U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juli 2016, 13.59u

Voorzitter
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, het Bureau heeft op 20 juni 2016 beslist een aantal wijzigingen van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voor te leggen. De dossiers werden besproken in het Overlegcomité B. De statuutswijzigingen hebben in eerste instantie betrekking op de invoering van structurele en tijdelijke mobiliteit van en naar het Algemeen Secretariaat. Hiertoe worden een aantal bepalingen ingeschreven om een definitieve overstap van ambtenaren van de Vlaamse overheid naar het Vlaams Parlement mogelijk te maken.

Voorts worden ook een aantal bepalingen aangepast en ingevoerd om tijdelijke mobiliteit van en naar andere overheden mogelijk te maken.

Daarnaast wordt de regeling van de deeltijdse hervatting van de werkzaamheden na ziekte met het oog op de herintegratie op de werkvloer aangepast.

Ten slotte wordt het stelstel van terbeschikkingstelling voorafgaand aan de pensionering dat nog bestond voor de personeelsleden die na 31 december 2015 de leeftijd van 60 jaar bereiken, afgeschaft. Tegelijkertijd wordt de bestaande eindeloopbaanregeling met betrekking tot de verminderde gemiddelde arbeidsduur voor oudere personeelsleden voor onbepaalde duur bestendigd.

Collega’s, u vindt de voorstellen tot wijziging van het personeelsstatuut als bijlage. Ik verzoek u dan ook namens het Bureau om de wijzigingen aan het personeelsstatuut goed te keuren en in werking te laten treden zoals in het bijgaande voorstel wordt voorgesteld.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.