U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2016.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft op 30 november het ontwerp van de begroting van ons Vlaams Parlement besproken en goedgekeurd. De begroting wordt vandaag ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voorgelegd. Ook de drie paraparlementaire instellingen hebben een afzonderlijke begroting ingediend die vandaag eveneens aan de plenaire vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. De dotatie aan die instellingen is opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement.

De uitgavenbegroting 2016 bedraagt iets meer dan 100 miljoen euro en wordt gefinancierd met een dotatie van 93,3 miljoen euro en 7,5 miljoen euro andere inkomsten.

De belangrijkste elementen zijn de investeringen voor 1,6 miljoen euro. In 2016 zal vooral uitvoering worden gegeven aan een aantal investeringsplannen die reeds in voorgaande begrotingen werden gebudgetteerd en opgestart. Het saldo van de middelen eind 2015 zal worden overgedragen naar 2016. Het gaat vooral over de gevelreiniging van het parlementsgebouw, de vernieuwing van de koelinstallatie, de herinrichting van de laad- en loszone en het plaatsen van camera’s in vier bijkomende commissiezalen voor het live uitzenden van commissievergaderingen.

Daarnaast worden in 2016 voor 1,6 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven. Het betreft middelen voor aanpassingen aan het datanetwerk, de vernieuwing van een deel van het buroticamateriaal en van de ICT-productiesystemen.

De werkingskosten exclusief reserves bedragen een dikke 30 miljoen euro. De aankoop van voorraadgoederen, diensten en diverse goederen wordt geraamd op 12,7 miljoen euro en omvat voornamelijk de uitvoering van bestaande contracten voor onderhoud van onze gebouwen, herstelling van de pc-configuraties, schoonmaak, nutsvoorzieningen en alle andere dingen die tot het gewoon onderhoud van het gebouw behoren.

De andere bedrijfskosten bedragen 18,1 miljoen euro. Het betreft voornamelijk dotaties en werkingstoelagen aan de drie paraparlementaire instellingen die horen bij de begroting, de voorziene dotaties aan de politieke partijen en de werkingstoelage aan de fracties voor 12 miljoen euro en de belastingen op beide gebouwen voor 1,3 miljoen euro.

Een derde belangrijke uitgavenpost in de werking zijn de vergoedingen en salarissen: 61,2 miljoen euro. De personeelskosten zijn onderverdeeld in de vergoeding aan de leden, de salarissen voor het politiek personeel, de salarissen voor het personeel van het Algemeen Secretariaat en een klein deel voor onvoorziene personeelsuitgaven en de wachtvergoeding voor de militaire politie.

We hebben ook reserves: 6,8 miljoen euro. Het Vlaams Parlement legt in 2016, conform de meerjarenbegroting, 6,8 miljoen euro reserves aan voor toekomstige uitgaven. Het betreft vooral de aanleg van reserves voor juridische geschillen, een aantal toekomstige uitbreidings- of vervangingsinvesteringen en de verkiezingen 2019. Daarvoor wordt elk jaar een stukje opzijgezet.

Daarnaast wordt in de onttrekking van 2 miljoen euro reserves voorzien hoofdzakelijk ter financiering van de gevolgen van de verkiezingen: de opzegvergoedingen van het politiek personeel en de uittredingsvergoedingen voor de leden.

Voor de inkomsten van ons parlement is er een dotatie van 93,2 miljoen euro en 7,5 miljoen euro aan andere inkomsten.

En dan is er ook nog een delegatieregeling voor kleine begrotingswijzigingen die mee wordt goedgekeurd.

Ik stel voor aan de plenaire vergadering dat voor kleine wijzigingen het Uitgebreid Bureau gemachtigd wordt om de begroting aan te passen. Dit betekent dat de voorzitter elke begrotingswijziging voorlegt aan het Uitgebreid Bureau dat vervolgens beslist omtrent de voorlegging aan de plenaire vergadering. (Applaus)

De voorzitter

Vraag nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2016 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.