U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister, ik wil u vragen hoever dit dossier nu staat. Niet-benoemde burgemeesters dienen opnieuw hun kandidatuur in. U hebt gezegd dat u ze nooit meer zou benoemen. Het leek me vreemd dat de procureur-generaal zo lang wachtte met zijn advies. Iemand die gestraft is omdat hij door het rode licht reed, is in tweede instantie nog steeds door het rode licht gereden.

U hebt gezegd dat u niet naar de Raad van Europa zal gaan om u te verantwoorden. Daarbij zegt u dat u alle adviezen binnen hebt, van de provinciegouverneur en van de procureur-generaal.

In uw verklaringen van 20 november, na uw eerste niet-benoemingsbesluit, in het verslag van de commissie lees ik: "Ik heb de kandidaat-burgemeesters niet benoemd en ik zal ze ook niet benoemen over drie dagen of drie maanden. Het is niet zo dat er een soort van herexamen en deliberatie komt. Ik blijf duidelijk op mijn lijn. De kandidaten die ik niet benoemd heb als burgemeester, zal ik niet benoemen." Toen de burgemeesters op 9 april hun kandidatuur opnieuw hebben ingediend, hebt u in de plenaire vergadering gezegd: "Er zijn ook geen nieuwe elementen in dit dossier. Ik zal de drie afgewezen burgemeesters niet benoemen."

Wat is het standpunt dat u aanneemt ten aanzien van de adviezen die eindelijk, na maanden, zijn binnengekomen? Het dossier is blijkbaar volledig. Ik verwacht dat u bij uw standpunt blijft. Maar hoe zit het dan met de carrousel van het opnieuw indienen van kandidaturen, eventueel afwijzen en adviezen vragen? Hoe gaat u die stoppen? Zolang u niet benoemt, zijn en blijven de drie heren waarnemend burgemeester. En een waarnemend burgemeester heeft alle bevoegdheden van een burgemeester.

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Mijnheer Van Hauthem, collega's, ik heb inderdaad alle adviezen binnen. Ik heb ook verklaard aan een journalist van de openbare omroep dat ik nu op korte termijn een beslissing zal nemen. Ik volg een juridische lijn en blijf op die koers, ook om geen vormfouten te maken.

Begin december zal de Raad van Europa, meer bepaald het Congres van Lokale en Regionale Besturen, een uitgebreide sessie aan deze drie niet-benoemde burgemeesters wijden. Dat geeft mij een déjà vu. Meteen wordt gezegd dat ik die burgemeesters wel zou moeten benoemen en dat ook meteen de taalwetgeving en de faciliteitenwetgeving moeten worden aangepast. Toch is dat federale wetgeving die ik moet toepassen. De faciliteitenwetgeving dient precies om in Vlaanderen de Franstaligen onder meer te beschermen.

Ik ga inderdaad niet naar die sessie. Ik heb in mei 2008 een onderzoekscommissie ontvangen. Ik heb toen mijn argumenten uiteengezet. Ik heb die mensen duidelijk gemaakt dat de deelstaatregeringen bevoegd zijn voor de al dan niet benoeming van de burgemeesters. Dat is een volle bevoegdheid, overeengekomen met de Franstaligen en in voege sinds 2002.

Dit blijf ik vreemd vinden in de houding van de Raad van Europa. Toen de burgemeesters op 14 november 2007 niet door mij zijn benoemd, hebben zij nooit beroep aangetekend bij de Raad van State. Europa heeft nochtans als gedragslijn dat de rechtsgang in het eigen land eerst helemaal moet zijn uitgeput voor Europa zich dat dossier aantrekt. Maar daarover wordt nu niets meer gezegd.

Die gemeenten liggen in Vlaanderen, en daarvoor is de Vlaamse regering bevoegd. In de communicatie her en der lees je dat het gaat over drie gemeenten die in het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest liggen. Een van de leden van de onderzoekscommissie, de heer Guégan, burgemeester van een Bretoens dorp, zei ten persoonlijken titel dat die burgemeesters toch moesten worden benoemd. Het was du jamais vu dat een lid van een onderzoekscommissie daar een appreciatie over gaf, vóór er conclusies waren neergelegd of een beslissing was genomen. De heer Bart Staelens, die mijn advocaat zal zijn en die ons aan een klinkende overwinning heeft geholpen inzake de omzendbrieven-Peeters en -Martens bij de Raad van State, zal mij daar vertegenwoordigen - en op een overtuigende manier ook.

