U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Vlaanderen is één van de slechtst scorende regio’s in Europa wat betreft de brandveiligheid van woningen. Het is onomstotelijk bewezen dat rookmelders vooral ’s nachts levens redden door mensen tijdig te wekken, waardoor ze kunnen vluchten voor de brand. Het risico op een dodelijke brand wordt op die manier met maar liefst de helft verminderd.

Men kan misschien denken dat het hier jaarlijks gaat om een miniem aantal slachtoffers. Welnu, de voorbije twee jaar is het dodental door woningbranden dubbel zo hoog als het aantal minderjarige verkeersslachtoffers.

Een bijkomend argument voor de algemene verplichting is dat de huidige wetgeving omtrent rookmelders vandaag soms wel als complex wordt ervaren. Meer dan 60 procent van de woningen in Vlaanderen valt buiten deze verplichting. We willen die complexiteit wegwerken en gaan voor een algemene verplichting van rookmelders. Eén duidelijk algemene regeling zal tegelijkertijd ook de sensibilisering vergemakkelijken.

De voornaamste kritiek op dit voorstel van decreet is dat de controle op de naleving ervan moeilijk uit te voeren is. Hiermee ga ik maar gedeeltelijk akkoord. Het decreet zal worden ingeschreven in de Vlaamse Wooncode, waardoor het mogelijk wordt om de handhavingsregels ervan van toepassing te maken. De Vlaamse Regering kan hierin haar prioriteiten voor controle naar voren schuiven. Het moet en het kan niet de bedoeling zijn om een heksenjacht te houden op eigenaars die nog geen rookmelder zouden hebben geplaatst. Ook vandaag is er geen controle dat de rookmelder geplaatst is bij nieuwbouw of bij een renovatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen de regelgeving ook gewoon uitvoert.

Er is ook een verantwoordelijkheid voor de gemeenten. De gemeenten zijn als trekkers van het lokale woonbeleid een belangrijke speler in de handhaving. Ik hoop alvast dat ze mee de hand aan de ploeg zullen slaan om deze verplichting mee uit te rollen en vooral ook te sensibiliseren. Heel wat collega’s hier hebben ook een lokaal mandaat. Ik zou dus ook willen oproepen om mee de schouders te zetten onder lokale sensibiliseringscampagnes. Het brandveilig maken van onze woningen omvat een breed maatschappelijk engagement waar iedereen zijn steentje toe kan bijdragen.

Tot slot wil ik de mede-indieners bedanken voor het voorbereidende traject en het aanbrengen van inzichten en aandachtspunten. Ik bedank ook alle collega’s in de commissie die unaniem hun steun hebben gegeven aan dit voorstel van decreet. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 989/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.