U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 mei 2018, 14.00u

Voorzitter
van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
351 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, het sluit allemaal naadloos bij elkaar aan want het gaat allemaal over verkeersveiligheid. Ik wil eens een vraag stellen aan de voorzitter: weet u wanneer een begeleider verplicht is bij het gebruik van een mallejan?

De voorzitter

Ik mag niet meedoen aan het debat.

Dit zijn dingen uit een ver verleden die nog altijd in de hedendaagse wegcode staan. Het gaat over een kar waarmee boomstammen worden vervoerd en als de vracht langer is dan 12 meter, moet er te voet een begeleider meegaan. Dat staat vandaag anno 2018 nog altijd in de federale wegcode en dit soort van ongein gaat eruit verdwijnen.

De nieuwe wegcode, zoals we er vandaag kennis van hebben gekregen in de media, bevat eten en drinken voor iedereen die een groot hart heeft voor verkeersveiligheid, maar laat ook ruimte voor een aantal technologische vernieuwingen. 

Dat initiatief komt van de Federale Regering, van de federale minister van Mobiliteit, François Bellot. Uiteraard moet dat ook op een draagvlak kunnen rekenen op het niveau van de regio's.

Minister, mijn vraag aan u is dan ook heel concreet: wat is uw standpunt ten aanzien van dit nieuwe ontwerp van wegcode ?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik bekijk dat positief. Tal van voorstellen die nu op tafel liggen, komen uit Vlaanderen. Met onze administratie hebben wij de pen vastgehouden en verschillende voorstellen gedaan, waarvan ongeveer 90 procent is meegenomen en een vertaling heeft gekregen.

Vooral de focus op de fietsers is meegenomen. De regeling die nu wordt voorgesteld met betrekking tot het vierkant groen, namelijk dat alle zwakke weggebruikers tegelijk in alle richtingen groen licht hebben, en alle wagens moeten stilstaan voor het rood licht, komt van ons. We willen ook de mogelijkheid invoeren om niet enkel voorrang te geven voor fietsers aan een rood licht, dus dat de fietsers door het rood licht mogen, ofwel rechtdoor, ofwel rechtsaf. Dit groen licht voor de fietsers zouden we ook op het verkeerslicht kunnen aanbrengen. Er is ook een bord voor de aanduiding van een luchthavengebied, de regeling met betrekking tot de autonome voertuigen, de regeling voor hulpdiensten. Vandaag is het al een beetje praxis dat, wanneer hulpdiensten naderen met een sirene, auto's op een autostrade naar links en naar rechts uitwijken. Al dat soort zaken hebben wij voorgesteld en die zijn erdoor geraakt. Dat is dus goed.

Het enige punt van discussie, afgezien van wat andere details, is de timing. Daar heb ik een probleem mee. Nu wordt vooropgesteld dat die wijzigingen pas in werking zouden treden tegen 2021. Nu worden die allemaal gecommuniceerd en iedereen denkt: keigoed. Het verwachtingspatroon dat wordt gecreëerd, is dat mensen denken dat het weldra wet zal worden, maar toch niet pas tegen 2021.

Sommige praktijken die vandaag bestaan en waarvan de meeste mensen denken dat ze wettelijk zijn, zijn dat eigenlijk niet. Die gaat men dus ook in de wet aanbrengen. Ik zie niet in waarom we daarmee zouden wachten. Vandaar mijn oproep: die wijzigingen kunnen nog dit jaar worden ingevoerd. Dat kan bij gewoon koninklijk besluit op het federale niveau door een aanpassing van het bestaande KB waarvan u de datum hebt vernoemd. Laat ons daarmee gewoon vooruitgaan op korte termijn. Ik denk dat verkeersveiligheid en andere hervormingen niet kunnen wachten.

Minister, ik kan me absoluut vinden in het versnellen, zeker van een aantal aspecten – en inderdaad, waarom niet van het geheel? Ik begrijp dat u alleen de timing een obstakel vindt, en dat u wat de inhoud betreft zich perfect kunt vinden met federaal minister Bellot.

Het is belangrijk om de steden en gemeenten, maar ook de politiezones daarbij te betrekken. De weggebruikers wonen uiteraard niet in de Wetstraat of op het Martelarenplein, die wonen in de steden en gemeenten. Er zitten wel een aantal interessante dingen in, zoals gemotoriseerd verkeer weren op bepaalde tijdstippen van de dag in de omgeving van scholen, om er maar één te noemen. Een ander is bijvoorbeeld als je een rotonde oprijdt langs links, dat je dan niet meteen bij de eerste afslag rechts mag afslaan. Het zijn allemaal praktijken die we vandaag zien, en die zelfs gevaarlijk zijn.

