U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Patrick Lachaert, Bart Martens, Patrick De Klerck, Tinne Rombouts, André Van Nieuwkerke en Joke Schauvliege
2185 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Kallens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Pieters heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik zou graag een vraag stellen aan de indieners van het voorstel. Ze hebben het decreet gewijzigd, waardoor ze de rooilijn van 12 naar 14 centimeter willen verplaatsen. Hoe komen ze daartoe?

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, ik wil een algemene bedenking maken. Ik ben beschaamd dat de zes indieners van vier voorstellen van decreet niet aanwezig zijn. Ik zie dat mijn goede vriend Martens nu net binnenkomt. Ik durf geen vragen te stellen over die rooilijnen om de doodeenvoudige reden dat, behalve de heer Martens, niemand van de indieners aanwezig is.

De vraag van de heer Pieters is terecht. Die zaak van de rooilijnen is zo oud als de straat. Het werd tijd dat er een tekst in het parlement werd ingediend. De administratie heeft een goede tekst opgesteld en de indieners hebben er hun naam onder gezet. Het werd ook omgezet in een voorstel van decreet. Dat de indieners niet aanwezig zijn en dat we er geen vragen over kunnen stellen, dat is een aanfluiting. Ik betreur dat ten zeerste. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Mijnheer Pieters, de kritiek kwam van de sector van de buitengevelisolatie. In veel gevallen zou 12 centimeter niet kostenefficiënt zijn. Door het plaatsen van een buitengevelisolatie van 14 centimeter zou men in heel wat gevallen een groter energetisch rendement kunnen bereiken.

Mijnheer Peumans, de indieners hebben wel zelf de hand gehad in het opstellen van het voorstel. We hebben eigenhandig amendementen geschreven op het ontwerp, waarin we onder andere een regeling hebben getroffen voor de rooilijnen rond buurtwegen die tot het openbaar domein behoren. U doet de indieners onrecht aan door te stellen dat ze klakkeloos een ontwerp van de administratie hebben overgenomen en het hebben omgezet in een voorstel van decreet.

Ik merk trouwens op dat er in de tekst over de ruimtelijke ordening een passage was over de afwijking op de rooilijnplannen voor het plaatsen van buitengevelisolatie. Toen hebben we besloten om via een amendement in de commissie voor Leefmilieu die passage eruit te lichten, juist omdat we bezig waren met een generieke regeling inzake de opmaak van rooilijnplannen. We hebben er dus voor gekozen om die regeling op die afwijkingsmogelijkheid voor het plaatsen van buitengevelisolatie in dit voorstel van decreet te integreren en meteen ook tegemoet te komen aan een, denk ik, terechte kritiek van de sector van de buitengevelisolatie door de afwijkingsmarge van 12 naar 14 centimeter uit te breiden.

Mijnheer Martens, ik zal u zeggen waarom het 14 centimeter is geworden. Ik had zelf een voorstel van wijziging van decreet ingediend. Daar was ook een hele uitleg bij gevoegd. Het zou interessant zijn als u die ook eens zou lezen om de technische achtergrond te kennen. De wijziging komt van mij en niet van de indieners.

Jan Peumans

Mijnheer Martens, ik dank u voor uw deskundige uitleg. Het probleem blijft echter bestaan. Ik heb de vraag ook in de commissie gesteld. Het antwoord van de aanwezige ambtenaar van een of andere buitendienst van Oost-Vlaanderen over al die koninklijke besluiten inzake de rooilijnen langs gewestwegen was niet zo duidelijk. Er zijn enkele serieuze problemen wat dat betreft. Er is nu een basis om daaraan te werken. De vraag is natuurlijk hoe snel de administratie van Openbare Werken zal werken om die zaak van de rooilijnen nu eindelijk op papier te zetten. Op gemeentelijk vlak stelt dat probleem zich veel minder. De moeilijkheid doet zich vooral voor langs gewestwegen.

Het is goed dat die tekst er is, los van de vraag hoe ze tot stand is gekomen. Het is goed dat de vaststelling en de realisatie van die rooilijnen eindelijk gebeurt. De grote uitdaging voor de administratie zal zijn om ze in uitvoeringsbesluiten om te zetten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2185/4)

De artikelen 1 tot en met 22 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.