U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

De belangrijkste dossiers staan altijd op het einde van de agenda. Minister, vorige week was niet zo een positieve dag voor de mobiliteit in Limburg. De Raad van State heeft, zoals u allicht wel weet, een negatieve beslissing genomen waardoor we vandaag terug naar af zijn. Op zich is dat geen goed verhaal, niet voor de geloofwaardigheid van de politiek maar vooral niet voor de tienduizenden Limburgers die dag in dag uit in de file staan en die snakken naar een oplossing.

Vorige legislatuur werd hard gewerkt aan een draagvlak, werd er gekozen voor een omleidingsweg en werd al het mogelijke gedaan om dat draagvlak om te zetten in concrete acties. De vorige regering en ook deze regering hebben alles op alles gezet om die omleidingsweg te realiseren. Maar helaas, door protest van enkelen is dat nu tenietgedaan.

Ik denk dat we vandaag dat draagvlak niet kwijt zijn. Ongeveer 170.000 Limburgers, maar ook de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties hebben zich gebundeld in een Open Platform Limburg, waarbij ze zeggen dat ze een krachtdadig beleid willen en willen dat absoluut alles op alles wordt gezet zodat die omleidingsweg gerealiseerd wordt.

We staan nu waar we staan, maar het is belangrijk dat we unaniem verder aan die kar trekken, en dat is die omleidingsweg proberen te realiseren, desnoods met het decreet Complexe Projecten. Ik vraag u heel duidelijk: staat u met deze regering nog unaniem achter het tracé van de omleidingsweg? Welke timing kunt u geven betreffende het decreet Complexe Projecten om toch enige vooruitgang te zien in dit dossier?

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans (N-VA)

Minister, vrijdag was een zwarte dag. We hebben daarnet al de vernietiging door de Raad van State van het GRUP Zeehavengebied Antwerpen gehad. We hebben ook de vernietiging van het GRUP Noord-Zuidverbinding Limburg en de MER. Dat kwam niet als een totale verrassing aan. Ik denk dat dat voor iedereen hier, zeker voor degenen die het dossier volgen, en zeker ook voor u, minister, zeker geen verrassing was. Al op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift tot vernietiging wisten we dat er problemen waren, zoals foute kaarten en procedures die niet volgens de geldende Europese richtlijnen werden gevolgd.

Het gaat om een aantal knelpunten die we kennen en waarop we met de nieuwe procedure helaas geen antwoord hebben kunnen bieden. Het resultaat is voor een tweede keer weeral de vernietiging van het GRUP en van het plan-MER.

Wat voor ons en voor alle Limburgers belangrijk is, is een oplossing voor het decennialange probleem van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke economische ader en we willen daar allemaal een oplossing voor. Het is echter belangrijk dat we nu een oplossing kiezen die procedureel en juridisch sluitend is. We moeten zeker weten dat de volgende stappen die moeten worden gezet correct zullen verlopen en dat met betrekking tot dit dossier eindelijk eens knopen zullen worden doorgehakt die effectief tot een realisatie van de Noord-Zuidverbinding leiden.

Minister, gezien de problemen die er in het verleden zijn geweest met foute kaarten, foute interpretaties en foute procedures vraag ik me af welke stappen nu kunnen worden gezet om op een goede wijze een oplossing voor de Noord-Zuidverbinding te vinden.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, ik denk dat iedereen een snelle oplossing wil voor de Noord-Zuidverbinding. We zitten nu met de vernietiging door de Raad van State. We hadden dit al enigszins zien aankomen. Het verslag van de auditeur ging eigenlijk al die richting uit. Op dat ogenblik heeft de Vlaamse Regering een piste uitgetekend die we later zouden kunnen bewandelen. We hebben toen afgesproken dat we het decreet Complexe Projecten zouden toepassen.

Dit betekent dat alles op het vlak van de bestemmingswijzigingen en vergunningen geïntegreerd kan verlopen. Er is een ruim draagvlak en we kunnen van in het begin alle organisaties en betrokken actoren rond de tafel brengen om alle alternatieven te bekijken. Dan kunnen ook de belangrijke beslissingen worden genomen. Op dat ogenblik wordt alles vastgeklikt en kan de procedure sneller worden ingezet. Het is dan mogelijk de Vlaamse Regering zeer snel een startbeslissing voor te leggen.

