U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Sonja Claes, Emmily Talpe, Jan Hofkens, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft.

De heer Gryffroy heeft het woord.

In het Vlaamse regeerakkoord werd afgesproken om de contingentgesco’s bij de plaatselijke besturen te regulariseren, maar ook om de overige gesco’s, namelijk de projectgesco’s, te hervormen. Dit gaat in vanaf 1 januari 2016, maar vrijdag kwam er een advies van de Raad van State binnen dat zegt dat de Vlaamse Regering dat niet op die manier kan doen, dat dit moet gebeuren via een decreet. Daarom dienen we dit voorstel van decreet in: om er met het oog op de rechtszekerheid voor te kunnen zorgen dat dit vanaf 1 januari 2016 kan ingaan. Daarom willen we hiervoor de spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Sonja Claes, Emmily Talpe, Jan Hofkens, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Sonja Claes, Emmily Talpe, Jan Hofkens, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

In het regeerakkoord is er dus, zoals gemeld, sprake van het regulariseren van contingentgesco’s bij plaatselijke besturen en van het hervormen van de projectgesco’s. Men doet dat ofwel door ze te regulariseren, wat betekent dat men ze toewijst aan de beleidsdomeinen waartoe ze behoren, zoals Kunst, Onderwijs, Welzijn, Werk enzovoort, ofwel door ze om te vormen tot een programma van tijdelijke werkervaring, ofwel door ze te laten uitdoven. Het advies van de Raad van State zegt echter expliciet dat de Vlaamse Regering niet de bevoegdheid heeft om voor de gesco’s die worden geregulariseerd, de toekenning van de premie facultatief te maken, en dat noch de regering, noch de minister bij delegatie over de bevoegdheid beschikt om een premie al dan niet toe te kennen. Het is van nut om dat toch te laten gebeuren vanaf 1 januari 2016.

Dit heeft namelijk een aantal belangrijke gevolgen voor de gesco-projecten. We spreken over in totaal 727 gesco-projecten van de 780 die moeten worden geregulariseerd. Als we dat niet kunnen doen, dan brengen we ook de flexibiliteit in gevaar. Het gaat namelijk om de vrijheidsgraden om zelf de subsidie of de duur te bepalen die bij deze regularisatie van belang zijn voor de betrokken ministers. De doelstelling van de Vlaamse Regering is deze projecten te doen aansluiten bij de beleidsdoelstelling. Deze operatie moet kunnen worden voortgezet en van start kunnen gaan vanaf 1 januari 2016. Daarom hebben we dit voorstel van decreet ingediend, om dit nu nog mee op te nemen in het geheel van de besprekingen. Het gaat over een regularisatie voor een bedrag van in totaal 90 miljoen euro en over een uitdoving van 2,6 miljoen euro.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 601/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.