U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 maart 2017, 14.05u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Voorzitter, minister, dames en heren, het is in het actualiteitsdebat al een beetje aangeraakt: er zijn weinig zaken zo belangrijk in een maatschappij als de kansen die ze kan geven aan de kinderen. Als we inzoomen op onderwijs, is het kleuteronderwijs met stip de laatste twintig, dertig jaar opgeklommen tot het fundament, de start voor een succesvolle schoolcarrière. Al het onderzoek, ook van uw ministerie, toont heel duidelijk aan dat niet ingeschreven versus wel ingeschreven, voldoende aanwezig op school versus onvoldoende aanwezig, een zeer sterke connectie heeft met latere problemen in de school. Zittenblijven, voortijdig schoolverlaten: het zijn punten waar we vaak over debatteren. We zien duidelijk dat als kinderen voldoende vroeg naar de kleuterschool gaan en voldoende en op tijd aanwezig zijn, dit een ongelooflijke impact heeft op hun latere schoolcarrière.

We zijn het erover eens, denk ik, minister, om alle mogelijkheden te benutten. Binnenkort behandelen we nog eens OD XXVII, waar al een aantal maatregelen in vervat zitten die we een jaar of anderhalf jaar geleden nog heel heftig hebben besproken in het parlement en waarvan ik daarstraks al zei dat er nogal criticasters waren die vroegen waarom we toch altijd over die kleuters begonnen inzake onderwijskansen. Maar naast wetten en decreten zijn ook communicatie, motivatie en sensibilisatie ontzettend belangrijk.

Daarom was ik gisteren zo blij dat u niet alleen mijn mooie stad had uitgekozen om het kleuterpakket voor te stellen, maar ook dat u dat succesvolle initiatief dat zijn waarde bewezen heeft, door de ontwikkelaars opnieuw laat uittekenen en moderniseren.

Hoe en wanneer gaat u dit pakket operationaliseren? Voor wie is het bedoeld? Hoe gaat u dat uitrollen over Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer De Ro, ik was ervan overtuigd dat u deze vraag zou stellen, al was het maar om uw stad nog eens in de kijker te stellen.

Het kleuterpakket is ontworpen door de mensen van Klasse, het is geüpdatet en geactualiseerd. Het verschaft heel interessante informatie over wat ouders mogen verwachten van de kleuterklas, hoe men kan communiceren met zijn kleuter. Het staat sinds gisteren ter beschikking op de website van Klasse en wordt vanaf vandaag door Kind en Gezin, de CLB’s en de scholen zelf verspreid naar ouders met een kleuter, en vooral naar de ouders die de stap nog niet hebben gezet om hun kind naar de kleuterschool te laten gaan.

Dat is een niet zo grote groep. De kleuterparticipatie is fenomenaal groot in Vlaanderen. Bijna 99 procent schrijft zich in. Van de 3-jarigen is 96 procent al voldoende aanwezig. Dat zijn zeer goede cijfers, maar we moeten net dat ene procent ook weten te bereiken. Vandaar dat we actief met Welzijn samenwerken en de afspraak gemaakt hebben dat hun kanalen via de kinderopvang mee zorgen voor een zachte overgang naar de kleuterklas.

Dat gebeurt dus vanaf vandaag. De brochure was vanaf gisteren te downloaden. We hebben 60.000 hardcopyexemplaren van de brochure. Ik hoop dat dit heel veel succes kan hebben, maar ik heb dat gisteren eigenlijk al vastgesteld, toen ik met de ouders sprak die voor het eerst werden ingewijd in wat de brochure allemaal bevat.

Jo De Ro (Open Vld)

Minister, het is heel belangrijk dat die uitrol gebeurt. Waar we tien jaar geleden, in het Jaar van de Kleuter, want dat was een van de acties in dat jaar, nog bijna strijd moesten leveren met andere beleidsdomeinen opdat die zich mee zouden engageren voor dat zo belangrijke kleuteronderwijs, vond ik het gisteren een heel positief signaal dat ook Kind en Gezin lijfelijk aanwezig was, en ook wel heel duidelijk te kennen gaf mee die uitrol te zullen doen.

Ik heb nog wel een bezorgdheid. U was gisteren aanwezig in Vilvoorde, in de Vlaamse Rand, maar in Brussel en de Vlaamse Rand zijn er heel veel kinderen en veel papa’s en mama’s die niet door Kind en Gezin worden begeleid, maar wel door het Office de la Naissance et de l’Enfance, de Franstalige tegenhanger. Ik weet dat u goede contacten probeert te onderhouden met uw collega’s van de Franse Gemeenschapsregering, maar ik vroeg me af of er daarvoor toch ook wel bijzondere aandacht kan zijn, of u de verspreiding daarvan bij ouders wier kinderen door een andere organisatie dan Kind en Gezin worden opgevolgd, ook zou willen meenemen.

De voorzitter

Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA)

Minister, ik was zeer verheugd toen gisteren het bericht binnenkwam over het optreden dat u in Vilvoorde hebt gedaan voor het lanceren van de website.

Minister Hilde Crevits

Dat was geen zangoptreden, mevrouw Celis.

Vera Celis (N-VA)

Ik denk dat dat toch wel een heel leuk gegeven is geweest. Ik geloof zeker ook de heer De Ro als hij zegt dat Vilvoorde een zeer mooie stad is, maar Geel is ook een bijzonder mooie stad. Laat dat duidelijk zijn.

