U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Elke Van den Brandt bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de onmiddellijke bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik heb de toelichting al ten dele gedaan, toen ik mijn actuele vraag stelde. We willen in Vlaanderen de meest kwetsbare waardevolle bossen beschermen. Vandaag is die bescherming er nog niet. Uit een antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat er nog steeds veel uitzonderingen op het ontbossingsverbod worden gemaakt. Er worden noch steeds gunstige adviezen voor ontbossingen, ook in de meest kwetsbare waardevolle bosgebieden, gegeven. We denken daarom dat er dringend moet worden overgegaan tot actie. We vragen dus dat de kaart die voor bescherming moet zorgen, uiterlijk tegen 31 maart wordt gepubliceerd. Dat verklaart waarom het voorstel van resolutie vandaag moet worden goedgekeurd.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord. Euh, de heer Diependaele heeft het woord.

Voorzitter, ik kan veel verdragen, maar dat is erover. (Gelach)

Matthias Diependaele (N-VA)

Ja, we komen anders goed overeen, hoor.

Dit is natuurlijk geen nieuw dossier. Het gaat al een tijdje mee. U kent ons standpunt; de heer Vandaele vertolkte het. Het dossier is vorige week uitvoerig in de commissie behandeld en vanmiddag ook uitvoerig in de plenaire vergadering aan bod gekomen. We zien daarom niet in waarom het niet verder zijn weg kan vinden in de commissie. Er is dus geen reden om het bij hoogdringendheid te behandelen.

De voorzitter

De heer Sanctorum-Vandevoorde heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Als de N-VA geen reden ziet tot hoogdringende behandeling, dan is er echt wel een probleem. Dit is toch een zaak van hoogdringendheid? De heer Vandaele heeft meermaals het standpunt van de N-VA-fractie verwoord. Hij wil overgaan tot een heel snelle goedkeuring van die kaart. Als het u echt menens is, dan keurt u ook de hoogdringendheid goed.

De voorzitter

De heer Vandaele zit dus toch in het complot. (Gelach)

De heer Tobback heeft het woord.

Ik kan begrijpen dat de heer Vandaele het graag aan zijn fractieleider overlaat om dat hier te zeggen. In Nederland noemt men dat het gezagswoord. Eerlijk gezegd, mijnheer Diependaele: na de debatten die we vandaag en in de commissie hebben gevoerd, nog altijd niet vinden dat we aan de Vlaamse Regering dringend duidelijk moeten maken dat we het menen, getuigt niet van veel rechtlijnigheid. Blijkbaar mag de heer Vandaele zelfs niet meer het woord voeren, wat erg jammer is. Het sterkt mijn overtuiging alleen maar dat het inderdaad om een ongelooflijk dringende zaak gaat, want blijkbaar zijn er redenen en belangen die anderen ertoe aanzetten om zich niet te haasten. Ik kan enkel vaststellen dat u zwicht voor die belangen en redenen. Wat betreft het nastreven van verandering en rechtlijnigheid van uw partij, kan dat tellen. We zullen in het vervolg de uitspraken van de heer Vandaele met een korrel zout nemen. Want hij mag ze wel zeggen, maar er iets mee doen, kan niet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de onmiddellijke bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.