U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof.

De heer Maertens heeft het woord.

Ik geef een heel korte toelichting over de spoedbehandeling. De inwerkingtreding van het decreet op 1 januari 2019 is belangrijk voor de nieuwe mandatarissen, ook die van het bijzonder comité voor de sociale dienst, over wie ik het straks even heel kort wil hebben.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Het voorstel van decreet dat de heren Van Dijck, Durnez en ikzelf bij spoedbehandeling op tafel leggen, is van belang omdat we net een belangenconflict hebben dat een ander voorstel van decreet voor minstens zestig dagen niet ter behandeling of tot eindstemming in deze plenaire vergadering legt. Er dreigt rechtsonzekerheid op het terrein.

De voorzitter

Ik kan even niet volgen. We zijn nu bezig met het voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof. (Opmerkingen van Jo De Ro)

Vergissen is menselijk, geen probleem.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof .

De algemene bespreking is geopend.

De heer Maertens heeft het woord.

Heel kort: het is belangrijk dat de nieuwe verlofregeling voor politiek verlof kan ingaan op 1 januari 2019, omdat er in principe vanaf 2 januari nieuwe leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn. Er was en is uiteraard een regeling politiek verlof voor de leden van de OCMW- en gemeenteraad, maar niet voor de externen, de deskundigen die kunnen worden aangesteld binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarvoor dienen wij dit voorstel van decreet in.

Het tweede element is dat er geen cumul kan zijn van het politiek verlof voor de gemeente en het OCMW. Dat lijkt evident als je op dezelfde dag en dezelfde avond de OCMW- en gemeenteraad laat plaatsvinden, aansluitend op elkaar.

Een derde reden voor dit voorstel van decreet is een aanpassing puur op basis van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), waar we niet meer spreken over voorzitters van de districtsraden, maar wel over districtsburgemeesters. Hiermee wordt in dat decreet rekening gehouden. Dat is om collega Cordy een plezier te doen.

De voorzitter

Is hij de enige districtsburgemeester?

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

We gaan uiteraard dit voorstel van decreet steunen, omdat het anders tot anomalieën in het politiek verlof leidt. Maar dit voorstel van decreet geldt enkel voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. We hebben het er in de commissie met de minister over gehad dat deze aanpassing niet geldt voor de personeelsleden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die gemeentelijk mandataris zijn of voor de personeelsleden van de federale overheid.

De minister heeft gezegd dat zij op 10 april een brief heeft geschreven naar zowel het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als de federale overheid, maar dat zij daar geen antwoord heeft op gekregen. Dat betekent eigenlijk dat de mandatarissen die daar werken, in een onzekere situatie vallen wat het politiek verlof betreft.

Er is vanuit de commissie aan de minister gevraagd om toch nog eens naar die andere overheden te bellen, want uiteindelijk hebben wij vanuit Vlaanderen die wijzigingen aangebracht. De anderen moeten daar hun eigen reglementen op aanpassen.

Nu hebben we die brief eens bekeken die naar de federale overheid en naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gestuurd werd. De minister vraagt alleen maar om de aanpassing van één enkel ding, terwijl er een drietal zaken aangepast moeten worden. Sorry, mijnheer Maertens, maar dat is dus eigenlijk een redelijk misleidende brief, die helemaal niet volledig is. We bevinden ons nu dus in de situatie dat de personeelsleden van de Vlaamse overheid wel in orde zijn met het politiek verlof, maar die van de andere overheden niet. Ik vind dat toch wel een kwalijke kwestie, want uiteindelijk is de minister de verantwoordelijke minister. Zij is verantwoordelijk voor die honderden mensen die in januari gemeenteraadslid worden en OCMW-raadslid worden. Een aantal onder hen zullen niet in orde zijn met het politiek verlof en zullen dus in de onzekerheid zitten. Ze heeft daarvoor onvoldoende stappen genomen. Ze heeft stappen genomen, maar met een brief die zeer onvolledig is.

Collega Pira, ik denk dat het signaal aan de andere overheden al verschillende keren gegeven is, wellicht mondeling. Nu ging het per brief. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van die besturen om dat in orde te brengen, van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarnaar u onder andere verwijst. Ik ben al ruim acht jaar geen woordvoerder meer van het kabinet Binnenlands Bestuur, maar ik zal de boodschap overbrengen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1784/1)

– De artikelen 1 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.