U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 31 maart 2010, 14.00u

van Bart Caron aan minister Ingrid Lieten
233 (2009-2010)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister, collega’s, ik kijk elke dag met verbazing naar de berichtgeving over de besparingen bij de VRT.

De besparingen gaan over 65 miljoen euro. De jaarlijkse dotatie aan de VRT, zonder het pensioenfonds, bedraagt 294 miljoen euro. De besparingen bedragen dus 20 percent. De Vlaamse instellingen moeten allemaal inleveren, gemiddeld tussen 2 en 5 percent, al naargelang de kostensoort: lonen of werkingskosten. De VRT moet dus 20 percent van haar dotatie inleveren. Dat is veel meer dan alle andere Vlaamse instellingen. Dat mag even vragen oproepen.

Betekent dat dat de VRT niet zou kunnen besparen? Neen. De VRT kan inderdaad besparen. Er zijn duidelijk een aantal elementen in het management waarop kan worden bespaard. Het is ook duidelijk dat een aantal commerciële activiteiten van de VRT zijn doorgeslagen en dat er wat gas moet worden teruggenomen.

Tegelijk blijft het een soort van blinde besparingsoperatie. Men kent het doel van de rit niet en men kent evenmin het vervoermiddel. De vraag is of het een bedrag is dat uit de lucht is gegrepen. Waar komt het vandaan? Zou men eigenlijk niet beter twee vragen stellen? Ten eerste, is het niet zinvol om bijvoorbeeld via een audit de kosten waarop kan worden bespaard – de zogenaamde efficiëntiewinsten, het modewoord van deze legislatuur – te bepalen? Kan een neutrale instelling deze aanbrengen? Ten tweede, is het niet nodig om nu – en niet wachten op de nieuwe beheersovereenkomst – te discussiëren over hoe de kerntaken van de VRT in de toekomst moeten worden ingevuld? Want met 20 percent minder budget kan je niet doen alsof het gisteren was. Men zal dus moeten bijsturen.

Minister, van ons mag er worden bespaard, als de kerntaken van de VRT er versterkt uit komen: kwaliteit, informatie, educatie, cultuur en minder commercie.

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Voorzitter, ik heb op dit spreekgestoelte al gelijkaardige vragen beantwoord. Ik zal het nog eens opnieuw proberen uit te leggen.

De missie en de doelstellingen van de VRT zijn in het decreet en in de beheersovereenkomst vervat. De beheersovereenkomst loopt nog tot eind 2011. Het is dus heel duidelijk wat de missie en de doelstellingen van de VRT zijn.

Daarnaast zullen we voldoende tijd hebben om van gedachten te wisselen over de eventuele actualisatie van de taakstelling van de VRT bij een vernieuwing van de beheersovereenkomst.

Bovendien moet de VRT delen in de besparingen zoals iedereen. De VRT heeft een bijkomende achterstand in te halen omdat zij al jaren met verlies draait.

Tot slot moet iedereen zijn rol spelen. Op dit moment is het de taak van de raad van bestuur van de VRT om na te gaan hoe met die besparingen wordt omgegaan. Ik weet dat iedereen dat zorgvuldig volgt. Laten we het management en de raad van bestuur echter de tijd en de ruimte laten om in overleg te treden, ook met de vakbonden. We wachten af of daar een duurzame en zinvolle oplossing uit komt.

Bart Caron

Minister, de VRT volgt het financieel traject dat door deze en de vorige regering is opgelegd. Daar was inbegrepen het opsouperen van de reserves bij de VRT. Met verlies draaien is in deze dan ook niet correct. De VRT volgt immers het opgelegde traject.

U verwijst ook naar de beheersovereenkomst. Dat moet uiteraard gebeuren maar dat betekent dat de VRT tijdens de komende 2 jaar moet uitvoeren wat in die beheersovereenkomst staat met een dalend aantal middelen zonder dat over die kerntaken wordt gediscussieerd. Dat is eigenlijk in het wilde schieten.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Mijnheer Caron, u zegt op een nogal populistische manier dat de VRT 20 percent moet besparen. U weet echter hoe dat komt. U weet hoe de VRT zo in de problemen is geraakt. Als u die besparingen wilt terugschroeven, weet dan dat die mensen die het meest kritisch zijn of toch beschuldigd worden geen vriend te zijn van de VRT, ervoor zullen zorgen dat de VRT door een dergelijk traject zal worden gered. Als we u of sommige andere collega’s laten doen, rijdt de VRT in de gracht.