Als ik een beslissing neem, zal ik daarover communiceren en dan zullen we zien wat de eventuele volgende stappen zijn. Ik volg de procedures en wil geen vormfouten maken. Ik heb dat tot dusver niet gedaan. Waarschijnlijk is dat een van de redenen waarom de drie afgewezen burgemeesters nooit naar de Raad van State zijn gestapt. Ik laat me niet provoceren om daar op voorhand uitspraken over te doen.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de minister, zoals zo dikwijls antwoordt u compleet naast de kwestie. Ik heb u niet gevraagd waarom u niet naar de Raad van Europa gaat. Ik heb gevraagd of u, nu u alle elementen hebt - het advies van de gouverneur en van de procureur-generaal - op het standpunt blijft staan dat u op 20 november 2007 en op 9 april 2008 hebt ingenomen. U zegt dat u geen vormfouten wilt maken. Is het dan geen vormfout om op 20 november 2007 in de commissie voor Binnenlandse Zaken, nadat u beslist hebt de drie kandidaat-burgemeesters niet te benoemen, het volgende te zeggen: "Ik heb de kandidaat-burgemeesters niet benoemd en ik zal ze over drie dagen of over drie maanden ook niet benoemen. Laat het duidelijk zijn dat ik op mijn lijn blijf. Het is niet zo dat er een soort van herexamen of deliberatie komt. De kandidaten die ik niet heb benoemd als burgemeester, zal ik nadien ook niet benoemen."?

Mijnheer de minister, nu komt u zeggen dat u de beslissing wel zult bekendmaken. Ik vraag u: blijft u bij uw woord dat er geen nieuwe elementen zijn in het dossier, wat u ook op 9 april zei? U zei toen vanop deze tribune: "Ik ga de drie afgewezen burgemeesters niet benoemen." Ik vraag u of u bij uw standpunt zult blijven, en u fietst errond. U praat over de Raad van Europa om aan te tonen dat u gelijk hebt. Wij steunen u daar wel in. Maar onze vraag is: blijft u bij uw standpunt? Daar antwoordt u niet op. Zult u verdere stappen ondernemen tegen het feit dat men zich opnieuw kandidaat heeft gesteld, met de duidelijke bedoeling om in de rand de carrousel opnieuw te laten draaien, zoals in de jaren tachtig in Voeren gebeurde.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, we steunen de minister in zijn houding, zoals we ook vorig jaar hebben gedaan. Op dit ogenblik wacht hij op enkele adviezen. Als die binnen zijn, zal hij de beslissing nemen die hij moet nemen binnen de timing die hij voor zichzelf heeft uitgemaakt. We zijn toch niet gehaast. U probeert een niet-benoeming te forceren. Ze zijn niet benoemd, tot hun enorme frustratie. De minister wint adviezen in van de gouverneur en de procureur, en zal op een bepaald moment moeten bevestigen dat de kandidaturen niet ontvankelijk zijn. Dat moet hij zelf uitmaken. Daarvoor hebben we een minister, die alle procedures moet volgen.

Maar ik kan u geruststellen. Tijdens de communautaire dialoog en alle discussies die anderhalf jaar geleden gevoerd werden, hebben de Franstaligen voortdurend als voorwaarde gesteld dat die drie heren benoemd moesten worden. Mijn fractie blijft echter bij haar standpunt.

Vanuit formeel oogpunt is het echter de minister van Binnenlandse Zaken die de beslissing moet nemen en niet wij. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

We kunnen alleen maar onze mening daarover geven. Maar maak van die heren toch geen slachtoffers! Ik woon in de rand van Brussel. Ze proberen de martelaar van de periferie te spelen tegenover de hardvochtige Vlamingen en Vlaamse Regering. Door ze af te zetten als schepen worden ze juist martelaars. In het zicht van de Vlaamse verkiezingen zijn ze daar net op uit. Ze hopen dat er, naast de heer Van Eyken, nog een tweede verkozene in het Vlaams Parlement komt.

Laten we de zaak in alle rust bekijken. Ze zijn niet benoemd. We zijn niet gehaast. Ze zullen nooit benoemd worden. Probeer echter niet van hen een martelaar te maken.

De voorzitter

De heer Demesmaeker heeft het woord.

