U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Lionel Bajart bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Katia Segers en Bart Caron betreffende het uitwerken van een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap in Vlaanderen.

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Ja, zo is dat, voorzitter. We willen voor het zomerreces een aantal krachtlijnen van een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap uitzetten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Katia Segers en Bart Caron betreffende het uitwerken van een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap in Vlaanderen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Katia Segers en Bart Caron betreffende het uitwerken van een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap in Vlaanderen.

De bespreking is geopend.

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, dat de mediasector permanent in beweging is, is ondertussen een platitude geworden. Innovatie en digitalisering zijn daarbij de belangrijkste bewegingen. Met dit voorstel van resolutie willen we ook die weg inslaan voor de radiosector. Vlaanderen loopt op dat vlak achterop, laat ons eerlijk zijn, dus is een inhaalbeweging nodig.

Die achterstand moet weliswaar op een goede manier aangepakt worden. Radio blijft immers nog altijd een zeer, zeer belangrijk medium in Vlaanderen. Drie Vlamingen op vier luisteren dagelijks naar de radio, en ook de reclame-investeringen liggen hier hoger dan het Europees gemiddelde. Uit een onderzoek van de VRT bleek ook dat maar liefst 51 procent het nieuws over de aanslagen via radio hoorde, vóór andere mediabronnen. Radio blijft dus een heel belangrijk medium in Vlaanderen.

Daarom zijn we ook tevreden dat minister Gatz dit najaar een stakeholdersoverleg plant om een breed draagvlak voor de digitalisering van radio te stimuleren en te bespreken. Ook de openbare omroep heeft hier een belangrijke rol te spelen: de VRT zal bij de omschakeling een voortrekkersrol moeten spelen.

Tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor de leefbaarheid van de radiosector zoals die er vandaag uitziet. Op dit moment kunnen we spreken van een duopolie, dat is duidelijk, waarbij twee mediabedrijven bijna de volledige markt beslaan, en andere spelers het moeilijk hebben om met hen te concurreren. Niet alleen vragen we dus dat de commerciële radiospelers al op relatief korte tijd beginnen met digitale uitzendingen, maar willen we ook zo snel mogelijk uitsluitsel over de mogelijkheid voor een vierde landelijk net. Daarbij is de belangrijkste voorwaarde technisch, namelijk de overvolle FM-band. Dat kan iedereen verstaan. De mediasector zelf is dan ook vragende partij om een duidelijk antwoord hierop te krijgen.

De economische leefbaarheid is ook een belangrijk punt van zorg voor de sector van de lokale radio. Ook hier vragen we een ingreep. Enerzijds bieden we de mogelijkheid aan een nieuwe categorie, namelijk aan netwerkradio’s, met een voornamelijk stedelijke dekking. Daarnaast kiezen we er ook voor om de echte lokale radio’s te ondersteunen, door ook voor hen in een meer economisch leefbaar zendgebied te voorzien.

Collega’s, met dit voorstel van resolutie willen we dus dat radiolandschap waar we vandaag van kunnen genieten, versterken, door meer economische leefbaarheid te creëren en aan te sluiten bij de digitaliseringsgolf. Enkel op die manier kunnen we een duurzaam en toekomstgericht perspectief aan radio geven. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

We hebben in de commissie Media over het nieuwe radiolandschap een aantal interessante debatten en hoorzittingen gehouden naar aanleiding van de twee ingediende  conceptnota’s: een nota van mijn eigen fractie en een nota van de regering. Dat was goed en grondig parlementair werk. Met de commissie hebben we daar heel veel uit geleerd, vooral uit de hoorzittingen. Dit is uiteindelijk een zeer technisch dossier, maar het staat heel dicht bij de mensen. Radio wordt nog heel ruim beluisterd in Vlaanderen. Als we daarmee beginnen te spelen, moeten we dat toch op een grondige manier voorbereiden.

De CD&V-fractie is tevreden dat dit debat voorlopig kan worden afgesloten met een lijst van concrete conclusies en aanbevelingen die de regering eerstdaags – vandaar de spoedbehandeling – kan meenemen bij het omzetten van de conceptnota’s in regelgeving. We zijn ook erg tevreden dat dit kan met kamerbrede steun voor dit voorstel van resolutie. Dat toont aan dat er een ruime consensus is voor de gekozen opties. Uit de hoorzittingen bleek ook al veel steun in de sector zelf voor de nieuwe wegen die we gaan inslaan met het radiolandschap.

CD&V wil enkele aspecten benadrukken. Er moet een versnelling hoger worden geschakeld in het digitaliseringsproces van het radiolandschap, met een verplichting voor alle landelijke radio’s en hopelijk ook voor de nieuwe netwerkradio’s, indien technisch mogelijk. We willen ook de nadruk leggen op het uitwerken van erkenningscriteria voor DAB+-zenders. We vragen een prijsvergelijkend onderzoek naar DAB+tarieven in buurlanden, dat de maximale DAB+capaciteit wordt benut en dat er een proefproject komt voor lokale radio’s om na te gaan of ze een plaats kunnen krijgen op DAB+.

