering van de tegemoetkomingsprocedure en naar klachten over kinderopvang die wijzen op structurele problemen met het opvangaanbod. Ik verwijs ook naar het recht op vergoeding dat nog altijd niet automatisch ontstaat – en ik zou zo nog wel een tijdje kunnen doorgaan.

Vandaag is het Jaarverslag 2009 voorgesteld. Een aantal klachten komen terug, over de wachtlijsten in de gehandicaptensector, over de kwaliteit van de dienstverlening en over de Vlaamse Zorgverzekering.

Vandaar dat ik er toch bij de Vlaamse Regering durf op aan te dringen om volledig rekening te houden met de aanbevelingen van de ombudsman. Met de aanbevelingen zoals ze in het Jaarverslag 2008 zijn geformuleerd, maar ook – en dat wil ik uitdrukkelijk beklemtonen en dat is het enige verschil met het voorstel van de collega’s – met de voorstellen zoals ze in het memorandum geformuleerd zijn. Onze fractie heeft niet alleen respect voor het jaarverslag, dat ieder jaar heel uitvoerig wordt voorgesteld, maar ook voor de terechte inhoud van het memorandum. Daarin worden blijvende knelpunten geformuleerd. Wij dringen er dan ook op aan dat het Vlaams Parlement deze terechte verzuchtingen respecteert.

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Eerst en vooral dank ik de heer Strackx voor zijn verslag. Ik kan het niet helpen dat ik daarin zo vaak wordt vermeld. Het spijt me dat ik nu nog eens naar voor kom om sommige punten te herhalen. Ik vind het zodanig van belang dat ik hoop dat er enige aandacht aan zal worden geschonken. Zoals mevrouw Dillen al zei, beschikken we over verscheidene instellingen en een daarvan is de Vlaamse Ombudsdienst. Ofwel nemen we onze instellingen serieus, ofwel doen we dat niet. Maar dan moeten we de consequenties ervan durven te nemen en aan deze instellingen een einde maken. Dat levert ons misschien besparingen op.

Het is nogal cynisch vast te stellen dat we op de dag van de presentatie van het Jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst in deze parlementaire vergadering ons nog moeten buigen over een resolutie van de meerderheid betreffende de opvolging van de aanbevelingen van het Jaarverslag 2008. Dat kan tellen als het erop aankomt om feiten achterna te hollen.

Zo zijn er twee aanbevelingen die in het Jaarverslag 2008 stonden en opgenomen zijn in dit voorstel van resolutie, maar intussen al door Kind en Gezin en het Agentschap Inspectie zijn aanvaard en in uitvoering zijn. Dat vernam ik trouwens deze middag bij de presentatie van het Jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst. Ik heb het dan over het invoeren van de tegensprekelijkheid voor kinderopvanginitiatieven bij de inspectierapporten en over een betere informatieverstrekking ten aanzien van kinderinitiatieven betreffende de reglementering waaraan ze zijn onderworpen en de juridische waarde ervan. De punten in het voorstel van resolutie die hier op tafel liggen, zijn al achterhaald. Maar er zijn een aantal aanbevelingen in het Jaarverslag 2009 die ook al in het Jaarverslag van 2008 stonden en al enige tijd een constante zijn.

Nummer één van de steeds weerkerende opmerkingen zijn zonder twijfel de wachtlijsten. Hoe zou het anders ook kunnen. Ik citeer uit het Jaarverslag 2009: “De Vlaamse Regering slaagt er niet in om een antwoord te geven op de meest dringende zorgvragen. De Vlaamse Ombudsdienst dringt er dan ook op aan om de wachtlijsten in de gehandicaptensector met een realistisch meerjarenplan weg te werken. Ik kan alleen maar vaststellen dat de meerderheid hierin haar verantwoordelijkheid niet wil opnemen.”

Onze fractie heeft in de commissie een amendement ingediend over dit voorstel van resolutie waarbij we expliciet aan de regering vragen werk te maken van een globaal plan voor het wegwerken van de wachtlijsten, in het bijzonder voor de personen met een handicap en in de bijzondere jeugdzorg. Dit amendement werd door de meerderheid weggestemd.

