U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 april 2016, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, in het Boscompensatiefonds zit vandaag 7,7 miljoen euro geblokkeerd. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om die middelen vrij te maken. Dat is een goede zaak. 3,75 miljoen euro ervan zou gaan naar projecten van regionale landschappen, dus ondersteund door en met draagvlak bij de lokale besturen en bij de organisaties. 1 miljoen euro houdt u voor de traditionele projectoproep voor burgers, vzw’s en bedrijven. De rest, een goede 3 miljoen euro, kan worden besteed door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Natuur- en bosverenigingen pleiten er al sinds jaar en dag voor om extra in te zetten op de meest bosarme provincies en regio’s in ons land, en dat pleidooi ondersteun ik ook. Dat is zeker West-Vlaanderen. Dat bengelt helemaal onderaan de lijst met 3,5 procent beboste oppervlakte. Dat is mijn provincie. Maar ook uw provincie, minister, Oost-Vlaanderen, doet het met 8 procent bebossing niet zo schitterend.

Op uw website lijkt u aan te geven dat u in elk geval met dat eerste deel uit het fonds, die 3,75 miljoen euro, geen voorrang zult geven aan de meest bosarme gebieden. U zegt: daarmee kunnen we in elke provincie 30 hectare bos bijmaken. Er is dus blijkbaar geen prioriteit voor die meest bosarme regio’s. Minister, op welke manier kunt u alsnog de minst beboste gebieden een extra duw geven uit het Boscompensatiefonds?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, ik ben bijzonder tevreden dat de geblokkeerde middelen uit het Boscompensatiefonds, die historisch opgebouwde pot, in het kader van het programmadecreet zijn vrijgemaakt en effectief kunnen worden besteed. Voor mij is het cruciaal dat we die middelen effectief kunnen inzetten voor de realisatie van bos. Ik ben ervan overtuigd dat onze regionale landschappen een breed draagvlak hebben waardoor er mooie projecten kunnen worden uitgewerkt om effectief die bossen aan te planten.

Het is ook niet zo dat wij zomaar geld geven aan die regionale landschappen. Zij zullen met concrete projecten moeten komen en op basis daarvan zullen zij ook middelen krijgen. Het hangt dus volledig af van de provincies en van de regionale landschappen om met goede projecten te komen en op basis daarvan de middelen te verdelen.

Ook in West-Vlaanderen kunnen mooie projecten worden ingediend. Mijnheer Vandaele, ik heb trouwens de cijfers opgevraagd van de voorbije tien jaar. Van de middelen die het Agentschap voor Natuur en Bos heeft besteed aan effectieve bebossing is 27 procent naar West-Vlaanderen gegaan. Dat is een mooi bedrag. Wanneer we kijken naar de projectoproepen, dan is 40 procent van het budget ook richting West-Vlaanderen gegaan. Op dat vlak heeft de provincie al heel veel mooie projecten ingediend. Daar liggen bijzonder mooie kansen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de provincie West-Vlaanderen mooie voorstellen zal doen en op basis daarvan middelen zal krijgen.

Ik vind het geen goede zaak om zomaar voorrang te geven aan de ene of de andere provincie. Ik wil de projecten ook beoordelen op de effectieve realisatie van bijkomend bos in Vlaanderen. (Applaus bij CD&V)

Minister, het is goed dat er al iets is gebeurd, maar volgens de officiële cijfers gaat het in West-Vlaanderen over 11.100 hectare naast 54.000 hectare voor Limburg. Wij zijn er dus nog niet, ook al zegt u dat er al een aantal zaken zijn gebeurd. Ik blijf dan ook aandringen op een extra inspanning voor die gebieden waar er weinig bebossing is.

Wanneer we naar West-Vlaanderen kijken, dan zien we daar een aantal kant-en-klare projecten. Die liggen op tafel en zijn onmiddellijk uitvoerbaar. U zou daar heel snel resultaat mee kunnen bereiken en tonen. Het gaat om gronden waarvan de eigenaars zelf bereid zijn om die te verkopen. U hoeft daar dus niet lang over te onderhandelen, u hoeft daar geen onteigeningsprocedures voor op te zetten. Neen, de eigenaars bieden het ons zelf aan. Waar wachten we dus op? Het gaat over gronden in Poperinge, Zwevegem, Torhout – minister Crevits zal blij zijn –, Roeselare. Het aankoopbudget bedraagt 2,3 miljoen euro. Mijn vraag is dan ook of u bereid bent snel werk te maken van die projecten die we kennen en die op tafel liggen.

