U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 januari 2017, 14.08u

Voorzitter
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Ann Brusseel, Bart Van Malderen en Elke Van den Brandt
860 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Ann Brusseel, Bart Van Malderen en Elke Van den Brandt betreffende de ontoelaatbaarheid van schoonheidswedstrijden voor kinderen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, in de lente van vorig jaar kwam het comité achter Miss België naar buiten met zijn ambitie om een Mini Miss België te organiseren, een wedstrijd vergelijkbaar met die van de alom gekende Miss België, maar waarbij alle deelneemsters meisjes zijn van 6 tot 10 jaar.

De aankondiging hiervan deed heel wat wenkbrauwen fronsen, omdat bij een dergelijke verkiezing veel aandacht gaat naar het uiterlijk vertoon. De verwachting was dat bij de verkiezing van de Mini Miss dezelfde nadruk zou worden gelegd.

Net dat bracht een grote bezorgdheid teweeg. Kinderen al op zo’n jonge leeftijd aanzetten om resultaten te behalen op basis van louter subjectieve criteria, hen blootstellen aan uitingen van oppervlakkigheid en onrealistische idealen die van buitenaf worden opgelegd, baart velen grote zorgen. Deze elementen kunnen immers verstrekkende gevolgen hebben voor het psychische en fysieke welbevinden van deze kinderen, die op zo’n jonge leeftijd overigens heel beïnvloedbaar zijn. Het zomaar gedogen van de organisatie van zo’n verkiezing staat dan ook haaks op de doelstellingen van Vlaanderen om mensen in hun welbevinden te versterken en om gezondheids- en welzijnsproblemen te voorkomen.

Diverse organisaties, onder meer het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, maar ook pedagogen hebben hun bezorgdheid over de organisatie van dergelijke wedstrijden geuit, in het bijzonder wanneer ze een publiek karakter hebben. Niet alleen de deelnemende kinderen, maar ook de kinderen die het gebeuren volgen, zijn dan immers betrokken.

In alle commotie op dat moment oordeelde de arbeidsinspectie dat de organisatie van een dergelijke wedstrijd niet geoorloofd was. Ze verwees daarbij naar de Arbeidswet van 1971, die bepaalt dat het in ieder geval verboden is kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op hun ontwikkeling op pedagogisch, intellectueel of sociaal vlak, hun fysieke, psychische of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van hun welzijn.

Een formeel verbod is er vandaag nog niet. Daarom vragen we in dit voorstel van resolutie om in overleg met de Federale Regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk verbod, toch zeker voor deelnemers jonger dan 16 jaar, in de regelgeving te verankeren.

Gezien de vele inspanningen die er in Vlaanderen voor de geestelijke gezondheid worden geleverd, vinden wij ook dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de middellange- en langetermijngevolgen en -effecten die wedstrijden die zich richten op schoonheid en uiterlijk, voor kinderen hebben. Het beleid inzake kinderen moet blijven inzetten op een positieve lichaamsbeleving en het bevorderen van het zelfvertrouwen.

Collega’s, het voorstel van resolutie wordt kamerbreed gesteund en werd door meerderheid en oppositie samen ingediend. We zijn van oordeel dat kinderen veel beter gemotiveerd kunnen worden om zich te bekwamen in uitdagingen waarvoor ze zich intrinsiek interesseren of waarvoor ze getalenteerd of gedreven zijn, eerder dan dat ze beoordeeld worden op hun uiterlijk of elegantie. De urgentie van dit voorstel mag dan wel zijn afgenomen toen het organiserend comité uiteindelijk besloot de wedstrijd niet te laten plaatsvinden, maar vanuit het Vlaams Parlement willen wij met deze resolutie een duidelijk en blijvend signaal voor de toekomst geven.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Collega’s, dit voorstel van resolutie is er een van het gezond verstand. Voor onze fractie is het belangrijk dat we een kind kind laten zijn. We moeten kinderen niet rangschikken naar schoonheid, maten en gewicht. We moeten jeugdig talent stimuleren en niet hun uiterlijke kenmerken evalueren. Want wat leert een kind uit een schoonheidswedstrijd? Dat het beter of slechter is op een schaal van uiterlijke kenmerken waaraan het nu eenmaal niets kan doen. Voor ons sturen dergelijke initiatieven dan ook een absoluut verkeerd signaal uit.

Daarmee kom ik meteen bij mijn tweede punt, waarnaar collega Schryvers ook al heeft verwezen. In ons beleid moeten we ten minste proberen consistent en consequent te zijn. Als we een hele reeks inspanningen doen op het vlak van geestelijke gezondheid, zowel voor volwassenen als voor kinderen, dan moeten we niet aan de andere kant dit soort initiatieven toelaten die net het omgekeerde doen.

We willen hierbij ook de rol van de ouders benadrukken. Er is niets mis wanneer een ouder de vurige wens heeft dat zijn kind schittert op basis van een talent. Ik wens het elk kind – en elke ouder – toe net dat talent te vinden waarin het goed is en dat ook te ontwikkelen.

Er is wel iets fundamenteel fout als men een kind van 6 jaar of ouder op een podium zet om de kleur van het haar, het gewicht, de maten en het uiterlijk in het algemeen als evaluatiecriteria te hanteren. De wensen en dromen van kinderen en hun ouders willen we als uitgangspunt nemen en op een gezonde manier stimuleren. Mijn fractie zal daarom met veel plezier dit voorstel van resolutie goedkeuren. In Vlaanderen is er geen plaats voor dit soort van initiatieven. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Voorzitter, collega's, de mensen van CD&V en de N-VA hebben de problematiek grondig geschetst, ik zal niet in herhaling vallen. Mijn fractie vindt het belangrijk om dit voorstel te ondersteunen, want schoonheidswedstrijden voor meisjes die met heel wat make-up en kledij die aan volwassenenkledij doet denken het podium worden opgestuurd, is ongezond. Mevrouw Schryvers zei het al: we moeten het signaal geven dat die mistoestanden, en dan meer specifiek de seksualisering van het jonge kind, niet kunnen. We steunen dus van harte dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, collega's, wij steunen uiteraard dit voorstel van resolutie. Ik dank iedereen die over de grenzen van meerderheid en oppositie heen aan de totstandkoming ervan heeft meegewerkt. Dit is een heel heldere uitspraak van het Vlaams Parlement. We trekken een streep in het zand. De directe aanleiding die aan de basis van dit voorstel van resolutie ligt, is weg. Maar ik denk dat we hiermee nu voor lange tijd een heel duidelijk signaal geven aan iedereen die het onkiese idee heeft om zo’n initiatief te nemen, dat hij dit Vlaams Parlement op zijn weg zal vinden. We geven zo ook het signaal aan alle overheden om met deze materie aan de slag te gaan. We zullen het voorstel dus met veel plezier goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.