U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemverklaringen over de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 en houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016.

De heer Diependaele heeft het woord voor een stemverklaring.

Matthias Diependaele (N-VA)

Het is slechts een samenvatting van de lange debatten. De voorbije twee dagen hebben we op sommige punten waardevolle debatten gevoerd. Mijn dank voor de constructieve houding van de oppositie. Een paar zaken werden uitgepraat. Interessante thema’s zoals Europa werden behandeld, wat niet echt verwacht was.

Als er een zaak is die me is opgevallen, dan denk ik aan een wijsheid die we allemaal van thuis hebben meegekregen, namelijk: geld maakt niet gelukkig. Als je de voorbije twee dagen bekijkt, dan zou het verdomd gemakkelijk zijn om wat meer geld te hebben. Hoewel ik daar eigenlijk niet in geloof. Als we kijken naar wat deze regering probeert te presteren met als leidraad het regeerakkoord dat inzet op vertrouwen, dan ben ik ervan overtuigd dat je niet voor elke omslag of hervorming geld nodig hebt. De collega’s van de meerderheid hebben bewezen dat je ook met hervormingen heel wat ruimte voor verandering kunt creëren, en dat je daar niet altijd evenveel geld moet tegenaan gooien. Ik denk dan vooral aan de lokale besturen, die uitvoerig aan bod zijn gekomen, maar zeker ook aan onderwijs.

De budgettaire krapte doet ons nadenken over de kernvraag of de middelen altijd efficiënt en effectief worden ingezet. In onderwijs zijn er verschillende rapporten die zeggen dat dat niet altijd het geval is, dat niet altijd de beoogde doelen worden gehaald. We zijn het er allen over eens dat we die vraag keer op keer moeten stellen, dat we onszelf en onze processen in vraag moeten stellen om te zorgen dat die middelen efficiënt en effectief worden aangewend.

Vorig jaar ben ik geëindigd met de opmerking dat deze regering zich voorbereidt op de toekomst, op alles wat maar kan komen. Niemand van ons had verwacht welke uitdagingen er nog op ons afkwamen. We hebben de vluchtelingencrisis, de terreurdreiging. Vorig jaar rond deze tijd had niemand dat verwacht. Wat natuurlijk wel was verwacht, is de klimaatproblematiek waarop we onze ogen gericht moeten houden op de lange termijn.

Ik ben ervan overtuigd dat de moeilijke maatregelen die deze regering neemt, nodig zijn om ons voor te bereiden op die toekomst, op de uitdagingen die nog op ons afkomen. De gezonde rekeningen zorgen ervoor dat we daar beter op gaan kunnen reageren, en dat we onze investeringen overeind gaan kunnen houden. Dat is de reden waarom we deze begroting zullen goedkeuren. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord voor een stemverklaring.

Ook onze fractie zal deze begroting goedkeuren. Als we terugkijken op de voorbije twee dagen, dan hebben we interessante discussies gehad. Anderzijds stellen we ook vast dat we geen grote doorbraken of verrassingen hebben gehoord. Als we kijken naar de fundamentele budgettaire keuzes die deze regering maakt en die deze begroting uitstraalt, dan heb ik de voorbije twee dagen gemerkt dat er vanuit de oppositie geen kritiek is gekomen op de grote budgettaire lijnen. Dat er een licht nominaal tekort is, dat de HRF-aanbevelingen (Hoge Raad van Financiën) worden nageleefd en dat op die manier de financiën zonder aan cijferfetisjisme te doen, op orde blijven om in de toekomst te investeren, die fundamentele keuzes worden door de oppositie niet in vraag gesteld, op enkele discussies na zoals het besteden van het KBC-geld en de financiering van de lokale besturen. Dat is een belangrijk punt. Het is duidelijk dat de lijn die de meerderheid en de regering daar trekken, de juiste lijn is.

Wij zullen deze regering in de volgende maanden kritisch en constructief, maar zeer loyaal steunen. Er staat nog veel werk op de plank en heel wat hervormingen op stapel. De klimaatuitdaging is er een van. De voorbije weken hebben we gemerkt dat we ook hier een versnelling hoger kunnen schakelen voor de komende weken en maanden. Vanuit onze fractie zullen we dat heel gedegen opvolgen en ondersteunen. Onze fractie zal dan ook heel enthousiast deze begroting goedkeuren. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord voor een stemverklaring.