De voorzitter

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Minister, onze fractie is heel tevreden dat de historisch gegroeide reserve van 7,8 miljoen euro bij het Boscompensatiefonds wordt vrijgegeven. Onze felicitaties daarvoor. Dat is een heel goede zaak voor de stadsrandbossen en voor bijkomend bos in Vlaanderen.

De regionale landschappen zullen een belangrijke opdracht krijgen bij het uitwerken van concrete projectvoorstellen. Iedereen kent de werking van de regionale landschappen. Zij kennen op het terrein de verschillende actoren en zij zoeken altijd naar een draagvlak. Minister, kunt u de taak en de opdracht van deze regionale landschappen nog preciezer omschrijven in het verhaal van het Boscompensatiefonds?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, ik zeg het niet vaak, maar ik was redelijk blij met uw antwoord. Ik deel de visie van de heer Vandaele over ‘eigen bos eerst’ niet helemaal, hoezeer ik de provincie West-Vlaanderen een gezonde begroeiing toewens. (Gelach)

Ik ben relatief blij omdat ik op één punt toch niet helemaal gerustgesteld ben, en daarover had ik graag een garantie van u gekregen.

Het is goed dat die 7,7 miljoen euro wordt gedeblokkeerd, maar daarmee zullen we ook niet alle ambities zullen waarmaken. Ik vrees dat deze middelen die door iedereen worden geclaimd op een heel versnipperde manier dreigen te worden gebruikt. We zullen waarschijnlijk veel bomen kunnen krijgen, maar geen bos.

Met andere woorden, ik pleit er toch wel heel sterk voor dat, in welke provincie het ook is, u garandeert dat dit in coherente, aaneensluitende projecten met de nodige toekomstvisie en ambitie gebeurt. Die garantie had ik toch wel graag van u gekregen.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Collega Vandaele laat zijn West-Vlaamse reflex zien. Nu, ik weet dat hij allesbehalve een provincialist is, dus bij dezen is hem dat ook vergeven.

Die verdeling over de provincies is natuurlijk een beetje secundair. Wat me vooral zorgen baart, is dat het Boscompensatiefonds als systeem nog altijd een netto ontbosser is, want er wordt meer ontbost dan er uiteindelijk wordt gecompenseerd. Daar zit het grote probleem. Collega Taeldeman sprak over bijkomend bos dat zou worden gegenereerd. Neen, door het Boscompensatiefonds wordt er netto bos gerooid. Minister, we verwachten het rapport van het Rekenhof. Als u uw politieke zegen geeft aan dat rapport, dan kan dat naar het parlement gaan. Wat is de timing? Wanneer kan dat auditverslag van het Rekenhof naar het parlement vertrekken?

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, in de vorige legislatuur zaten we met een pingpongspel tussen uzelf en minister Muyters met betrekking tot de bossen. In deze legislatuur hebben we, uiteraard met Open Vld in de meerderheid, nu de vrijgave van het Boscompensatiefonds, en hebben we met de meerderheidspartijen de beslissing genomen om de meest waardevolle bedreigde bossen te gaan karteren en een ontheffingsverbod voor deze toplaag op te leggen. Er zijn dus grote stappen vooruit gezet. We vragen u om het bosbeleid verder vorm te geven en om, met wat er werd gezegd tijdens de Vlaamse klimaattop, zeker ook rekening te houden met die bosverbindingen, die o zo belangrijk zijn. Verder kijken we uit naar de kartering van die meest waardevolle bedreigde bossen waarnaar ik daarnet verwees. We hopen dat u daar zo snel mogelijk werk van zult maken.

Mijnheer Vandaele, hoe concreter en groter het draagvlak voor die projecten die de regionale landschappen voorstellen, hoe meer kans ze ook hebben om die binnen te halen. Als u verwijst naar de kant-en-klare projecten die er in West-Vlaanderen zijn, dan kijk ik daar natuurlijk met bijzondere aandacht naar uit.