Mark Demesmaeker

Mijnheer de minister, op 2 juli hebt u hier nog eens herhaald dat u bij uw juridisch standpunt blijft en dat u de niet-benoeming handhaaft. Ik hoop dat u inderdaad op die lijn blijft.

De vraag is of er ondertussen nieuwe elementen zijn om een andere beslissing te nemen. Het enige nieuwe element dat we sinds 2 juli hebben, is het feit dat ze de organisatie van De Gordel hebben bemoeilijkt via allerhande pesterijen. We hebben dat ook aan den lijve kunnen ondervinden. De heer Van Rompuy zei toen letterlijk: "Mijn conclusie is duidelijk. Deze heren kunnen in deze legislatuur nooit worden benoemd." Ik hoor hem dat nu hier herhalen.

Mijnheer de minister, ik hoop dat we allemaal op diezelfde lijn blijven. U weet dat we u in die zaak altijd hebben gesteund. In dit dossier telt de wettelijkheid, de toepassing van de wet en niets anders.

Zijn er ondertussen nieuwe elementen die de zaak mogelijk in een andere richting kunnen sturen?

Mevrouw de voorzitter, dit dossier is nu volop in de actualiteit gekomen naar aanleiding van de communicatie van de Raad van Europa. Ik heb dan ook gezegd wat de stand van zaken is. Op korte termijn zal er klaarheid worden geschapen. Ik blijf staan achter alles wat ik tot nog toe heb gezegd. Toen ik mijn verklaring heb afgelegd, heb ik geen vormfouten gemaakt of procedureregels overtreden. Ik zal dat in de toekomst ook niet doen.

Mijnheer Demesmaeker, ik zal ook niet tussentijds over het dossier communiceren. Ik wacht daarmee tot ik de beslissing heb genomen. Ik volg de juridische lijn, die ik ook van meet af aan heb gevolgd. Ze sterkt ons ook in onze houding. Ze maakt dat we niet moeten vrezen voor welke juridische procedure bij welke Raad van State of instantie ook.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de minister, de minister draait rond de pot. (Opmerkingen)

Hij heeft vroeger gezegd dat als ze hun kandidatuur opnieuw indienen, hij ze niet zal benoemen. Dat staat in het verslag. Dat heb ik niet gezegd. Hij heeft zich toen misschien laten verleiden tot een politieke houding. Dat is best mogelijk. Nu krijgen we echter nog altijd geen antwoord.

Mijnheer Van Rompuy, u pleit er blijkbaar voor de heren niet te benoemen en de zaak maar te laten aanmodderen. U zegt dat we van hen geen martelaren mogen maken. Tijdens de vorige legislatuur stonden we hier bijna elke week, of om de twee weken in de commissie, om de burgemeester van Wezembeek-Oppem, de heer van Hoobrouck, aan te pakken omdat hij zijn milieubelasting niet op de juiste manier had opgestuurd. Hebt u er toen geen martelaar van gemaakt?

Eric Van Rompuy

Hij is nooit burgemeester geworden!

Joris Van Hauthem

Dat is het juist.

We hebben hem nooit benoemd!

Joris Van Hauthem

Mijnheer Van Rompuy, als eerste schepen is hij, net als zijn twee andere collega's, waarnemend burgemeester. Hij heeft net dezelfde bevoegdheden als een burgemeester.

Ze zijn geen burgemeester. Juist daarom is er al die heisa!

Joris Van Hauthem

Het is de heer Van Rompuy die van op zijn bank heeft gezegd dat ze daardoor een schepen minder hebben.

Zelfs dat op de koop toe.

Joris Van Hauthem

Daarop heeft de heer Van Rompuy gezegd dat zij zich daar niets van aantrekken. Zij vinden dat absoluut geen sanctie. We moeten er dan ook geen martelaren van maken.

Mijnheer de minister, die carrousel moet in elk geval stoppen. Wanneer u niet benoemt, moet u verder gaan, want die drie heerschapen nog eens de kans geven om zich kandidaat te stellen met opnieuw de adviesprocedures van de gouverneur en van de procureur-generaal, betekent dat we opnieuw in de carrousel terechtkomen zoals we die in Voeren en ook in de rand - destijds met de OCMW-voorzitter, de heer Capart - hebben gekend. Op die manier kan de zesjarige legislatuur worden uitgedaan. Ze zijn dan weliswaar niet benoemd als burgemeester maar als waarnemend burgemeester, dus hoe dan ook burgemeester. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.