Bart Somers (Open Vld)

Onze fractie zal ook met veel enthousiasme en overtuiging de begroting goedkeuren. We hebben twee dagen lang gedebatteerd in wat een hoogmis van de parlementaire democratie moet zijn en ook was. In de wandelgangen wordt er wel eens gevraagd of we onze formules niet wat spitser moeten maken. Anderzijds krijgen toch heel wat parlementsleden de kans om hun basisstelling over hun vakgebied te verwoorden.

Wat is mij opgevallen? Mij is vooral opgevallen dat de debatten in dit parlement ideologischer worden en ik vind dat een goede zaak. Over sommige belangrijke maatschappelijke thema’s zijn we het in grote lijnen eens over meerderheid en oppositie heen. Ook dat is bijzonder. Denk maar aan de uitdagingen inzake radicalisering, waar evident accentverschillen zijn. De meerderheid moet daar erkennen dat we met een moedige oppositie zitten die niet de kant kiest van de afbraakpolitiek, maar wil meebouwen aan een door heel deze assemblee gedragen alternatief. Dat is een goede zaak. Over belangrijke uitdagingen is het goed dat we elkaar kunnen vinden. Soms zijn er fundamentele meningsverschillen en dat hoort zo.

Er zijn nieuwe debatten geweest. Het debat over Europa vond ik belangrijk en ik hoop dat we de komende maanden en jaren nog meer in dit parlement zullen discussiëren over de rol van Europa en de verhouding van Vlaanderen ten aanzien van Europa.

Het debat heeft ook resultaten opgeleverd. Daarin ben ik het niet helemaal eens met wat daarnet is gezegd. Ik zie twee resultaten. Ten eerste is er Vilvoorde. Minister Homans heeft naar aanleiding van het debat een duidelijke stelling naar voren gebracht van de regering en dat is positief. We hebben daar samen op kunnen wegen. Ten tweede was er een heel boeiend en soms bits debat over de verplichte taaltesten. Ook daar is duidelijkheid gecreëerd.

De oppositie heeft haar best gedaan en getracht om op een aantal domeinen de meerderheid uit elkaar te spelen, maar is daar niet in geslaagd. Ze zijn er niet in geslaagd, ondanks de verdienstelijke pogingen, om een geloofwaardig alternatief naar voren te schuiven. Het is natuurlijk de essentiële taak van de oppositie om te zorgen voor een volwaardig alternatief. We hebben met onze fractie nog samen gezeten en geanalyseerd wat de oppositie heeft gezegd en we zijn er nog meer van overtuigd dat wat de regering voorstelt en deze begroting de juiste weg zijn voor Vlaanderen, namelijk zorgen dat de financiën op orde staan, zorgen dat er ruimte wordt gegeven aan ondernemerschap, zorgen dat mensen sterker kunnen zijn. Tegelijkertijd is dit een regering die niet toegeeft aan hervormingsmoeheid. Ze blijft kiezen voor hervormingen en veranderingen en maakt Vlaanderen zo klaar voor de toekomst. Mijn fractie zal dan ook met veel enthousiasme deze begroting goedkeuren. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord voor een stemverklaring.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ministers, collega’s, allereerst proficiat aan alle leden van de meerderheid en oppositie die dapper het spreekgestoelte hebben beklommen, ook op latere uren. Dank aan de leden van regering voor de talrijke antwoorden, ook op de vragen die niet werden gesteld. Dat hoort er nu eenmaal bij. (Gelach)

Ik heb hier voor de eerste maal vooraan gezeten en heb geprobeerd om zoveel mogelijk debatten te volgen. Ik heb geprobeerd een rode draad te vinden in hetgeen deze regering te vertellen had. Een rode draad is er niet, een blauwe lijn duidelijk wel. Ik vraag me trouwens af of het voor de liberale partij geen existentiële vragen oproept dat ze een blauwe lijn ontwaart in een beleid dat het resultaat is van een regeerakkoord waarover ze zelf niet onderhandeld heeft. (Gelach. Applaus. Opmerkingen van Bart Somers)