Heel belangrijk is dat we een concrete datum voor de analoge switch off – dus de switch off van de FM-band – van alle landelijke zenders in overleg met de sector vastleggen. De minister heeft aangekondigd dat er een rondetafelconferentie komt in het najaar. We hopen dat daar een concrete datum zal uitkomen, die we dan in een decreet kunnen vastleggen.

Voor de nieuwe categorie van netwerkradio’s vragen we een gediversifieerd profiel om de kwaliteit en de diversiteit van het radiolandschap te verbeteren. Voor lokale radio’s is dit een nieuwe kans om hun verbindende rol in een groter zendgebied te vervullen op een economisch leefbare manier. CD&V vraagt een specifieke plek voor de campusradio’s als vrijplaats voor journalisten en mediamakers in opleiding om zo alle kansen te krijgen om het medium radio te ontdekken.

Ten slotte vragen we ook beperkingen van het crossownership om de mediaconcentratie te beperken en diversiteit te garanderen, een vereenvoudiging van de erkenningsprocedure, maar gekoppeld aan de versterking van de handhaving door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zodat die echt kan optreden. In het laatste decennium is dat niet echt kunnen gebeuren, waardoor we de hele ketenvorming hebben gekend. We hopen dat de handhaving door de VRM kan verbeteren met een nieuw decreet. Een handhaving dus tegen wie de voorwaarden van de erkenning niet naleeft.

Het werk is met het aannemen met dit voorstel van resolutie uiteraard niet klaar. Wij kijken uit naar de parlementaire debatten dit najaar over de wijzigingen aan het Mediadecreet die de minister of de regering zal voorstellen. Deze resolutie zal onze leidraad zijn om dit ontwerp van decreet te beoordelen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het is belangrijk dat het radiolandschap wordt hertekend, ook al om een aantal zaken weg te werken die door de jaren heen zijn gegroeid maar destijds niet zo door de decreetgever waren bedoeld. Zo willen wij dat de lokale radio’s ook echt weer lokaal worden, met meer lokale berichtgeving, maar ook levensvatbaarder zijn dan vandaag en ook professioneler werken dan vandaag vaak het geval is.

De landelijke zenders moeten de overstap maken naar de digitale radio DAB+. Ook wordt nagegaan of er ruimte is voor een extra commerciële zender, alsnog op FM. We wachten af wat het onderzoek uitwijst.

Ten slotte zetten we meer dan in het verleden in op handhaving. Wie niet doet wat in het goedgekeurde vergunningsdossier staat, moet daarop worden aangesproken.

In dit voorstel van resolutie vragen wij ook een blijvende inzet van onze regering om de storingen van de Vlaamse radio-omroepen vanuit het binnen- en buitenland krachtdadig aan te pakken.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Collega’s, dit voorstel van resolutie is breed gedragen. Er is een vorm van verrommeling en dus nodige herschikking in het radiolandschap aan de orde. Wie door Vlaanderen reist, weet dat die verrommeling ook in de feiten echt moet worden opgelost. Als u daarin geïnteresseerd bent, zal ik u eens een compilatie van radio De Molen bezorgen, zodat u de kwaliteit en de diversiteit van de lokale radio’s kunt beoordelen.

Maar belangrijker is dat we een goede verdeling willen, dat we goede erkenningscriteria willen en dat we een kwaliteitsbevordering van de lokale radio’s willen. We willen ook in Vlaanderen de implementatie van DAB+, technologisch een grote voorsprong op de bestaande zendersignalen. Dat is iets wat breed wordt gedragen, ook door onze fractie.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ook de sp.a-fractie sluit zich aan. In de commissie hebben we zinvol, goed, degelijk en grondig werk geleverd naar aanleiding van de hoorzitting en de twee conceptnota’s. We moeten in Vlaanderen zeker mee de vlucht vooruit nemen in een Europees perspectief en de switch-off naar FM realiseren. Het ontwerp van resolutie kunnen wij zeker ondersteunen omdat het net dat tot doel heeft en ook tot doel heeft een helder en divers radiolandschap te realiseren.

Er zijn een aantal aandachtspunten waaraan nog moet worden gewerkt. Het werk is zeker niet af. Onze fractie zal er blijvend aandacht aan besteden: het inbouwen van een garantie voor diversiteit en kwaliteit van het radiolandschap en een hogere versnelling nemen. Maar bij een switch-off moet wel iedereen mee zijn. We zijn ook bezorgd over een vierde landelijke zender. We staan erachter maar dit mag niet ten koste gaan van een andere landelijke zender, met name de VRT. In globo ondersteunen wij zeker dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.