U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, in de Vlaamse Rand zien we ze vliegen en dat mag u letterlijk nemen, in die zin dat we daar wel wat geluidsoverlast moeten verdragen maar ook figuurlijk omdat uiteraard heel wat jobs zijn verbonden met alles wat rond de luchthaven gebeurt, die we niet mogen laten vliegen.

De enige oplossing is een evenwichtige oplossing, maar vanuit het Brusselse Gewest is de laatste tijd een serieuze elleboogstoot gegeven. Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt dan ook om hier een belangenconflict in te roepen. Bij een elleboogstoot wordt normaal gezien een rode kaart getrokken. Hoe zit het met de timing van de rode kaart en hoe ziet uw route en die van de Vlaamse Regering eruit om erin te vliegen?

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Beste collega’s, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het dossier van onze nationale luchthaven een bijzonder belangrijk dossier is, zowel voor Vlaanderen als voor Brussel. Het is de tweede belangrijkste werkgever van ons land en een belangrijke motor voor onze economie. We moeten de toekomst van de luchthaven absoluut kunnen verzekeren. Dat kunnen we als we de economische leefbaarheid van de luchthaven kunnen verzoenen met de levenskwaliteit van de omwonenden in de ruime omgeving, zowel in Brussel als in Vlaanderen. We moeten dus gaan voor een duurzame oplossing, die goed is voor zowel ‘people’ en ‘profit’ als ‘planet’. Vandaag zijn die geluidsnormen geregionaliseerd. Die normen zijn anders in Brussel. Dat leidt er enerzijds toe dat de lasten van de luchthaven onredelijk en onevenwichtig naar Vlaanderen worden geduwd, maar anderzijds fnuikt dat ook de economische ontwikkeling van de luchthaven, want luchtvaartmaatschappijen trekken gewoon weg.

Minister, u hebt aangekondigd een belangenconflict te zullen inroepen tegen Brussels minister van Leefmilieu Fremault. Hebt u met uw voornemen om dat belangenconflict in te roepen het standpunt van de volledige Vlaamse Regering vertolkt?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb gereageerd op de oproep van de burgemeesters van de Vlaamse Rand van het Toekomstforum. Zij hebben terecht gezegd dat we ter zake een belangenconflict moeten inroepen, meer bepaald omdat ze de indruk hebben dat de Vlaamse Rand verhoudingsgewijs al veel meer van de lasten krijgt dan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De beslissing die minister Fremault en de Brusselse Gewestregering in mei van dit jaar hebben genomen, zal immers een zeer grote impact hebben. De vluchten zullen dan nog meer worden geconcentreerd boven de Vlaamse Rand in plaats van boven Brussel. Om een idee te geven, hebben we eens nagevraagd bij Brussels Airport Company (BAC) wat de impact qua extra vluchten zou zijn van de concentratie boven de Vlaamse Rand. Bij BAC zegt men dat je dan mag spreken over potentieel 7000 extra vluchten boven de Vlaamse Rand in plaats van boven het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat zou het concrete gevolg zijn.

Daarom ook is tegen die beslissing door maar liefst acht luchtvaartmaatschappijen beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State heeft zich daarover uitgesproken. Men heeft daar bot gevangen. Men had onvoldoende argumenten, onvoldoende middelen. Vandaag wordt nog vooral met een zekere tolerantiemarge gewerkt ten aanzien van die Brusselse geluidsnormen. Als die drempel wordt overschreden, dan krijg je gewoon een waarschuwing in plaats van onmiddellijk een proces-verbaal. Vanaf volgend jaar zou dat wijzigen en zou men onmiddellijk een proces-verbaal laten bezorgen in plaats van een waarschuwing, met potentieel dus 7000 extra vluchten boven de Vlaamse Rand in plaats van boven het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als gevolg.