Dit moeten we heel breed communiceren, want dat moet inderdaad ingang vinden. Verkeersveiligheid heeft te maken met het beveiligen van mensenlevens. Daarom mijn vraag aan u, minister, om te versnellen, maar ook breed te communiceren, een brede informatiecampagne te voeren om aan de nieuwe wegcode een heel sterk draagvlak te geven.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Mijnheer Keulen, ik ben blij met uw actuele vraag en met het antwoord van de minister, en ook dat u zich kunt vinden in de versnelling. Als hier iets goeds op tafel ligt en als we het bestaande KB gewoon kunnen aanpassen en dat dit jaar nog kunnen doen, dan kunnen we enkele voorbeelden die u hebt aangehaald, effectief uit de wereld helpen.

De minister heeft erop gealludeerd, maar vandaag loopt er een campagne 'Ik help de brandweer', waarbij mensen worden aangemaand om uit de weg te gaan wanneer ze een sirene horen.

Vandaag mag dat eigenlijk niet volgens de wegcode. Dat zouden we hiermee kunnen oplossen. Het vierkant groen, het feit dat we afslaan voor fietsers mogelijk maken, motorrijders die de file voorbijsteken met hun knipperlichten: dat is allemaal positief.

Ik doe dus een oproep aan alle collega's in dit halfrond om met één stem te spreken en op het federale niveau te vragen om het bestaande KB aan te passen en dat dit jaar nog te doen, zodat we de verkeersveiligheid opnieuw een stap vooruit kunnen helpen.

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, minister, de modernisering van de wegcode is inderdaad een goede zaak. De heer Keulen heeft er ook al naar verwezen. Vooral de aandacht die besteed wordt aan de fiets, is voor onze fractie heel belangrijk. U hebt er ook al naar verwezen.

Twee zaken die wij regelmatig aankaarten in de commissie, namelijk het aanpassen van de kruispunten voor alle fietsers tegelijk, maar ook de fietsstraten, worden mogelijk gemaakt in die nieuwe wegcode.

Minister, er werd hier ook al verwezen naar de verkeersveiligheid. Vooral het aantal dodelijke slachtoffers en de zwaargewonden in het verkeer zijn de laatste jaren, van 2009 tot 2016, sterk gedaald, met ongeveer 33 procent. Dat is een hele goede zaak. Maar het aantal slachtoffers in het fietsverkeer, het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal zwaargewonden, is wel gestegen. Telkens als wij u dat melden in de commissie, is uw antwoord: ‘Ja, maar het aantal dodelijke slachtoffers is wel gedaald.’ Maar dat wordt eigenlijk tenietgedaan door het aantal zwaargewonden in het fietsverkeer.

Minister, daarom vinden wij een verhoogde fietsveiligheid heel belangrijk. We kunnen ons vinden in de timing die hier wordt vooropgesteld, namelijk om dat sneller in te voeren. 2021 is inderdaad wel een lange termijn.

Minister, de vraag van onze fractie is: wanneer zult u het mogelijk maken om onder andere die voorrang op kruispunten en de fietsveiligheid zo snel mogelijk te realiseren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik begin met het laatste punt. We zijn eigenlijk al bezig met vierkant groen. Wettelijk, volgens de verkeerscode, kan het niet. Maar je hebt wel een uitzondering: in het kader van proefopstellingen of testopstellingen kan het. Dat doen we dus al. We zijn sterk vragende partij om dat verder te kunnen uitrollen, op zoveel mogelijk plaatsen in de rest van Vlaanderen. Dat willen we zeker doen.

We moeten de details wel nog krijgen. En ik hoop ook dat er geen bevoegdheidsoverschrijdingen in zitten. Want anders heb je weer de rechtsonzekerheid en mogelijkheden tot boetes die geen rechtsgrond hebben. Ik hoop dat er zich op dat vlak geen problemen stellen. Maar een communicatiecampagne lijkt mij een zeer goed idee. Zodra die regels van kracht zijn, wil ik mij daar zeker achter scharen, om ervoor te zorgen dat die voluit gecommuniceerd worden naar de brede bevolking. 

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, goede collega's, minister, momentum is alles in het leven, ook in de politiek. Ik denk dat er vandaag bij de bevolking een grote ‘sense of urgency’ bestaat ten aanzien van alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Wat je morgen kunt doen, moet je zeker niet uitstellen tot overmorgen. Daarin kunnen we elkaar vinden, zeker als het gaat over de plaats van de fietser in het verkeer. Maar waarom zouden we, ook op het vlak van technologische vernieuwingen, zoals de zelfrijdende wagens, niet eens in de spits gaan rijden in plaats van volgers te zijn in het peloton?

Minister, ten slotte verwijs ik naar het samenwerkingsfederalisme, dat we hier bewijzen: niet zoeken naar wat ons scheidt, maar wel naar wat ons bindt, in het belang van de verkeersveiligheid. Ik denk dat de mensen dat van ons verwachten, ook hier in Vlaanderen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.