Wat de complexe projecten betreft, zullen we er alles aan doen dit snel vooruit te laten gaan. De Vlaamse Regering heeft tevens afgesproken dat minister Weyts ondertussen de nodige mobiliteitsmaatregelen zal nemen. Hij zal de maatregelen die op het terrein mogelijk zijn verder uitrollen in Limburg. Dit is de aanpak die we in de Vlaamse Regering hebben afgesproken. We staan hier allemaal achter en we zullen er alles aan doen om dit goed en vlot te laten verlopen.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik dank u voor uw kort en bondig, maar ook duidelijk antwoord. U wilt voluit gaan voor een oplossing in Limburg. Ik heb die omleidingsweg, waarvoor toch een groot draagvlak bestaat, echter eens op de bewuste Vlaamse boskaart gelegd waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt. Helaas kom ik tot de conclusie dat een aantal gebieden die na het openbaar onderzoek beschermd bos zouden kunnen worden in de bufferzones voor de omleidingsweg liggen. Wie goed kijkt, ziet zelfs dat een aantal zones op de omleidingsweg zelf liggen.

Ik vrees dat u snelheid wilt maken en een oplossing wilt vinden voor de mobiliteitsproblemen in Limburg en voor de Noord-Zuidverbinding, maar dat u al een volgend probleem creëert. Hoe rijmt u de Vlaamse boskaart, waarvoor het openbaar onderzoek momenteel loopt, met de omleidingsweg, waarvoor in Limburg een zeer breed draagvlak bestaat. Dreigen we niet opnieuw in een fiasco terecht te komen?

Lies Jans (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. We zullen het decreet betreffende complexe projecten volgen. Dit lijkt me zeer belangrijk. Met dit decreet kunnen sneller vooruit gaan, want we kunnen namelijk alle vergunningen en procedures bundelen. In dit verband is het draagvlak en het overleg met alle betrokken partners echter ook belangrijk. Het is belangrijk dat we op dat ogenblik opnieuw alle alternatieven moeten onderzoeken. Ik houd mijn hart vast. Ik beweer niet dat het tot nu een kwestie van kwade wil was, maar ik hoop alleszins dat met betrekking tot het decreet betreffende complexe projecten alle procedures zullen worden gevolgd en dat de juiste kaarten zullen worden gebruikt. We moeten dat decreet op een grondige wijze en met de steun van iedereen kunnen toepassen.

Dat gaat ook niet snel. We moeten elkaar geen blaasjes wijsmaken. Ook de toepassing van het decreet betreffende complexe projecten duurt enkele jaren. Om die reden is het heel belangrijk dat we op korte termijn maatregelen nemen voor de mensen die iedere dag in de file staan. Ik ben dan ook blij dat minister Weyts nu al de nodige investeringen zal doen om het huidige fileleed wat op te lossen.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Mevrouw Jans, we moeten niet doen alsof de Raad van State dit heeft vernietiging vanwege een foute kaart. Wie het arrest ten gronde leest, merkt dat er een veel uitgebreider motivering voor de vernietiging instaat dan het gebruik van een foute kaart.

We hebben het decreet Complexe Projecten in het leven geroepen nadat we er kamerbreed van overtuigd waren dat een aantal zaken robuuster moesten worden aangepakt. De omgevingsvergunning maakte trouwens ook deel uit van die aanbevelingen, maar dit terzijde.

Het decreet Complexe Projecten is er vandaag. We moeten het dan ook gebruiken, minister. Het is goed dat u zo snel mogelijk initiatief neemt voor een startbeslissing. Wat ons betreft, mag dat decreet Complexe Projecten nog wat worden verstevigd. Waar vandaag het projectbesluit wordt goedgekeurd door een gemeenteraad op lokaal niveau en door een provincieraad op provinciaal niveau, wordt dat op Vlaams niveau goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Wat ons betreft, mag dat rustig ook naar het Vlaams Parlement komen.

De heer Keulen heeft het woord.

