U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

van Patricia Ceysens aan minister Kathleen Van Brempt
213 (2006-2007)
De voorzitter

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Patricia Ceysens

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, mevrouw de minister, het is voor de derde maal niet gelukt. U weet dat we al vanaf het begin van deze zittingsperiode bezig zijn met de dienstencheques. Het is een hele lijdensweg geworden, maar uiteindelijk waren we er, of dat dachten we althans. Eerst zouden die cheques er zijn vanaf 1 januari. Dat lukte niet. Dit werd uitgesteld tot 1 mei, gisteren dus. Ze waren er opnieuw niet. Deze ochtend hebben we dan de mededeling gekregen dat dit opnieuw wordt uitgesteld. De nieuwe streefdatum is 1 september, zo lees ik nu. U zult het ons niet kwalijk nemen dat we ons afvragen welke zekerheid we hebben dat het daadwerkelijk 1 september zal worden. Het gebeurt niet heel vaak wat we meemaken dat iets telkens opnieuw moet worden uitgesteld. De cheques zijn er alleszins vandaag nog niet.

De voorzitter

Minister Van Brempt heeft het woord.

Minister Kathleen Van Brempt

Ik kan u geruststellen en u hoeft me zelfs niet enkel op mijn woord of dat van de regering te geloven. Op het terrein is al zo veel veranderd dat we kunnen garanderen dat we in het najaar volledig operationeel zijn.

Het is niet relevant om te discussiëren over de vraag of er gezegd is dat we op 1 mei van start gingen. Er is een verschil tussen het decretale werk en de besluiten van de Vlaamse Regering, die we wel degelijk genomen hebben. Het cruciale besluit rond de dienstencheques dateert van 30 maart. Minstens even belangrijk is het feit dat op 1 juni het bedrijf, dat nu reeds aangeduid is via Europese aanbesteding, de eerste dienstencheques kan uitgeven.

Eigenlijk kun je vanaf 1 juni dienstencheques bestellen. Maar je bent niets met die cheques als de werknemers nog niet op het terrein aanwezig zijn. Op dat punt staan we vandaag.

Het plan heeft inderdaad vertraging. Dat geldt niet enkel voor de dienstencheques. Ook de acties van minister Vervotte hebben vertraging. Hoe komt dat? Er zijn politieke discussies geweest, onder andere over de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques. Ik heb enkele maanden geleden daarover een voorstel gedaan. Die discussies hebben tot vertraging geleid.

Het belangrijkste is dat het plan wordt uitgevoerd. Er is een akkoord in de Vlaamse Regering om het hele plan gelijktijdig in te voeren. Die afspraak is er mee op vraag van uw fractie gekomen. Er valt heel wat voor te zeggen omdat het een geïntegreerd plan is. Maar dat heeft ook aanleiding gegeven tot vertraging.

Er moeten nog knopen worden doorgehakt, maar de besluiten zijn er. De erkende ondernemingen worden erkend in juni. Op dat moment houdt niets ons nog tegen om op het terrein te beginnen. De gemandateerde voorzieningen zullen worden erkend. Vanaf dan kunnen de dienstencheques echt in werking treden.

Voorzichtigheidshalve heb ik 1 september gezegd, maar het is mogelijk dat in de zomer reeds kan gestart worden. Ik schuif die datum naar voren omdat ik wil dat vanaf dat moment de dienstencheques niet alleen kunnen worden besteld - dat kan vanaf 1 juni - maar dat ze ook werkzaam zijn op het terrein.

Patricia Ceysens

Ik dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik heb begrepen dat het aanduiden van de gemandateerde voorzieningen niet zo vlot verloopt. We kunnen enkel hopen dat het nu menens is. Het geeft ons een wrang gevoel dat het iedere keer misloopt met de dienstencheques. En als u zegt dat het hele plan vertraging heeft, is het jammer dat de rest ook niet kan worden uitgevoerd. Ik ben wel blij dat die koppeling er is.

Wij blijven het belangrijk vinden dat mensen een beroep kunnen doen op de dienstencheques, omdat ze een nood invullen die niet anders kan worden gelenigd. Elke keer zetten we stappen vooruit, maar ook terug achteruit. De datum was gecommuniceerd en beloofd. We vragen met aandrang dat alles in zijn werk wordt gesteld om de dienstencheques operationeel te maken. In vergelijking met cheques die in het verleden zijn uitgegeven in verschillende departementen en waarvoor men ook Europees moest aanbesteden, verloopt dit traject moeizaam en duurt het bijzonder lang.

Minister Kathleen Van Brempt

Ik bevestig nogmaals dat het geen enkel probleem is voor de Vlaamse Regering om het hele plan uit te voeren. Het is niet zo zinvol om alleen over de cheques te beschikken en niet over de nodige mensen op het terrein. Ik wil heel hard de link verdedigen tussen de dienstencheques, de gemandateerde voorzieningen en de mensen die aan de slag moeten in de sociale economie. Het gaat wel over kinderopvang, maar er moeten goede afspraken worden gemaakt over de taken die moeten worden uitgevoerd en over een goede begeleiding van de mensen. De link moet duidelijk gelegd worden en dat is de belangrijkste reden voor het koppelen van de acties. Ik kan u ervan verzekeren dat door mij, door minister Vervotte en door de gehele Vlaamse Regering hard wordt gewerkt aan de uitvoering van het plan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.