Daarom bespreken we binnen de Vlaamse Regering of we ter zake een belangenconflict inroepen. Dat is alleszins mijn voorstel, en niet alleen het mijne, maar ook dat van collega Schauvliege. We hebben gezamenlijk een nota ingediend bij de Vlaamse Regering met de vraag om een belangenconflict in te roepen. Ik hoop dat we daar vrijdag een positief gevolg aan kunnen breien. Wat zal het gevolg daarvan zijn? Als we dat eenmaal aanhangig maken bij het Overlegcomité, treedt er een periode van zestig dagen in waarin de beslissing van de Brusselse Gewestregering wordt opgeschort. We doen dat om ervoor te zorgen dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest aan de tafel komt over die materie. Dat is immers een beslissing die men gewoon eenzijdig heeft genomen. Ook verhogen we zo de druk met betrekking tot de totstandkoming van een Vliegwet waarin men federaal die routes eindelijk eens wettelijk gaat verankeren. Het moet eens gedaan zijn dat men het met betrekking tot die luchthaven enkel heeft over Bruxelles-National als het gaat over de lusten en het heeft over Zaventem als het gaat over de lasten.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u. Ik waardeer het dat u samen met de Vlaamse Regering gevolg geeft aan de stem van het Toekomstforum. Ik denk dat dat heel belangrijk is.

Volgens mij mag u in het belangenconflict zeggen dat deelgebieden altijd moeten werken vanuit een federale loyauteit en binnen een evenredigheidsbeginsel. In dezen wordt vanuit Brussel echt deloyaal en disproportioneel gereageerd. Er mag vanuit dit parlement worden gezegd dat dergelijke dingen die ingaan tegen de grondwettelijke logica, in het belangenconflict mogen worden vermeld.

Het is duidelijk dat we met zijn allen enorm bekommerd zijn over de toekomst van de luchthaven waarbij we zorgen voor een evenwicht tussen leefbaarheid, economische belangen en levenskwaliteit van de omwonenden. Daar bestaat geen discussie over.

Mijn bezorgdheid is echter dat we tot duurzame oplossingen moeten komen in dit dossier. De vraag is of het inroepen van een belangenconflict zal zorgen voor een duurzame oplossing om uit de huidige kafkaiaanse toestand te geraken. Door alleen aan de tafel te gaan zitten, zullen de geluidsnormen nog niet geharmoniseerd zijn. Nu alle juridische middelen zijn uitgeput, hoe kunnen we zorgen voor een echt duurzame oplossing met voor eens en voor altijd een harmonisering van de geluidsnormen?

De voorzitter

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, bedankt voor uw engagement voor de Vlaamse Rand. De luchthaven van Zaventem zorgt inderdaad voor werkgelegenheid, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Brussel. 3000 mensen trekken elke dag van Brussel naar Zaventem. De CEO van de luchthavenuitbater heeft al gezegd dat Brussel vandaag de luchthaven doodknijpt.

Een belangenconflict was inderdaad de enige mogelijkheid om te handelen. U hebt dat ook gedaan op basis van wat de burgemeesters en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde hebben gevraagd. Het gaat ook verder dan alleen de Vlaamse Rand. U hebt een bevoegdheid bij. U kunt nu ook de bevoegdheid krijgen om ervoor te zorgen dat die 3000 werknemers vanuit het Brusselse hun job niet verliezen.

Minister, wat zult u doen als de zestig dagen voorbij zijn?

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voor onze fractie zijn drie zaken in deze materie heel belangrijk: veiligheid, respect voor en van de omwonenden en dialoog met hen, en rechtszekerheid voor de luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven.

Minister, u verwijst naar de federale Vliegwet. Daar zijn we uiteraard grote voorstander van. Ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten zou er zo snel mogelijk moeten komen. Wat is de stand van zaken? Bent u betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst?

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Minister, u zult een belangenconflict indienen. U wilt daarmee druk zetten op de Vliegwet, maar er ook voor zorgen dat premier Michel het dossier naar zich toetrekt. Groen steunt dat. Die Vliegwet heeft een te grote impact om niet begeleid te worden door de premier zelf.

Wat mevrouw Segers zegt, klopt ook. Er zijn gelijke normen nodig om een duurzame oplossing te vinden. Voor ons zijn dat niet alleen gelijke normen op vlak van geluid maar ook op vlak van fijn stof. Voor Groen is de gezondheid van de omwonenden van prioritair belang. U zult met de verschillende gewesten rond de tafel moeten gaan zitten om tot een duurzame oplossing te komen. Wilt u het gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat de omgeving leefbaar blijft? Wilt u uw ministerschap inzetten om het welzijn, de gezondheid en de leefbaarheid van alle omwonenden te beschermen?