Er is gisteren door de welbespraakte collega gesproken over een omwenteling die zich aan het voltrekken is. Dat klopt inderdaad. Er is een overheid die zich stilaan aan het terugtrekken is, die zich terugplooit op een minimale dienstverlening, een overheid die de kostendekkingsgraad – een woord dat minister Weyts graag in de mond neemt – graag optrekt, die daarvoor de prijzen verhoogt. In de geschetste theorie hoeft dat geen probleem te zijn want de mensen zullen meer beschikbaar inkomen krijgen, ze zullen daar vrijer en sterker door worden. De realiteit is helaas anders. Niet iedereen is even sterk. Er zijn heel wat mensen bij wie die facturen zeer hard zullen aankomen, precies door de manier waarop bijvoorbeeld de prijs voor kinderopvang wordt opgetrokken, de wijze waarop de bijdrage voor de zorgverzekering wordt verhoogd, de manier waarop forfaitaire taksen in de elektriciteitsfactuur worden gedropt. We vinden dat unfair. Op die manier worden de lasten doorgeschoven naar de teerste schouders.

Onze fractie is van oordeel dat heel wat noodzakelijke investeringen die moeten gebeuren en die kerntaken zijn van de overheid, taken die niet minimaal mogen worden ingevuld, uitblijven. Ik denk dan aan de rusthuizen, de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang.

Wat het beschikbare inkomen betreft, collega’s, die facturen vallen op 1 januari allemaal in de bus bij de mensen. De belofte van meer beschikbaar inkomen is een belofte die zich verder in de tijd situeert. Als ik gezaghebbende bronnen zoals de Nationale Bank, het Planbureau en de voorzitter van de Commissie voor de Financiën van de Kamer mag geloven, zijn dat beloftes die gestoeld zijn op twijfelachtige gronden.

Ik denk dus dat dit beleid geen recept is om mensen sterker te maken, sommigen misschien wel, maar veel Vlamingen zullen hier verzwakt uitkomen. Daarom heeft de sp.a-fractie afgelopen dagen en ook al de afgelopen weken in de commissiebesprekingen voorstellen ingediend om de inspanningen fairder te verdelen, om ervoor te zorgen dat er wel geïnvesteerd wordt. We zullen dat blijven doen. We zullen dat ook doen voor de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen, zoals de klimaatuitdaging. Ik hoop trouwens dat we dat als thema kunnen aannemen als parlement. Maar de voorstellen die wij hebben ingediend, dragen uw goedkeuring niet weg en bijgevolg draagt uw begroting de goedkeuring van de sp.a-fractie niet weg. (Applaus bij de sp.a)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord voor een stemverklaring.

Voorzitter, collega’s, ik ga misschien inpikken op een aantal punten die door collega’s zijn gezegd. Mijnheer Somers, u zegt aan de oppositie ‘goed geprobeerd’, maar ik verwacht de doorwrochte analyse van de Open Vld-fractie uiteraard in mijn mailbox zodat we er eens over kunnen praten. Die doorwrochte analyse geeft aan dat die oppositie geen echt alternatief had.

De heer Van den Heuvel was zeer tevreden dat we niet op een cijferfetisjistische manier kijken naar de begroting. Collega’s, dat is nu eenmaal een debat waar de oppositie wel op heeft gewogen. Want niet langer dan vorig jaar, mijnheer Van den Heuvel – u bent de voetbaluitslagen aan het checken, het is ondertussen 1-0 voor Standard –, na de begrotingsbesprekingen, was u het die samen met uw collega’s van de meerderheid ons bijna van het spreekgestoelte wegbrandde toen we pleitten voor het loslaten van het nominale begrotingsevenwicht. Ik stel vast, mijnheer Van den Heuvel, dat u na een jaar zelf tot inzicht bent gekomen en dat u ondertussen een begroting hebt ingediend met een klein nominaal tekort, zoals u het noemt, en met een structureel evenwicht tegen 2017. (Opmerkingen van Koen Van den Heuvel)