Dat valt met geen zinnig woord te verdedigen, gelet op de aanbevelingen in het Jaarverslag 2008 en in het Jaarverslag 2009, dat vandaag werd voorgesteld.

Hetzelfde geldt voor een ander amendement dat ik in de commissie had ingediend. Onze fractie vond in dit voorstel van resolutie immers geen vraag naar het verplichte motiveren van de punten die door de inspecties worden toegekend op basis van de KWAPOI-score. Nochtans is het aan de hand van die schaal dat de kwaliteit van zelfstandige opvangvoorzieningen wordt gemeten. In het kader van de zelfevaluatie is het toch evident dat men weet waarom de score wordt veranderd ten opzichte van een vorige inspectie zodat de voorziening eventueel kan bijsturen.

We vinden allemaal dat de kwaliteit van de opvang zeer belangrijk is. Zorg er dan alstublieft ook voor dat die voorzieningen weten waar ze een tandje bij moeten steken aan de hand van de motivering van hun score. Het is onbegrijpelijk dat ook dit eenvoudig amendement niet werd aanvaard.

Omdat deze beide amendementen betrekking hebben op cruciale punten in het jaarverslag van de ombudsdienst van 2008 en letterlijk worden herhaald in het jaarverslag van 2009, zal ik deze twee amendementen opnieuw indienen tijdens deze plenaire behandeling en dit conform artikel 62 en 63 van het reglement.

Ik besluit. In het voorstel van resolutie wordt de Vlaamse Regering gevraagd gevolg te geven aan een aantal belangrijke aanbevelingen uit het jaarverslag van de ombudsdienst van 2008. Het is beschamend te moeten vaststellen dat dit voorstel pas ter stemming komt bij de voorstelling van het nieuwe jaarverslag. Zoals ik heb gesteld, zijn een aantal aanbevelingen in dit voorstel van resolutie intussen al gerealiseerd. Maar onbegrijpelijker is het bovendien dat de meerderheid de amendementen van onze fractie heeft weggestemd, terwijl vandaag zwart op wit in het jaarverslag 2009 staat dat deze klachten terecht zijn en door de Vlaamse Ombudsdienst als aanbeveling worden geformuleerd ten aanzien van het Vlaams Parlement.

Als oppositiepartij hebben we getracht om constructief enkele amendementen in te dienen wars van enige partijpolitieke motivering. Het feit dat de meerderheid ze in de commissie heeft weggestemd, terwijl ze in het nieuwe jaarverslag opnieuw aanbevolen worden, toont aan dat deze meerderheid in een ontkenningsfase zit. Ik durf dan ook te hopen dat u straks alsnog de twee amendementen goedkeurt. Zo niet, dan zullen we ons alvast onthouden bij de stemming. (Applaus bij Open VLD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik wil nog even kort het woord nemen met betrekking tot de voorgestelde amendementen. Over de wachtlijsten hebben we het ook uitdrukkelijk gehad in de commissie. Die zijn voor deze meerderheid wel heel degelijk een prioriteit, maar ze maken ook al meermaals voorwerp uit van onder meer een resolutie naar aanleiding van een gedachtewisseling met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en ook van de motie naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota Welzijn. We zien niet in waarom dit thans nog eens zou moeten worden toegevoegd.

Wat betreft de kinderopvang en de motivering van de scores denken we dat in de punten 1b en 1c van het voorstel van resolutie voldoende is weergegeven dat er een duidelijke informatieverstrekking moet zijn en dat de gevoerde inspecties tegensprekelijk moeten zijn. Daardoor wordt voldoende tegemoetgekomen aan de bezorgdheden die er daarover zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Er zijn twee amendementen ingediend op het voorstel van resolutie van mevrouw Schryvers, de heren Dehaene, Crombez en Van Malderen en de dames Jans en Stevens. Die amendementen komen straks aan bod bij de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de stemmingen over de amendementen en de hoofdelijke stemmingen over de voorstellen van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.