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, de angel in dit dossier is het uitblijven van de federale Vliegwet. Dat is begrijpelijk, want het is een communautair geladen dossier. De vliegroutes boven Zaventem zorgen al vele jaren voor politiek dynamiet. U hebt met uw partij een communautaire standstill afgesproken om geen communautaire ruzie meer te veroorzaken. Dan is het natuurlijk moeilijk om over een dergelijke gevoelige communautaire kwestie te onderhandelen.

Ik wil u in elk geval vragen om niet de belangen van de federale of de Vlaamse politieke partijen te behartigen, maar wel om vanuit uw bevoegdheid als minister van de Vlaamse Rand de belangen van de Vlamingen in de Rand te vertegenwoordigen, en dus moet Vlaanderen niet alweer de vuilnisbak worden waar federale problemen in geschoven worden. Ik ondersteun de politieke demarche van het belangenconflict. Ik wil u in dezen alleen oproepen om het nu voor een keer eens niet bij woorden te laten, maar beslis daartoe, vrijdag op de Vlaamse Regering, en zet uw stoere verklaringen voor een keer om in daden.

Minister Ben Weyts

We zullen vrijdag op de ministerraad inderdaad een en ander bespreken. Ik hoop dat dat een positief gevolg zal geven aan het voorstel tot inroepen van een belangenconflict.

Wat betreft de Vliegwet: als men ons mee aan tafel wil, dan wachten wij op een uitnodiging, als het maar opgelost raakt. Is deze demarche en het inroepen van een belangenconflict een duurzame oplossing? Neen, absoluut niet, maar het gaat wel over het vrijwaren van onze belangen. Het gaat erover dat we eindelijk ook eens onze tanden mogen laten zien en ons niet op onze kop moeten laten zitten. Als we demarches kunnen ondernemen om onze belangen te vrijwaren, dan doen we dat ook. De tijd lijkt aangebroken dat we niet het signaal geven van ‘Passons, we zien het allemaal wel aan’. Neen, de middelen die ons ter beschikking staan, grijpen wij aan om ervoor te zorgen dat de belangen van de Vlamingen, ook in de Rand, gevrijwaard worden. We zullen zien wat een en ander oplevert, maar ik vind dat we deze stap alleszins moeten zetten. (Applaus bij de N-VA)

Michel Doomst (CD&V)

Minister, we hopen echt op een goede vrijdag, en ik denk dat het volgende vrijdag ook zo zal zijn. Maar dan begint de kruisweg nog maar. Ik wil u dus aanmoedigen om nog meer duwen te geven. U zult moeten ‘Bellotten’. Daar ligt de clou over die Vliegwet. Het zal er moeten komen. Ik heb gehoord dat je bij ‘Bellotten’ de juiste troef op tafel moet leggen op het juiste moment. Ik hoop dat u te gelegener tijd de juiste troef op tafel legt, samen met de Vlaamse Regering, en we ons niet laten wegduwen.

De vraag die we ons moeten stellen, is: waar heeft de defederalisering van de geluidsnormen ons gebracht? We moeten naar een duurzame oplossing gaan. Minister, u hebt aangegeven dat dat belangenconflict, waarmee Vlaanderen zijn tanden laat zien, niet zal zorgen voor die duurzame oplossing. We kunnen u alleen maar succes wensen en hopen dat door rond de tafel te gaan zitten, er kan worden gekomen tot een echte harmonisering van de geluidsnormen. Het is toch immers absurd dat een vliegtuig dat in Vlaanderen in Zaventem opstijgt onder Vlaamse geluidsnormen valt, en als het na enkele minuten boven Brussel komt, gelden daar andere geluidsnormen. Indien het niet zal lukken, dan zullen we niet anders kunnen dan de herfederalisering van de bevoegdheid over de geluidsnormen overwegen. (Applaus bij sp.a en Groen. Opmerkingen)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.