Ik sluit daarbij aan. Collega’s, de grootste bedreiging voor de democratie is de machteloze politiek. Als je in een dergelijk dossier, waarvan iedereen de obstakels kent, toch nog struikelt, met alle knowhow die wij hebben in onze administraties, is dat absoluut funest voor onze geloofwaardigheid.

Minister, we moeten nu gaan voor die procedure Complexe Projecten met een decretale validatie, wat eigenlijk wil zeggen: inspraak in het begin van de procedure en nadien een Vlaamse Regering, maar zeker ook een Vlaams Parlement, dat daarin het laatste woord heeft, net om misbruik van procedures te voorkomen. Ik zou daarin niet te veel nieuwigheden doorvoeren.

Ik hoor sommigen luidop denken over een intendant. We weten waar de tegenstand zit: bij de Limburgse Milieukoepel. Maar dat is het ‘talibandenken’, dat gaan we toch niet oplossen met een eventuele intendant.

We moeten nu onze beste mensen hierop zetten, want dit is echt een punt van geloofwaardigheid, dat verder kijkt dan alleen maar de collega’s die moeten worden gekozen in Limburg. 

De heer Danen heeft het woord.

Het debat is hier inderdaad al vaker gevoerd. Het is een groot probleem. Limburg verdient beter. We verdienen een oplossing.

Maar wat ik niet begrijp, is dat we eigenlijk al heel lang weten dat die omleidingsweg problematisch is, dat er heel wat procedures in de weg staan en dat jullie toch mordicus blijven vasthouden aan die omleidingsweg.

Als we, zoals een aantal jaren geleden naar voren werd geschoven door de grote partijen, hadden gekozen voor de tunnel, reden we nu al lang gezwind door de tunnel. Maar ik heb dat al vaker gezegd en ik vind het jammer dat ik het moet blijven herhalen.

Ik wil mij positief opstellen. Ik ben blij te horen dat het project onder het decreet Complexe Projecten kan vallen. Maar ik begrijp dat dit dan wel een all-inbenadering betekent, met inspraak, met het horen van diverse partijen. Dat wil dus ook zeggen dat alles opnieuw op tafel kan komen, ook eventueel de tunnel. Ik zeg niet dat het dat per se moet worden, al is het wel een persoonlijke voorkeur, maar wel dat het opnieuw op tafel moet komen.

Bent u dus bereid om die piste opnieuw boven water te laten komen? Of zegt u op voorhand, zoals ik hier van mijn collega’s hoor: van die tunnel kan zeker geen sprake zijn, we moeten mordicus blijven vasthouden aan die omleidingsweg?

Collega Beenders, ik ben er niet zeker van dat ik u wel goed heb gehoord. Ik ben ook wat in de war. Heb ik u nu echt horen zeggen dat u vindt dat wij er op de kaart van de meest waardevolle zonevreemde bossen eigenlijk een deel moeten uithalen, terwijl ik een aantal weken geleden hier op het spreekgestoelte ben aangevallen door uw collega Tobback over het feit dat er veel te weinig bossen op die kaart staan? (Opmerkingen van Bruno Tobback en Rob Beenders)

Heb ik dat goed gehoord, dat dat uw vraag is, dat wij die bossen van die kaart moet halen? Dan neem ik daar akte van. (Applaus bij N-VA en CD&V)

En dan kan ik alleen maar vaststellen wat voor een tegenstrijdige verklaringen hier in het parlement door uw partij worden afgelegd.

U weet maar al te goed dat de boskaart – we zitten nu in een andere discussie, maar ik kom natuurlijk direct terug op de Noord-Zuidverbinding – natuurlijk is aangenomen op basis van de criteria die zijn vastgelegd en dat dat daar volledig aan voldoet, maar dat er ook heel uitdrukkelijk in staat dat van die kaart kan worden afgeweken wanneer er projecten van algemeen belang zijn. En uiteraard is de Noord-Zuidverbinding een project van algemeen belang.

