U bent hier

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Na al dat ‘getsjak’ durf ik hier bijna geen vraag meer te stellen over dierenwelzijn, maar ik ga toch een poging wagen.

Minister, de afgelopen weken en maanden ving ik verschillende signalen op dat er binnen de regering geen akkoord kon worden gevonden over de voorstellen die u hebt gedaan om een einde te stellen aan de nertsenkwekerijen in Vlaanderen. Ik heb zelf in de commissies en in het parlement kunnen vaststellen dat er toch wel een aantal tegenkantingen waren en dat er voorlopig geen akkoord kon worden gevonden.

Ik was vanmorgen dan ook bijzonder verrast en tevreden toen ik in de krant zag dat uw voorstellen in de krant stonden, en ze werden gebracht door diegenen die tot gisteren uw voorstellen altijd pertinent hebben tegengehouden. Meer zelfs, men wil u voorbijsteken inzake dierenwelzijn en men wil zelfs nog sneller gaan. Maar – want er is een maar – enkel indien men eerst langs start kan gaan en geld kan krijgen.

Ik ben blij met het voortschrijdend inzicht van de collega’s dat we moeten komen tot een stopzetting. Minister, is hierdoor nu een doorbraak in de regering inzake het geblokkeerde dossier van de pelsdierhouderij?  

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ben met deze thematiek inderdaad al enkele maanden bezig, met het oog op het stopzetten van de nertsenkwekerij in Vlaanderen. Ik was enigszins verrast door de lectuur in de kranten, maar elk goed christenhart en elke goede mens is trouwens altijd veel blijer met een schaap dat tot de kudde komt, eerder dan zich te ergeren aan het bochtenwerk dat het schaap heeft afgelegd om tot die kudde te kunnen komen. (Applaus bij de N-VA)

Ik ben verheugd over elke bekering. Ik hoop dat die bekering van blijvende aard is, meer nog, ik weet dat bekeerlingen het hardst in het geloof zijn. Ik hoop dat dat ook het geval zal zijn in alle dierenwelzijnsdossiers.

Ik ben dus verheugd dat we in de schoot van de Vlaamse Regering meer medestanders hebben om uiteindelijk het doel te bereiken: een stopzetting van de nertsenkwekerij in Vlaanderen. Tsjak. 

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, ik deel uw verheugd zijn inzake de veranderde stellingname. Ik denk dat we niet langer moeten discussiëren of er een verbod moet komen, maar welke de modaliteiten zullen zijn en hoe we afspreken om tot die stopzetting te komen. Vorige week heeft Animal Rights de beelden van een nertsenkwekerij gebracht. Dat is toch absoluut niet fraai wat daar te zien is. Ik denk dus dat dat debat gevoerd is.

Ik wil ook de vraag stellen of u overleg kunt plegen met uw collega Schauvliege. Het is een landbouwsector. Ik laat in het midden of die mensen moeten worden vergoed of deels worden vergoed. Men zal binnen de regering, over de partijgrenzen heen, tot een oplossing moeten komen.

Dat verbod is nodig en nuttig. U hebt deze week aangekondigd dat u bent toegetreden tot het Europees platform van de landen die het voortouw nemen inzake dierenwelzijn. Dat kan enkel op een geloofwaardige manier als we zulke praktijken in Vlaanderen niet langer toepassen. Dank daarvoor.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, net als de heer Engelbosch ben ik heel verheugd dat er eindelijk een politiek draagvlak is om dit nodeloos dierenleed uit de wereld te helpen. Er ligt al zes maanden een concreet voorstel van sp.a klaar ter behandeling in de commissie. Ik stel voor dat we dat zo snel mogelijk agenderen. Net als alle andere partijen willen wij constructief meewerken aan iedere andere oplossing. Het allerbelangrijkste is dat dit nodeloos dierenleed zo snel mogelijk moet worden vermeden. Ik constateer dat we hier snel tot een consensus zullen komen. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ik laat elke vorm van cynisme in dit debat achterwege. Ik ben oprecht blij dat CD&V dit standpunt heeft ingenomen en dat ze gaan voor een stop op de pelsdierhouderij vanaf 2017. CD&V is voor, Groen is ook voor, net als sp.a. Ik hoop dat de N-VA ook voor is. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Zijn jullie voor het stopzetten vanaf 2017, mijnheer Engelbosch? Ik denk het wel, maar u kunt dit hier het best nog eens bevestigen. Dan blijft alleen nog Open Vld over, waarvan ik me afvraag of die er ook achter staat. Ik hoop dat die partij kleur bekent in deze zaak.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Wie op 17 december heeft geluisterd tijdens de bespreking van de beleidsbrief, zal hebben gehoord dat ik aan de minister heel duidelijk heb gevraagd om met de sector in overleg te gaan. Ik heb toen gezegd dat een rustig en sereen overleg met de sector tot een oplossing zou leiden.

We hebben dat overleg georganiseerd. Wat wij hebben voorgesteld – hetgeen fragmentarisch in de kranten is verschenen –, kan leiden tot een oplossing. Voor ons gaat het over een consequent dierenwelzijnsbeleid, maar gekoppeld aan de eerlijkheid ten aanzien van de nertsenkwekers. Voor die mensen, die bedrijven en gezinnen moet er ook een oplossing zijn. In zo’n scenario zijn we partners en kunnen we komen tot een goede oplossing, zowel voor het dierenwelzijn als voor die gezinnen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

In Vlaanderen zitten we in een verschuivend landschap met betrekking tot het aanvoelen van wat we moeten doen voor dierenwelzijn. Het is inderdaad een afweging tussen dierenwelzijn en het economisch belang van de sector. Nog maar zeventien bedrijven zitten in die sector. Ook mijn fractie wil zich inzetten voor het zoeken naar een oplossing die oog heeft voor de specifieke situatie van die zeventien bedrijven, maar die een stap vooruitzet op het gebied van dierenwelzijn. (Applaus bij Open Vld)

Minister Ben Weyts

Ik zie dat een consensus groeit en dat de kudde vergroot. Dat is prima. De kudde met schapen – het hoeven niet altijd zwarte schapen te zijn – vergroot, ook met rode schapen. We gaan snel vooruit, want sp.a had in de West-Vlaamse deputatie mee goedkeuring gegeven aan een uitbreiding van de vergunning voor een nertsenkwekerij. 107.000 nertsen zouden daar jaarlijks worden geslacht, maar dat is verhinderd dankzij het ingrijpen van minister Schauvliege. We gaan in Vlaanderen gestaag vooruit. Ik stel met vreugde vast dat het draagvlak toeneemt. (Applaus bij de N-VA)

Jelle Engelbosch (N-VA)

Mijnheer Dochy, ik word een beetje ongerust als u zegt dat het fragmentair is, en spreekt over overleg en over dit en dat. (Rumoer)

Ik ga hier vandaag niet verder op in. We zullen verder zien in de commissie. Ik onthoud vooral dat de consensus inderdaad groeit. De heer Dochy zegt dat hij voor een consequent dierenwelzijnsbeleid gaat. Voor mij staat dat los van de modaliteiten van hoe we dat nadien zullen oplossen voor die sector.

Als u heel oprecht bent, dan is de kogel door de kerk en zet Vlaanderen de nertsenkweek stop. (Applaus)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.