Mevrouw Taeldeman, hoe gaan we concreet werken? Het is de bedoeling dat we heel snel een addendum maken bij de overeenkomst die we nu hebben met de regionale landschappen. In dat addendum zal staan dat ze op zeer korte termijn een aantal voorstellen zullen formuleren van waar ze kunnen bebossen. Wij zien dat in het vroege najaar, dus in september, oktober. Dan zullen we die allemaal bij elkaar leggen en op basis daarvan die middelen verdelen. Het gaat dus om projecten die daadwerkelijk op korte termijn heel snel voor bebossing kunnen zorgen. Het voordeel van die regionale landschappen is dat alle bestuursniveaus daar samenzitten, maar ook dat alle actoren daar rond de tafel zitten. Het gaat dan over eigenaars, over private eigenaars, over de landbouw, over de natuursector, de lokale besturen, de provincie. Dat zorgt er ook wel voor dat er een groot draagvlak is voor die projecten, die dan ook op die manier snel kunnen worden gerealiseerd.

Mijnheer Tobback, ik heb ook in de krant gelezen dat u er zich zorgen over maakt dat dit zou worden versnipperd. We hebben natuurlijk een beleid dat heel sterk inzet op natuur en bos in de nabijheid van mensen, en dat is ook waar we naartoe willen. Laten we ook niet vergeten dat de opbouw van het Boscompensatiefonds natuurlijk ook komt van projecten die overal verspreid zijn. Vaak ook zijn dat kleine snippers. Als het over een bosdomein van meer dan 3 hectare gaat, dan kan er immers niet worden gestort in dat Boscompensatiefonds. Dan moet er in natura worden gecompenseerd. Het zijn dus allemaal kleine snippers die ervoor zorgen dat er inkomsten zijn voor dat Boscompensatiefonds. Op zich is het dus niet zo onlogisch dat men verscheidene bosprojecten verspreid over Vlaanderen gaat realiseren.

Mijnheer Sanctorum, u kijkt naar mij voor het rapport van het Rekenhof. Ik weet natuurlijk niet wanneer het Rekenhof dat zal afleveren. Indien u zou bedoelen dat ik daar commentaar op moet geven, die is al lang binnen bij het Rekenhof. We wachten dus op wat het Rekenhof ter zake zal beslissen. Daar kan ik natuurlijk niet op vooruitlopen. Ik kan dus ook geen antwoord geven op de vraag wanneer dat zal gebeuren.

Mevrouw De Vroe, we zullen in het kader van de klimaatconferentie een rondetafel organiseren over bos en natuur. U weet dat elke vakminister rondetafels organiseert met de diverse actoren, zodat er ook heel concrete voorstellen op tafel worden gelegd op de klimaattop in het najaar. We zullen dat ook voor bos en natuur extra doen, zodat ook dat kan worden meegenomen op de klimaattop in november.

De kartering is klaar. Dat heb ik hier vorige week al gezegd. We hopen daar heel snel mee naar de Vlaamse Regering te gaan, zodat het in openbaar onderzoek kan gaan.

Het is duidelijk dat de heer Tobback niets liever zou willen dan dat West-Vlaanderen helemaal dichtgroeit. Zover zijn we echter nog niet.

Minister, ik heb een concreet voorbeeld van een dossier voor ogen dat kant-en-klaar is, dat laaghangend fruit is. Het past zelfs helemaal in de Europese instandhoudingsdoelstellingen, waar de regering toch prioriteit aan geeft. Toch merk ik dat u dat project niet hebt goedgekeurd. De motieven daarvoor ontgaan me een beetje. Nochtans denk ik dat we die extra bebosbare oppervlaktes nodig hebben. Onze bedrijven, onze ondernemers hebben die nodig als ze bos moeten compenseren.

Besluit: de middelen worden vrijgemaakt, en dat is een uitstekende zaak. Daar zijn we allemaal blij mee. Eindelijk. Maar zet die middelen alstublieft zo snel en goed mogelijk in.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.