U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 19.20u

Voorzitter
van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira
583 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Marnic De Meulemeester bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van resolutie van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen.

Mijnheer De Meulemeester, ik veronderstel dat u zult vragen of het parlement het ermee eens is dat we de agenda daarmee aanvullen.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Inderdaad.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen.

De bespreking is geopend.

De heer Wouters, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag.

Peter Wouters (N-VA)

Het voorstel van resolutie betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen wordt met spoed behandeld in de plenaire vergadering van 17 december 2015. Regelmatig duiken er berichten op van een strafrechtelijke veroordeling van een burgemeester en/of schepen voor een incident dat heeft plaatsgevonden op het grondgebied van hun gemeente. Vaak gaat het daarbij om verkeersongevallen die te wijten zouden zijn aan een slecht onderhoud van de weg, een slechte verkeerssignalisatie of een gebrekkige verlichting van de weg. Dergelijke vervolgingen en veroordelingen zorgen voor veel onrust bij de lokale mandatarissen.

De wet van 4 mei 1999 regelt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Publieke rechtspersonen, onder andere gemeenten, werden daarvan uitgesloten. Bijgevolg kan de gemeente niet strafrechtelijk veroordeeld worden, maar zullen de benadeelde burgers zich tot de uitvoerende mandataris, een burgemeester of schepen, richten. Vanwege de band tussen de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid kan de rechter zich moreel verplicht voelen om de mandataris schuldig te verklaren, omdat het slachtoffer anders zijn burgerrechtelijke schadevergoeding verliest.

Om aan het probleem te verhelpen moet de federale wetgever ingrijpen. In het verleden werden al verschillende wetsvoorstellen ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat, maar ze werden nooit goedgekeurd. Recent heeft de Raad van State advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen die hierover eerder dit jaar werden ingediend.

Het voorstel van resolutie wil zijn steun betuigen aan de wetsvoorstellen in kwestie. Het vraagt aan de Vlaamse Regering om bij de federale overheid aan te dringen op maatregelen met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen.

Het voorstel van resolutie, dat werd ondertekend door partijen uit zowel meerderheid als oppositie, werd in de commissie eenparig goedgekeurd met negen stemmen voor. Conform artikel 39.4 van het Reglement besliste de commissie eenparig dat er over de bespreking een mondeling verslag in de plenaire vergadering zou worden uitgebracht. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Doomst, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag.

Michel Doomst (CD&V)

Ik laat het gewicht van het verslag bij de heer Wouters. (Opmerkingen)

Wij hadden eerst in alle bescheidenheid eigen aan deze assemblee het plan om de buren met rust te laten, maar omdat bescheidenheid vaak een mantel is om toch maar gelijk te krijgen, hebben we het dan toch maar gedaan. Het lijkt me nuttig.

Uit mijn vijf jaar aan de overkant heb ik gemerkt hoe moeilijk het was om dit erdoor te krijgen. Ik moet u in alle eerlijkheid zeggen dat de koppigheid van de PS daar de oorzaak van was. Het was altijd ‘pas de succès’. Hopelijk zit er nu meer ‘mouvement’ in de MR. In die zin zou het een goede zaak zijn, mocht van hieruit een steuntje gegeven worden om in het voorjaar eindelijk dit delicate dossier over de streep te krijgen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.