U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 december 2007, 14.01u

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck, Kathleen Helsen en Laurence Libert
1380 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Poleyn, verslaggever, heeft het woord.

Sabine Poleyn

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik geef u een kort verslag van de bespreking door de commissie voor Onderwijs op 28 november, van het voorstel van decreet van collega's van de meerderheid betreffende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, of RTC's.

De RTC's bestaan al sinds 2001. Ze kregen toen een decretale basis en zijn een samenwerkingsverband tussen scholen, bedrijven en andere opleidingsverstrekkers. Ze hebben vooral als doel om bij scholen en bedrijven meer afstemming te brengen in vraag en aanbod inzake infrastructuur en stages, het beter coördineren van nascholing inzake nieuwe technologie, en het vormen van een platform waar scholen en bedrijven elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken.

In het voorliggende voorstel van decreet worden een aantal kleine wijzigingen voorgesteld. Nu zijn er nog 6 RTC's: twee in West-Vlaanderen en één in elke andere provincie. Het voorstel bepaalt dat er één RTC per provincie komt.

We vonden het belangrijk om een aantal conclusies te trekken uit het grondige evaluatierapport over alle RTC's. Ze zijn vooral van procedurele aard en gaan over de planning of de beoordelingsprocedure. Een aantal voorstellen heeft financiële implicaties.

Uiteindelijk bevat het voorstel van decreet vooral bestuurskundige en operationele wijzigingen. De bedoeling is natuurlijk dat we de werking van de RTC's wat efficiënter maken zodat ze beter kunnen presteren en zo het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs voldoende kunnen waarderen in de regio.

Mevrouw Temsamani lichtte het voorstel van decreet toe in de commissie. Tijdens de bespreking vertelde mevrouw Michiels in naam van de Vlaams Belangfractie dat ze het een positief voorstel vond, maar dat ze nog een aantal bijkomende vragen had omdat een aantal knelpunten uit de evaluatienota met het voorstel niet worden opgelost, en ze had ook een paar vragen over de sokkel van 200.000 euro die de basis dient te vormen voor de financiering.

Minister Vandenbroucke, die in feite namens de indieners antwoordde, gaf toe dat niet alle vragen beantwoord worden in het voorstel van decreet, maar dat het een kader biedt om al een aantal problemen op te lossen. Wat de nieuwe financiering van de RTC's betreft, verduidelijkte hij dat, waar de financiering vroeger gebaseerd was op het aantal scholen van het nijverheidstechnisch onderwijs in de provincie, de nieuwe financiering gebaseerd zal zijn op het aantal scholen van tso en bso. Dat heeft financiële implicaties. Er wordt in het voorstel van decreet voorzien in een minimale sokkel van 200.000 euro voor iedere provincie. Enkel voor West-Vlaanderen blijkt er sprake te zijn van een achteruitgang, want daar is er een oververtegenwoordiging van het nijverheidstechnisch onderwijs binnen het technisch onderwijs.

Ik ging daar aansluitend even dieper op in en verwoordde de West-Vlaamse frustratie. Het initiatief was gegroeid uit West-Vlaanderen, want daar waren al heel wat investeringen gebeurd in hoogtechnologische infrastructuur. Het is daarom heel spijtig dat juist deze provincie financieel een stapje achteruit moet zetten. Ik was heel blij te vernemen dat de minister repliceerde dat hij de West-Vlaamse bekommernis kon begrijpen en dat hij een latere correctie mogelijk acht.

Het was een korte, maar boeiende bespreking. Uiteindelijk werd het voorstel van decreet unaniem goedgekeurd door de elf leden. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, zoals gezegd werd door de verslaggever, vindt mijn fractie dit een goed voorstel van decreet. Het komt tegemoet aan een aantal knelpunten die opgesomd werden in de evaluatie van de RTC's. We hopen dat, zoals de minister ons heeft uitgelegd in de commissie, een aantal andere knelpunten die niet worden opgelost met dit decreet, kunnen worden weggewerkt in de beheersovereenkomsten.

Het feit dat u ons beloofd hebt ons deze beheersovereenkomsten te bezorgen, zal ons op dat ogenblik de gelegenheid geven om na te gaan hoe aan deze problemen tegemoet wordt gekomen.

Zoals de verslaggever zei, heb ik vragen gesteld over de verdeling van middelen. Mijnheer de minister, u hebt daarop geantwoord door ons de tabel te bezorgen die nu in de bijlage zit. De tabel maakt veel duidelijk, maar roept ook nog een vraag op. Ik zal ze aan u stellen, mijnheer de minister. Ik vermoed dat u ook nu weer het mandaat zult krijgen om ze te beantwoorden.

Ik zie dat er één RTC is voor Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ik vraag me af hoe we dit concreet moeten zien, en of dit wel de beste oplossing is. Op de webstek zie ik dat RTC Vlaams-Brabant zich exclusief richt op de Vlaams-Brabantse scholen. In Brussel is er geen of weinig nijverheids-technisch onderwijs. Aangezien het Nederlandstalig onderwijs in Brussel met nog veel andere problemen kampt, stel ik me de vraag of dat ene RTC voor zowel Vlaams-Brabant als Brussel die complexe problematiek zal aankunnen. Maar, ik herhaal het, ondanks deze vraag en ondanks onze bezorgdheid over het invullen van de andere knelpunten, zullen wij dit voorstel van decreet toch goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Sabine Poleyn

We hebben de tabel inderdaad pas later gekregen, daarom wil ik mijn laatste opmerking herhalen. Het zou inderdaad goed zijn mocht u erover kunnen waken dat er een overgangsregeling komt voor de provincies waar de middelen dalen. De dynamiek was daar namelijk het grootst.

De voorzitter

Minister Vandenbroucke heeft het woord.

Minister Frank Vandenbroucke

Mevrouw de voorzitter, ik dank de indieners voor dit voorstel van decreet. Het was nodig om de zaken te stroomlijnen, beter te organiseren en te zorgen voor een overzichtelijke financiering. De centra vormen het kruispunt tussen Onderwijs en Werk.

Mevrouw Michiels, u hebt de situatie goed omschreven. Brussel kent geen brede maar wel een complexe problematiek. Vlaams-Brabant is daar eigenlijk nog niet mee bezig. Persoonlijk denk ik dat het toch het eenvoudigste is dat we vanuit het RTC Vlaams-Brabant ook iets ontwikkelen voor onze Brusselse scholieren en voor geïnteresseerde bedrijven. Ik vind dat zoiets het best vertrekt vanuit het RTC. Ik zie u bedenkelijk kijken. We moeten daar nog eens over praten met de verantwoordelijken van het RTC. Misschien moeten we in extra ondersteuning voorzien. Dat moeten we nog bekijken. Maar ik zou geen apart RTC voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel oprichten, precies om de redenen die u aanhaalde.

Ik dank de verslaggeefster voor haar onpartijdigheid. Ze had het zelfs over een vraag "van mevrouw Poleyn". Ik neem uw zorg echt mee. Ik begrijp uw punt. West-Vlaanderen liep voorop, heeft zich sterk ontwikkeld en wij proberen nu een evenwichtige financiering tot stand te brengen op basis van enkele sleutels. Dat is teleurstellend voor West-Vlaanderen. Ik zal daar een oplossing voor zoeken. Als ik die vind, zal ik ze toepassen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1380/1).

De artikelen 1 tot en met 13 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.