Minister, ik heb nog een vraag voor u. Ik heb gemerkt dat de raad van bestuur zijn beslissing uitstelt tot juni om alle spelers hun rol te laten spelen. Ik was wel wat verrast door de uitspraken van de woordvoerster van de VRT die stelde: “Het uitgangspunt blijft het besparingsplan van 65 miljoen euro. Er moeten nog onderhandelingen gebeuren. Als zich nieuwe mogelijkheden aandienen, moet de directie daar rekening mee houden.” En dan komt mijn slecht karakter naar boven en vraag ik me af wat die nieuwe mogelijkheden kunnen zijn. Ik denk nog altijd dat men bij de VRT verwacht dat de Vlaamse Regering een tandje zal bijsteken door ofwel de reclameplafonds omhoog te trekken ofwel de besparingen die zijn gesteld door de regering terug te schroeven. Minister, in het belang van de VRT zou ik graag hebben dat u dat nu vanop het spreekgestoelte kunt ontkrachten.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, ik heb u vanmorgen op de radio gehoord. Het was een geruststelling te horen dat u aan het besparingsplan vasthoudt. Nu is het de opdracht van de raad van bestuur en de directie om na te gaan of er een onderhandelingsmarge is. Wat moet er nu gebeuren? Moeten die twee bedragen, 65 miljoen euro en 39 miljoen euro, naar elkaar toegroeien? Of blijft het voor u 65 miljoen euro?

Heeft dat een effect op de procedure om de nieuwe CEO van de VRT aan te duiden? Komt dat daardoor in het gedrang of loopt dat vertraging op?

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister, ik blijf met mijn fractie achter u staan. U zegt dat er 65 miljoen euro moet worden bespaard. Het mag natuurlijk geen sociaal bloedbad worden. Daarnaast moet het kwalitatief aanbod in orde blijven. Er zijn echter vier elementen die me wat zorgen baren.

De heer Van den Brande zegt dat de zaken worden verschoven naar juni.

De vertegenwoordigers van uw eigen partij in de raad van bestuur nemen niet dezelfde houding aan als de andere bestuurders in de raad van bestuur, en dat baart mij zorgen. De vakbonden kondigen ook verzet aan en ook dat kan u in een moeilijke positie brengen. En de heer Wienen merkte al op dat de voorzitter van de raad van bestuur zegt “als er zich nieuwe elementen voordoen”.

Minister, het is noodzakelijk dat de begroting van de openbare omroep op orde wordt gesteld, en dat heeft, mijnheer Caron, weinig te maken met het verminderen van de enveloppe, maar vooral met een bedrijf, een nv naar publiek recht, dat moet zorgen dat de zaken in evenwicht zijn, dat er effectief wordt bespaard en dat een aantal zaken in vraag worden gesteld.

Minister, ik heb het u horen zeggen op de radio en ik hoor het u graag nog eens zeggen dat u blijft vasthouden aan de 65 miljoen euro besparingen.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, de heer Caron, maar ook de collega’s Tommelein en Wienen worden blijkbaar heel ongeduldig; de lentekriebels hebben zich blijkbaar van hen meester gemaakt. De heer Caron wil niet wachten op de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst. Hij wil nu niet alleen een audit, maar ook politieke standpunten over de kerntaken van de VRT en de middelen die nodig zijn om die taken uit te voeren. Wij zijn in dezen veeleer procrastinatoren: wij wachten liever even af om het management en de raad van bestuur eerst hun werk te laten doen. We willen hun eerst de kans geven om hier ten volle hun rol te spelen en we willen bekijken of ze de door de minister gevraagde besparingsoefening tot een goed einde kunnen brengen, uiteraard, en daar zijn we het denk ik allemaal over eens, zonder de fundamenten van het VRT-huis te beschadigen.

Minister Ingrid Lieten

Mijnheer Wienen, ik weet niet wat de woordvoerster van de VRT bedoelde met “nieuwe elementen”. Dat zult u aan haar moeten vragen.

Mijnheer Yüksel, er is geen enkel effect op de voortgang van de aanwerving van de nieuwe CEO.

Bart Caron

Minister, dat de, weliswaar heel autonoom denkende, vertegenwoordigers van dezelfde partij als de uwe, zich onthouden, mag voor de progressieve krachten in de samenleving toch een signaal zijn dat het niet allemaal zo eenvoudig zal zijn.

Ik blijf het toch verbazend vinden dat er zo blind meer dan 20 percent van de dotatie afgaat en dat hier in dit halfrond zo veel mensen dat oké vinden – dat wou ik hier toch nog eens hardop zeggen – en dat vind ik erg jammer.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.