U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van au pairs, de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs en de motie van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de motie van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van au pairs, de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs en de motie van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de motie van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van au pairs, de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs en de motie van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs.

Ik stel voor de besprekingen van de drie moties samen te voegen tot één enkele bespreking. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik zal proberen kort en bondig te zijn, voorzitter. Ik dank alle collega's om de hoogdringendheid te aanvaarden.

Sinds de zesde staatshervorming zijn wij in Vlaanderen bevoegd voor alles wat de toekenning en controle op arbeidskaarten B, buitenlandse werknemers, betreft. Ondanks het feit dat au pair geen strikte arbeidsrelatie is, komen zij hier wel terecht via zo'n arbeidskaart B of, als het om Europese onderdanen gaat, via het vrij verkeer van personen en goederen.

Ik heb recent een aantal vragen gesteld over de inbreuken in het au-pairschap in gastgezinnen en daaruit bleek dat op 112 Vlaams inspecties er 88 inbreuken waren. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat au pairs en gastgezinnen een meerwaarde betekenen en een mooi systeem zijn voor Vlaanderen, maar wanneer dat mooie systeem vandaag tot zoveel inbreuken leidt, los nog van de Europese au pairs die niet op de radar staan, dan achten wij het binnen de meerderheid wenselijk om daar parlementaire initiatieven rond te nemen.

Omdat het een dergelijk complex thema is, willen we, voor we enig parlementair initiatief nemen, advies vragen aan het Rekenhof, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De drie adviesvragen over de drie moties zijn vrij gelijkaardig en spitsen zich toe op vier zaken. Een daarvan is de vraag naar het bevoegdheidskader. Er zijn verschillende linken waar het systeem kan worden ondergebracht, waaronder arbeid en cultuur. Andere vragen betreffen de administratieve toegankelijkheid van het systeem, de duur van een aanvraagprocedure voor een gastgezin die soms te lang is, de au- pairagentschappen die bemiddelen tussen gastgezinnen en au pairs, het op de radar brengen van Europese au pairs en de werking van de inspectie van gastgezinnen en au pairs.

Wanneer deze drie moties worden goedgekeurd, dan betekent dit dat zowel SERV, SARC als Rekenhof een aantal adviezen zullen formuleren die we hopelijk tegen midden juni hebben om daarrond parlementair werk te verrichten.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

De drie moties zijn belangrijk in die zin dat het goed is dat het parlement zijn initiatiefrecht gebruikt en de adviesraden en het Rekenhof inschakelt wanneer dat nodig is. Dit gaat over een complexe problematiek van misschien wel een kleine groep mensen, maar een kleine groep mensen in een precaire situatie. Vandaar dat we met een open vizier zowel Rekenhof, SARC als SERV wensen in te schakelen om tot een goede oplossing te komen voor de betrokkenen. We zijn blij dat de moties hier snel kunnen worden geagendeerd.

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Namens mijn fractie onderschrijf ik deze drie moties. Uit vragen van en overleg met mensen en organisaties is duidelijk gebleken dat de situatie vandaag op zijn minst dubbelzinnig te noemen is. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de vaagheid over het al dan niet arbeidsrechtelijke of culturele statuut en het feit dat er een verschil is tussen de Europese en niet-Europese au pairs. Vandaag hebben we zelfs geen zicht op het aantal Europese au pairs. Die onduidelijkheid ligt aan de basis van een aantal misbruiken en fraudegevoeligheid. Met de beleidsnota Werk hebben we duidelijk aangegeven dat we daar komaf mee willen maken.

Met deze moties willen we de best mogelijke uitwerking geven aan een gedegen en duidelijk systeem. Vandaar dat we advies vragen aan het Rekenhof, de SARC en de SERV.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de moties houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.