Ik heb u laten uitspreken, mijnheer Van den Heuvel. Ik heb goed geluisterd en ik heb u laten uitspreken, dus verwacht ik dat u met mij hetzelfde doet. Deze oppositie heeft wel degelijk gewerkt. Mijnheer Somers, mijnheer Van den Heuvel en mijnheer Diependaele, ik moet mij aansluiten bij de analyse van mijn collega van de sp.a. Er zijn een aantal elementen in uw budget, er zijn een aantal keuzes die u maakt, die eigenlijk niet bestemd zijn voor mensen die het op dit moment wat moeilijker hebben. Daarnet hebben we even de gesco’s aangeraakt. Ik vond het zeer cynisch. We luisteren naar de Raad van State, in het ene dossier wel, in het andere dossier niet. Ik vind het goed dat u geluisterd hebt naar de Raad van State. Maar op een van de meest fundamentele dossiers van deze Vlaamse Regering, met name haar energiebeleid, hebt u zelfs de moed niet gehad om te luisteren naar de Raad van State en zorgt u er eigenlijk voor dat u de factuur vooral afwentelt op gezinnen, op mensen die alleen wonen en op kmo’s. Dat is een energiebeleid dat heel wat Vlamingen diep in hun portemonnee zal doen tasten. Dat is wat ons betreft ontluisterend.

Over een tweede punt hebben we het gehad in de bespreking: er zijn een aantal beloofde groeipaden in zorg, in kinderopvang, in onderzoek en ontwikkeling, die het Rekenhof niet ziet zitten in uw begroting en die u op dit moment ook absoluut niet hard kunt maken. En dan is er de vergroening van de verkeersbelasting die fundamenteel is bediscussieerd. Het is een vergroening die op een aantal punten fout in elkaar zit, dat weten we op basis van buitenlandse voorbeelden. En toch stuurt deze Vlaamse Regering niet bij, maar gaat ze koppig vooruit.

Ik heb nog een laatste, fundamenteel punt. Het betreft de grote witte olifant, zoals ik hem gisteren noemde: de financiering van Oosterweel. De manier waarop u die in de begroting stopt, noem ik onverantwoord. Zonder plan B steekt u het grootste infrastructuurproject dan eens wel, dan weer niet in de begroting. Het getuigt niet meteen van een consistent begrotingsbeleid van deze Vlaamse Regering.

Collega’s, Kerstmis is nabij. Daarom wil ik eindigen met een positief punt. Bijna kamerbreed zijn we er met zijn allen van overtuigd dat we inzake het klimaat een tandje moeten bijsteken. De opening die u in dat verband hebt gemaakt, is zeer hartverwarmend. Ik wil positief eindigen: laten we samen het klimaatdossier aanpakken. Zoals velen onder u ben ik ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie is. We moeten nu investeren om kosten in de toekomst te vermijden en ons weerbaarder te maken voor die toekomst. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord voor een stemverklaring.

Voorzitter, collega's, sta me toe enkele bedenkingen te verwoorden over twee dagen plenaire debatten, die u overigens met veel ervaring, wijsheid, deskundigheid en af en toe zelfs met de nodige humor en een kwinkslag hebt geleid. (Applaus)

Het is misschien niet evident dat dit van een oppositielidkomt, maar onder Limburgers mag dat toch wel worden gezegd. Het is in elk geval gemeend.

De afgelopen weken en maanden zat er wel wat ruis op de communicatie tussen de meerderheidspartijen. En neen, mijnheer Somers: daarvoor had u niet altijd de oppositie nodig. Die ruis en spanning was de afgelopen dagen ook tijdens de bespreking van de begroting en de beleidsbrieven te merken. Dat belooft voor ons, mensen van de oppositie, veel voor 2016.

Wat mijn fractie betreft, is dit een begroting van gemiste kansen en onaanvaardbare lasten voor de belastingbetaler. Het is een begroting die enerzijds veel zorgbehoevende Vlamingen in de steek laat, maar anderzijds wel geld vrijmaakt voor nieuwkomers uit alle windstreken. Het is dus een begroting met klemtonen en prioriteiten die niet die van mijn fractie zijn. Samengevat denk ik dat deze Vlaamse Regering een aantal geschenken onder de kerstboom legt die we niemand toewensen, en er meteen ook nog de factuur bijlegt die ervoor moet zorgen dat de lichtjes branden. We kunnen dat echt niet goedkeuren. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 7, van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, op de tabel bij artikel 6.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 3

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.