In elk geval, u kent mijn bezorgdheid met betrekking tot die kleuterparticipatie, ook van vorige interventies. Uiteraard is het percentage bijzonder hoog, maar als ik naar de absolute cijfers ga kijken, gaat het toch nog altijd over 7254 kleuters tussen 3 en 5 jaar die te weinig aanwezig zijn op school. Dit zal dus zeker een instrument zijn dat dit ten goede komt. Nu heb ik op de website gelezen dat het voornamelijk gaat over kleuters uit grootsteden en kwetsbare gezinnen, over meisjes en over kinderen van buiten België en de Europese Unie. Die brochure zal worden bezorgd via de diverse instanties. Zal die worden uitgedeeld aan de specifieke doelgroepen of wordt die brochure breder bedeeld, ten behoeve van alle ouders van die kleuters?

De voorzitter

Mijnheer De Meyer, Sint-Niklaas is ook een mooie stad.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, blij dat u het zegt, dan hoef ik het niet meer te herhalen.

Minister, ik moet u er uiteraard niet van overtuigen dat kleuterparticipatie uitermate belangrijk is. Elke kleuter hoort thuis in het kleuteronderwijs. Daarom is het uitzonderlijk belangrijk om in te zetten op die kleine groep die vandaag nog niet participeert. Ik heb echter een ruimere vraag. Enkele maanden geleden hebt u aangekondigd dat er ook een actieplan komt, weliswaar legislatuuroverschrijdend, voor het basisonderwijs. Ik denk dat dat bijzonder belangrijk is. Vandaar mijn concrete vraag: mogen we dat verwachten voor het reces, en zo ja, kunt u al iets meer zeggen over de timing?

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Celis, u hebt heel terecht de nadruk gelegd op het feit dat we als regering ook moeten inzetten op die ene procent kleuters die vandaag nog niet ingeschreven zijn. Ik ben bijzonder blij dat u dat ook zegt. Dus ja, het kleuterpakket is niet uitsluitend, maar toch wel heel specifiek gericht op die groep ouders die nog niet de stap zetten om hun kindjes naar de kleuterklas te laten gaan. Wie kan die brochure bestellen? Dat is misschien belangrijk om te weten, en meteen ook een antwoord op de vraag van de heer De Ro. Alle sociale organisaties kunnen via onze website exemplaren van de brochure bestellen. We hebben er nu 60.000. Dat betekent dat ook de Brusselse organisatie perfect kan beslissen om daarmee mee te doen. Kind en Gezin zal dat sowieso aanbieden. Men kan dus een aantal exemplaren bestellen en daar bedelen. Dat is dus allemaal afgedekt.

Collega Celis, mocht u in Geel zeggen dat dat voor u iets heel interessants is om dat ook via organisaties, via het OCMW of via Kind en Gezin daar ter plaatse te laten bedelen: ja, iedereen kan bestellen. Dat kan gebeuren via de website of via de Vlaamse overheid. Ze zullen bezorgd worden en ze kunnen gebruikt worden.

Maar het gaat hier niet alleen over een brochure, collega’s. Het gaat over een pakket. En daarin zitten ook – en dat is voor mij een enorme meerwaarde – bepaalde taalfiches om te leren communiceren met het kleutertje. We hebben gisteren gezien dat dat voor ouders die onze taal niet zo machtig zijn, een mooie hefboom is om Nederlands te leren en de juiste vragen te stellen. En dat maakt het zoveel rijker dan alleen maar een informatief document voor ouders die hun kinderen naar school willen sturen.

Collega De Meyer, u stelt vragen naar het actieplan basisonderwijs. Vandaag of morgen – in elk geval nog deze week – zal de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een voorzet doen. Ik heb hun gevraagd om het puntenplan dat ze een paar jaar geleden hadden, uit te diepen en een visie rond het basisonderwijs te schrijven. De afspraak was dat dat tegen eind deze week ook effectief zou gebeuren. Als we dat document hebben, kunnen we daar ook allemaal samen mee aan de slag, om te kijken hoe we daar een vertaalslag naar het regerings- en het parlementair werk van kunnen maken. De afspraak was dat de Vlor het eerste onderzoekende werk zou doen. Ik ben in blijde verwachting – op Vrouwendag – van een document van de Vlor. Ik heb al te veel gezegd, denk ik. (Gelach)

Maar, collega’s, mijn echtgenoot is ook jarig vandaag. Dat is elk jaar op Vrouwendag. Dat is dus een dubbel feestje vanavond. (Applaus. Opmerkingen)

Jo De Ro (Open Vld)

Een gewaarschuwd man is er twee waard. (Opmerkingen)

Minister, alle reacties die we allebei en vele collega’s uit het kleuteronderwijs gekregen hebben, zijn een dubbel signaal. Aan de ene kant zijn alle mensen die in het kleuteronderwijs actief zijn, zeer blij dat kleuters en kleuteronderwijs hoog op de politieke agenda staan, niet alleen van de onderwijscommissie, maar ook in de plenaire vergadering komt dit geregeld terug. Eigen stoef stinkt een beetje, maar ik vind dat ik nog eens mag benadrukken dat de inspanningen die verschillende collega’s uit mijn fractie, maar ook lokale schepenen, daarvoor gedaan hebben, benadrukt mogen worden.

Het tweede element dat mensen uit het kleuteronderwijs ons nu vragen, is om effectief aan een aantal financierings- en ondersteuningsmechanismen ook toekomstgericht actie te ondernemen. Collega De Meyer en uzelf bevestigen dat ook: een legislatuuroverschrijdend actieprogramma, zoals we dat in het verleden, onder Tivoli, bij de gelijkschakeling van de middelen tussen netten gedaan hebben. Ik denk dat we hier, meerderheid, oppositie en iedereen die de komende jaren in onderwijs actief wil zijn en daar interesse in heeft, effectief werk moeten maken van een plan om effectief die historische achterstand die er nog altijd is, te kunnen wegwerken. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.