U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2005, 14.43u

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
30 (2005-2006)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, de vraag is of hetgeen we een jaar geleden hebben meegemaakt - het hele gedonder rond Sporza op de openbare omroep - zich straks opnieuw zal voordoen. Vorig weekend mochten we in zowat alle kranten lezen dat de VRT een digitaal sportkanaal wil oprichten. Daarbij wordt trouwens - en dat is heel verstandig - gerefereerd aan een potentieel digitaal cultuurkanaal. Er werden drie sporen aangegeven. Het driesporenbeleid voor cultuur zou dan ook voor sport moeten gelden. Dat is niet helemaal eerlijk. Sport zit niet in dezelfde positie als de culturele materie of activiteiten. Sport heeft een veeleer dominante positie als het gaat over televisie.

Het driesporenbeleid gaat ten eerste over specifieke cultuur, ten tweede over specifieke sportprogramma's en ten derde over een digitaal sportnet.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de VRT een voorstel doet voor een digitaal televisienet. De eerste keer ging het over cultuur, nu over sport. Ik vraag me dan ook af of dit zo nog een tijd zal doorgaan. Krijgen we morgen ook een seniorennet, een kindernet of een net voor landbouwers? Voor mijn part mag de VRT allerlei digitale netten maken, want zo krijgt de kijker een nog rijkere inhoud. De vraag is echter waar dit eindigt en of de VRT dit allemaal alleen moet doen.

Ik wil in dat verband verwijzen naar de discussie van een jaar geleden. Waarom kunnen Vlaamse televisiezenders niet samenwerken om internationale sportrechten te kopen? Dit zou niet alleen goedkoper zijn, maar het samen ontwikkelen van een digitaal sportnet zou de Vlaamse belastingbetaler en de kijker ten goede komen. Blijkbaar is de VRT echter niet geïnteresseerd in dergelijke ontwikkeling.

Ik heb er geen probleem mee dat de VRT mee wil zijn met de moderne ontwikkelingen op het vlak van televisie. Meer nog, de VRT mag zelfs in de spits lopen en mag aan de top willen staan inzake kwalitatieve televisie. De ambitie van de zender klaag ik niet aan, maar ik vind het geen goede methode om elke maand een nieuw voorstel te lanceren voor een nieuwe zender zonder dat de samenhang duidelijk is. Ik kan me ook inbeelden dat de concurrenten van de openbare omroep er niet staan om te springen dat de VRT ook op dat terrein nog actiever wordt en nog meer zendtijd krijgt. Ze zullen dit als een bedreiging ervaren.

De vraag is wie dit allemaal zal betalen. Als er straks tien digitale zenders bijkomen, moet dat dan worden betaald met de dotatie aan de VRT? Moet de omroep middelen uit eigen opbrengsten puren? Dat komt de discussie over sponsoring en reclame weer om de hoek kijken. Is dit een opdracht van de openbare omroep? Al deze vragen zullen uiteraard aan bod komen bij de discussie over de beheersovereenkomst. We mogen de VRT niet vleugellam maken, maar de manier waarop de omroep nu handelt, is mijns inziens niet de goede om te groeien. Integendeel, ik denk dat dit vooral de tegenstanders de haren ten berge doet rijzen.

Kunnen we niet evolueren naar een integraal en coherent plaatje? Wanneer zal de VRT met een integraal voorstel over digitale televisie komen?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Caron, ik deel uw zorg dat het de bedoeling moet zijn om te komen tot een omvattend, geïntegreerd plan. Digitale televisie zal een evolutie zijn en geen revolutie met een cesuur van vandaag tot morgen waarbij alles wat mogelijk is, meteen wordt toegepast.

We hebben hier al herhaaldelijk over gepraat in de commissie en ik zal dan ook niet alles herhalen. De themakanalen zijn maar één aspect van de digitalisering. Ik heb op 3 mei 2005 een brief gekregen van de VRT met de vraag om drie themakanalen te mogen oprichten. Die brief zit trouwens in bijlage bij de nota 'De publieke omroep in het digitale tijdperk'. De kanalen zouden gaan over cultuur, kinderen en nieuws, en dus niet over sport. De Vlaamse Regering heeft daarop geantwoord dat we prioriteit willen geven aan de invulling van VIA waarbij de V staat voor verrijkte inhoud, de I voor interactiviteit en de A voor het ter beschikking stellen van het digitale archief.

Zoals u weet, is men daarmee bezig. De twee grote distributeurs bieden een platform aan. Het bevindt zich nog allemaal in een beginfase. Maar er wordt vooruitgang geboekt, en het aantal abonnees groeit. Ook de VRT is er klaar voor. Vorige week hebben we dat in de commissie uitvoerig uiteengezet. Voor het nieuws komt er video on demand, en er staan andere afspraken op stapel. Dat moet nog groeien. Interactieve tv is er nog niet. Men zal schuchter starten, want men weet nog niet of de platforms het zullen aankunnen. Dat moet proefondervindelijk worden ontwikkeld.

In dezelfde brief van 25 mei waarin we ons antwoord hebben gegeven, vragen we ook om bij voorrang een voorstel uit te werken voor een digitaal themakanaal cultuur met een programma met in hoofdzaak Nederlandstalige muziek, met het oog op een nieuwe of een aangepaste beheersovereenkomst. U weet wat het Regeerakkoord daarover zegt: geen ontdubbeling zonder een nieuwe beslissing. De VRT heeft laten weten dat de omroep wellicht in november een uitgewerkt voorstel zal voorleggen. In mijn brief stel ik overigens ook dat ik inzake themakanalen een voorstel wil ontvangen met een omschrijving van het profiel van de zender, van de meerwaarde ervan en uiteraard ook van de budgettaire consequenties. Ik wacht erop.

Wat de digitale themazender sport betreft, heb ik kennis gekregen van de mededelingen van de heer Van Hecke. Ook daarvoor wordt met een driesporenbeleid gewerkt. Als mijn informatie juist is, legt de VRT de klemtoon op het eerste en het tweede spoor. Voor de VRT moet de digitale themazender sport aan bod komen in de discussies over de nieuwe beheersovereenkomst die op 1 januari 2007 moet ingaan. Ik neem aan dat ik binnenkort daarover voorstellen zal ontvangen. De timing wordt gerespecteerd. De Vlaamse Mediaraad zal wellicht binnen enkele weken zijn advies over de nieuwe beheersovereenkomst overmaken. Als de VRT met zijn voorbereidende werk klaar is, kunnen de eerste gesprekken worden gevoerd. Ik hoop om midden volgend jaar dan de nieuwe beheersovereenkomst te kunnen afsluiten. (Applaus bij de meerderheid)

Bart Caron

Ik dank de minister voor zijn antwoord. De VRT heeft het in zijn brief over cultuur, nieuws en kinderen. Sport komt erbij. De minister zelf vraagt om ook plaats te ruimen voor Nederlandstalige muziek. Het zou zinvol zijn om over die ambities klaarheid te scheppen. Ik hoor van u dat het accent wordt gelegd op het eerste en het tweede spoor. Het is de vraag of dat vol te houden is. Die vraag is pertinent, gezien er meer en meer uitzendtijd bij bijvoorbeeld Ketnet wordt weggenomen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.