U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Axel Ronse, An Christiaens, Lydia Peeters, Grete Remen – niet aanwezig –, Robrecht Bothuyne – niet aanwezig – en Wilfried Vandaele betreffende de aanpassing van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

De bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

Collega’s, in Vlaanderen staan ongeveer 1100 voetbalvelden bedrijfsruimte leeg. Die leegstand is nogal structureel. In 1995 ontstond een Vlaamse wetgeving om daarmee om te gaan. We hadden heffingen op leegstaande bedrijfsruimte van meer dan 500 vierkante meter. Met die heffingen konden gemeenten, intercommunales en private spelers saneringen doorvoeren, eventueel zelfs renovaties. We hebben vastgesteld dat, ondanks die goedbedoelde regelgeving, die 1100 voetbalvelden leegstaande bedrijfsruimte nog altijd moeilijk in gebruik raakten.

Dat is zeer slecht: ten eerste omdat dat de inname van onze open ruimte er niet op verbetert, en ten tweede omdat er bij veel ondernemers een grote nood bestaat om snel bedrijfsruimte te kunnen benutten voor uitbreiding of nieuwe activiteiten, noem maar op. Dat wordt daardoor ook gefnuikt.

Ik heb zelf een concept gelanceerd waarin we een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd, bijvoorbeeld op het niveau van de heffing. Er zijn hoorzittingen geweest. Alle werkgeversorganisaties zijn daarnaartoe gekomen, ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dat is positief. Ik heb in mevrouw Christiaens, mevrouw Peeters, mevrouw Remen, de heer Vandaele en de heer Bothuyne partners gevonden om daarmee verder te gaan. We hebben in ons voorstel van resolutie een aantal zeer concrete zaken opgenomen, bijvoorbeeld om een moratorium te zetten op de berekeningswijze van de heffing voor een ondernemer die in een juridische procedure zit voor een vergunning. We plaatsen bijvoorbeeld de heffing ook niet meer op de grond, maar op het gebouw. In die zin biedt dit voorstel van resolutie zeer veel perspectief en hoop om leegstaande bedrijfsruimte in Vlaanderen sneller te benutten.

Ik dank alle 123 aanwezige collega’s voor het feit dat ze dit voorstel van resolutie met veel enthousiasme zullen goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Voorzitter, leegstand is inderdaad een belangrijk probleem, niet enkel wat betreft de woningen, wat hier vaak aan bod komt, maar ook wat betreft bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen. Het vreet aan het draagvlak bij de bevolking voor het ruimtelijk beleid. Het geeft een onbehaaglijk gevoel. Er is een smet. Door het niet beschikbaar zijn van de bestemde gebieden en gebouwen verhoogt het ook de druk op de open openbare ruimte.

Het is voor de aanpak van de leegstaande bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen belangrijk dat binnen deze sector meer vanuit het ruimtelijk rendement wordt geredeneerd. Dit impliceert een zuinig ruimtegebruik door een optimale benutting.

Onze fractie is dan ook tevreden dat de heer Ronse dit initiatief heeft genomen. We gaan hier graag in mee. Met dit voorstel van resolutie bieden we immers de mogelijkheid meer maatwerk te creëren. De leegstandsheffing moet rekening houden met de effectieve leegstand en de subsidieregeling moet worden herwerkt om herbestemming en hergebruik effectief te stimuleren.

Minister Schauvliege heeft al regelmatig verklaard dat ze dit probleem wil aanpakken en dat ze hier in het komende Instrumentendecreet aandacht voor zal hebben. Met dit voorstel van resolutie vragen wij dan ook met aandrang hier snel werk van te maken.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Voorzitter, ook onze fractie steunt dit voorstel van resolutie. We willen dat effectief werk wordt gemaakt van een zuinig ruimtegebruik. Dit impliceert uiteraard een kordate aanpak van de leegstand. Een optimalisatie van de huidige regelgeving dringt zich dan ook op.

Volgens mij moet worden ingezet op de juiste instrumenten en op de financiële middelen. Zoals de twee voorgaande sprekers al hebben vermeld, gaat het enerzijds om de heffingen en anderzijds om de subsidiekanalen. Het voorbije jaar zijn de subsidies voor private projecten naar slechts twee provincies gegaan en hebben twee andere provincies nauwelijks iets uit deze subsidiepot gekregen. We denken dan ook dat een wijziging van de regelgeving nodig is.

We hopen dat er met dit voorstel van resolutie snel soelaas zal komen en dat de Vlaamse Regering snel tot actie zal overgaan.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.