U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Danen heeft het woord.

Dit ontwerp van decreet beoogt twee doelstellingen, namelijk een nieuw financieringsmechanisme voor compensatie van ontbossingen en de omgekeerde toegankelijkheid in werking stellen. Dat lijkt allemaal heel sympathiek en dat klinkt ook heel goed, maar in werkelijkheid komt er door deze maatregelen in dit ontwerp van decreet geen vierkante meter bos bij. Daarom vinden wij dat geen fantastisch ontwerp van decreet, en ook nog om volgende reden. Het blijft ook met dit ontwerp van decreet financieel tien keer interessanter om bos te compenseren, dat dan eerst werd gekapt, dan om nieuw bos aan te planten. Dat vinden wij een aberratie. Dat vinden wij niet alleen, ook de Inspectie van Financiën vindt dat. Vanwege het feit dat dit het bosbeleid niet ten goede komt, gaan wij daar niet mee akkoord.

Dan is er de omgekeerde toegankelijkheid. Dat klinkt allemaal sympathiek, maar dat lijkt voor ons vooral een puur communicatieve operatie, vooral omdat het alleen geldt voor bossen in eigendom van de Vlaamse overheid. De andere bossen zijn daardoor niet gevat. Dat zal voor heel wat chaos op het terrein zorgen. Nogmaals, wat we nodig hebben in Vlaanderen, is meer bos, ook meer echt toegankelijk bos, maar ook speelbossen en bossen waar kinderen en jeugdverenigingen terechtkunnen. Ook met dit ontwerp van decreet wordt daaraan niet tegemoetgekomen. Ik heb trouwens in de commissie heel weinig stemmen gehoord die dit een goed ontwerp van decreet vinden. Daarom wil ik oproepen om hier niet voor te stemmen. Wij zullen dat althans doen.

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Voorzitter, wij hebben in de commissie tegen het ontwerp van decreet gestemd. We gaan dat ook vandaag doen, in grote lijnen om dezelfde redenen die collega Danen opsomt. Dat is ten eerste dat het nieuwe financieringsmechanisme met veel bombarie wordt aangekondigd maar dat in het beste geval betekent dat er een status quo in het bosbestand in Vlaanderen wordt gerealiseerd, en dan nog. In de memorie van toelichting zegt de Vlaamse Regering zelfs met zoveel woorden dat dit helemaal niets met bosuitbreiding te maken heeft, daar waar we allemaal weten dat daar een bijzonder grote nood aan is. Met wat hier voorligt, is dat een bijzonder gemiste kans, want we hebben nood aan een mechanisme dat voor uitbreiding zou zorgen en niet een dat er alleen maar voor zorgt dat er bomen geplant worden als er bomen gekapt worden.

Dat sluit aan bij het tweede deel. Uiteraard zijn wij voor een toegankelijkheid van bos- en natuurgebieden. Uiteindelijk, wanneer het gemeenschappelijke eigendom en gemeenschappelijk belang betreft, mag er ook gemeenschappelijk gebruik van worden gemaakt en van worden genoten, maar in de huidige omstandigheden, waarin er een absoluut tekort is aan bruikbare terreinen, aan waardevolle terreinen, hebben de jeugdbewegingen, waar de minister toch een goaltje bij probeert te scoren, bijzonder weinig aan de principiële toegankelijkheid van een bos dat niet bestaat. In nogal wat provincies in Vlaanderen is dat de realiteit. Het is een loze belofte die bovendien voor complexiteit op het terrein gaat zorgen en een aantal zaken in het gedrang gaat brengen. Dat is jammer. 

Op twee vlakken is dit ontwerp dus een gemiste kans. Hoezeer wij ook graag hadden gezien dat beide onderdelen goed waren, in de huidige vorm zijn ze wat ons betreft niet goed te keuren.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Heel kort, want we hebben daar in de commissie natuurlijk een uitgebreid debat over gevoerd. Wij hebben hier een ontwerp van decreet dat eerst en vooral de subsidie optrekt. Wanneer iemand een grond aankoopt om te bebossen, wordt de subsidie verhoogd. Uiteraard zal dat de aankoop van te bebossen gronden stimuleren. 

Ten tweede gaat het over de uitvoering van het regeerakkoord, waarin wij uitdrukkelijk overeen zijn gekomen dat we de toegankelijkheid zouden omkeren, dus dat alle bossen en natuur in eigendom van de Vlaamse overheid toegankelijk zijn, tenzij uitzonderingen. Dat kan vanwege bijvoorbeeld ecologische belangen die in een aantal gebieden naar voren worden geschoven. Er liggen vandaag dus twee heel belangrijke principes voor, waarvoor ik graag uw steun vraag.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1583/1)

– De artikelen 1 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.