U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik heb al aan de andere fractieleiders aangekondigd dat wij willen vragen om een voorstel van resolutie betreffende het CETA-verdrag (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU toe te voegen aan de agenda van vandaag.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Dank u, mijnheer Diependaele, om ons daar gisteren voor verwittigd te hebben. Maar, voorzitter, ik wil toch wel even mijn ongenoegen ventileren over hoe het debat over CETA hier georganiseerd wordt.

Vier maanden geleden, op 14 juni, heeft mijn fractie een voorstel van resolutie daarover ingediend. Op 5 juli werd dat voorstel van resolutie geagendeerd op de agenda van de commissie Buitenlands Beleid, met de vermelding “toelichting, bespreking en eventuele stemming”. Mevrouw Turan heeft dat voorstel van resolutie mogen toelichten. De meerderheid heeft toen, zittende in die commissie, gezegd dat er geen bespreking noch een stemming over kon plaatsvinden.

Ik werp geen steen naar de voorzitter van de commissie, wel naar de leden van die commissie, die er keer op keer een spel van maken om zaken die wij daar agenderen, niet te behandelen.

Op 16 september besliste de Vlaamse Regering om een volmacht te geven aan minister Didier Reynders, om dat akkoord te ondertekenen. En niet eerder dan vorige week woensdag, een maand later pas, komt de meerderheid af met een eigen voorstel van resolutie, dat gisteren, samen met dat van sp.a, vier maanden nadat wij het hadden ingediend, werd besproken in de commissie Buitenlands Beleid, om dan hier vandaag voor de camera’s een groot debat te kunnen organiseren omdat Paul Magnette het CETA-dossier eindelijk op de agenda heeft geplaatst. Ik vind dat we ons hiermee, eerlijk gezegd, toch een klein beetje belachelijk maken. Ik begrijp niet waarom dit dossier niet kon worden besproken in de bevoegde commissie, vier maanden geleden, op het moment dat mijn fractie daartoe een verzoek indiende door middel van een voorstel van resolutie. (Applaus bij sp.a en Groen)

Matthias Diependaele (N-VA)

Mijnheer Vandenbroucke, ik ben in alle eerlijkheid niet op de hoogte van de regeling van de werkzaamheden van de commissie Buitenland. Maar als er zich daar een probleem heeft voorgedaan, moest u dat ter sprake brengen op het Uitgebreid Bureau. Dat is daar de plaats voor. We zouden dan zeker naar die bekommernissen geluisterd hebben. Maar ik heb dat niet gehoord, dus, het spijt mij, ik weet niet waarover u het hebt.

De voorzitter

Dames en heren, wij gaan hier geen debat beginnen over het al dan niet functioneren van de commissie en over de CETA-motie.

De heer Daems, voorzitter van de commissie, heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, de commissie regelt haar werkzaamheden. Het is correct dat het voorstel van resolutie een tijd geleden is ingediend. Het is misschien een detail, maar er is wel een grote vakantie tussen gekomen. Kwestie van die vier maanden toch een beetje te relativeren.

Ik heb begrepen dat er een optie was om het voorstel van resolutie te ledigen en tot de bizarre situatie te komen dat we via een amendement hier een voorstel van resolutie zouden krijgen waar de indieners dan tegen zouden moeten stemmen en de amendeerders voor, nochtans de hoofding houdende van de oorspronkelijke indieners. Toen ik ontvangst heb genomen van het voorstel van resolutie van de meerderheid heb ik geoordeeld om die samen te laten behandelen. Dat was een beslissing van de commissie. Het leek mij goed om dan meteen, gegeven de actualiteit, er wat mij betreft mee in te stemmen dat vandaag bij hoogdringendheid het volledige debat gevoerd zou worden, waarbij alle meningen aan bod kunnen komen.

Het is juist dat het voorstel van resolutie een tijd geleden werd ingediend, maar het is ook juist dat de aandrang om het af te ronden nu ook niet meteen van aard was om grote problemen te maken in de commissie.

Onze commissie functioneert overigens goed. Dit is een zaak die ik zeker verder zal bekijken. Ik denk dat we met dit soort van behandeling een precedent hebben geschapen, waarbij de rechten van de oppositie disproportioneel goed worden bewaakt.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik zou het toch betreuren dat ik tegenwoordig naar het Uitgebreid Bureau moet gaan om ervoor te zorgen dat een voorstel van resolutie die je als oppositie indient, binnen een redelijke termijn kan worden toegelicht.

Het voorstel van resolutie van collega Turan stond op 5 juli op de agenda van de commissie Buitenlands Beleid, collega’s: ‘toelichting, bespreking en eventueel stemming’. Zij heeft dat toegelicht. Men heeft belet om dat voorstel van resolutie te bespreken. En men roept nu de hoogdringendheid in om een debat te voeren over een dossier waar de Vlaamse Regering een maand geleden een streep onder heeft getrokken. Alstublieft! (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Dit probleem doet zich ook voor in een andere zaak van een andere volksvertegenwoordiger. Ik stel voor dat ik dat op het Uitgebreid Bureau breng. Iemand is immers eigenaar van het stuk dat hij indient: een voorstel van decreet, een motie of wat dan ook. De vraag is hoe we dat kunnen oplossen. Desnoods spreekt men zich daarover uit, meerderheid tegen oppositie.

Ik stel voor dat ik dat, op basis van een nota, op het Uitgebreid Bureau breng, mijnheer Vandenbroucke. Daar kunt u dan deelnemen aan het debat.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Ik stel dan voor dat het voorstel van resolutie dat vier maanden geleden niet kon worden besproken, vandaag ook aan de agenda wordt toegevoegd.

De voorzitter

Dat was mijn tweede vraag. De heer Diependaele heeft gevraagd om het voorstel van resolutie van de meerderheid toe te voegen aan de agenda. Als ik het goed begrijp, wenst u het voorstel van resolutie van mevrouw Turan en anderen ook toe te voegen aan de agenda van vandaag. (Opmerkingen)

Dan zullen we daar in de loop van de vergadering over beslissen.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.