En dan terug naar de essentie, de Noord-Zuid. De vraag is: hoe gaat dat nu in zijn werk? Hou ik vast aan het traject zoals het destijds is afgesproken? Als je dat decreet Complexe Projecten opstart, weeg je natuurlijk alle alternatieven en ook de milieueffecten daarvan opnieuw af. Maar het is de intentie van deze Vlaamse Regering om een snelle, goede doorstart te nemen. We zullen dus heel snel die startbeslissing nemen.

Er is inderdaad in de Vlaamse Regering afgesproken dat de piste van de decretale validatie, waar u naar verwijst, collega Keulen, eventueel ook een optie is om de zaken op die manier te versnellen en het draagvlak te vergroten. Ik begrijp dat er, met uitzondering van een aantal partijen hier in het halfrond, een brede vraag is om heel snel vooruit te gaan met dit dossier.

Het klopt niet, collega Jans, dat het vanwege een fout in de kaart is dat dit nu vernietigd wordt. Ik daag u uit om het arrest goed te lezen. Er zijn tal van zaken die daarin zijn aangehaald, en de argumenten van de Limburgse milieukoepel zijn inderdaad aangegrepen om alles terug naar af te sturen. We zullen er ook alles aan doen om zo veel mogelijk actoren die ook achter dit project staan, en ook anderen, zo veel als mogelijk van in het begin te betrekken. Maar het is de bedoeling dat we daar vooruit mee gaan en dat we ook oplossingen vinden op het terrein. En uiteraard zullen we er alles aan doen om dat op een zo snel en efficiënt mogelijke manier te laten verlopen.

Rob Beenders (sp·a)

Bedankt voor uw antwoord, minister. Ik heb eigenlijk hetzelfde gezegd als collega Tobback enkele weken geleden: helemaal voor een boskaart, maar dan moet ze wel logisch zijn samengesteld. Als we dan alles op alles willen zetten om projecten te realiseren, zoals de Noord-Zuid in Limburg, is het toch compleet onlogisch als je op een boskaart in openbaar onderzoek gebieden ziet staan waar die omleidingsweg moet liggen. Mensen snappen dat niet. Mensen begrijpen dat niet. Dat maakt het voor dergelijke projecten alleen maar moeilijker om uit te voeren. Dat is wat ik gezegd heb. U mag uw riedeltje blijven herhalen over die boskaart, geen enkel probleem. Kijk straks eens naar tv, lees de krant eens, en u zult de onlogica van die boskaart niet alleen van ons horen, maar ook van heel wat andere mensen. Dat was mijn betoog, niets meer en niets minder.

Sp.a is duidelijk: wij willen resoluut voor die omleidingsweg gaan, liever vandaag dan morgen. Maar creëer er alstublieft geen nieuwe obstakels bij. Het project is al moeilijk genoeg. Ga voor resultaat. Sla de hand aan de ploeg en zorg dat die schop ook in Limburg in de grond gaat. Dat is de oproep die wij doen, niets meer en niets minder. (Applaus bij sp.a)

Lies Jans (N-VA)

Collega’s, ik heb het arrest zeer grondig gelezen. Het ontbreken van een VEN-kaart was wel een van de drie middelen. Maar inderdaad, fundamenteler was de beslissing van de Raad van State, waarin ze zeggen dat de Europese richtlijn, de Habitatrichtlijn, en onze eigen regelgeving, het Natuurdecreet, niet gevolgd zijn, en dat de procedures niet correct gevolgd zijn, vandaar ook mijn oproep. We starten met het decreet Complexe Projecten. Dat is heel belangrijk, maar we moeten dat dan ook op een goede manier doen. Dan ben ik heel tevreden, minister, dat u zegt: ‘We gaan dat op een correcte manier doen, we gaan alle alternatieven onderzoeken en de verschillende alternatieven naast elkaar leggen en weerleggen op basis van correcte gegevens.’ Dat is wat wij belangrijk vinden: op een correcte en snelle manier zorgen voor een oplossing voor de Noord-Zuid. Of daar nu een decretale validatie voor nodig is of niet, daar kunnen we nog wel een boompje over opzetten. Wat voor ons het belangrijkste is, is dat inderdaad die startbeslissing rond het decreet Complexe Projecten voor de Noord-Zuid in Limburg genomen wordt. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.