U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn de ontwerpen van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2019.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

Wat betreft de begroting 2019 van het Vlaams Parlement heeft het Bureau van het Vlaams Parlement in de vergadering van 10 december 2018 het ontwerp van begroting van het Vlaams Parlement besproken en goedgekeurd. De begroting wordt vandaag ter goedkeuring aan deze plenaire vergadering voorgelegd. Ook de drie paraparlementaire instellingen hebben een afzonderlijke begroting, die vandaag ook aan de plenaire vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. De dotatie aan die instellingen is immers opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement.

Ik geef een korte toelichting. De uitgavenbegroting 2019 bedraagt 114,73 miljoen euro en wordt gefinancierd door een dotatie van 95,1 miljoen euro en 19,7 miljoen euro andere inkomsten.

De uitgavenbegroting is in grote lijnen als volgt samengesteld. Er zijn investeringen voor 9,1 miljoen euro, of 8 procent van onze uitgavenbegroting. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het investeringsplan 2014-2019. Het betreft voornamelijk investeringen in de beide gebouwen van het Vlaams Parlement en in de IT-infrastructuur. In 2019 wordt gestart met de grondige renovatie van de gevels van beide gebouwen. Met de vernieuwing van de verwarmings- en koelinstallaties in het huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, wat voor velen van ons belangrijk is, wordt het probleem met de douches opgelost.

De werkingskosten, exclusief de reserves, bedragen 33,9 miljoen euro of 30 procent van de uitgavenbegroting. De aankoop van voorraad, goederen en diensten en diverse goederen wordt geraamd op 14,1 miljoen euro en omvat voornamelijk de uitvoering van de bestaande contracten voor onderhoud van de gebouwen, onderhoud en herstelling van de pc-configuraties, schoonmaak, nutsvoorzieningen en parlementair drukwerk.

De andere bedrijfskosten bedragen 19,9 miljoen euro. Het betreft voornamelijk de dotaties aan de drie paraparlementaire instellingen, waarvan de begroting 2019 vandaag ook ter goedkeuring wordt voorgelegd voor 5,1 miljoen euro.

De voorziene dotaties aan de politieke partijen en de werkingstoelagen aan de fracties bedragen 13 miljoen euro. De belastingen op beide gebouwen bedraagt 1,6 miljoen euro.

Voor vergoedingen en salarissen is er een bedrag van 69,3 miljoen euro of 60,4 procent van onze uitgaven. De personeelskosten zijn als volgt samengesteld: de vergoeding voor de leden bedraagt 26,6 miljoen euro, de salarissen van het politiek personeel bedragen 20,4 miljoen euro en de salarissen van het personeel van het Algemeen Secretariaat bedragen 21,4 miljoen euro. Voor onvoorziene personeelsuitgaven is er 0,7 miljoen euro beschikbaar en de wachtvergoeding voor de militaire politie bedraagt 0,08 miljoen euro.

We hebben een reserve van 2,2 miljoen euro of 1,9 procent van de uitgavenbegroting. Het Vlaams Parlement legt in 2019, conform de meerjarenbegroting, ook 2,2 miljoen euro reserves aan voor toekomstige uitgaven.

Naast de dotatie van 95,1 miljoen euro voorziet het parlement in 2019 19,6 miljoen euro andere inkomsten. Dat zijn voornamelijk onttrekkingen aan opgebouwde reserves en een delegatieregeling kleine begrotingswijzigingen.

Tot slot stel ik voor dat de plenaire vergadering het Uitgebreid Bureau voor kleine wijzigingen machtigt om de begroting aan te passen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter

Dank u wel.

Wat met de Ombudsdienst?

Sonja Claes (CD&V)

De Ombudsdienst zit mee in de begroting, dus die bedragen zijn inbegrepen in onze werkingsbegroting. Dat geldt zowel voor de Ombudsdienst en het Kinderrechtencommissariaat als voor het Vlaams Vredesinstituut.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de ontwerpen van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2019 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.