U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde en Tinne Rombouts houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Gucht heeft het woord.

Aangezien de heer Bajart ziek is, zal ik toelichten wat dit voorstel van decreet inhoudt. We willen een verlaging van de basissubsidie voor politieke jongerenbewegingen doorvoeren. De huidige regeling laat amper toe dat we de politieke jongerenbewegingen stimuleren om meer te doen dan de vereisten voor de basissubsidie door het beperkte totaalbudget. Met dit voorstel kunnen we dat wel door meer in te zetten op het variabele budget en minder op de basissubsidie. Op die manier geven we de politieke jongerenbewegingen een incentive om meer te doen. De organisaties die dat nu al deden, zullen er daardoor beter uit komen. De jongerenbewegingen die nog niet aangemoedigd werden om beter te presteren, krijgen nu deze kans wel. Organisaties die meer presteren en extra inspanningen leveren, komen er dus beter uit. We zetten de beperkte middelen die we hebben, op die manier beter in.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Onze fractie zal zich op dit voorstel van decreet onthouden. Waar het mij het meest om te doen is, is de timing. Het voorstel van decreet zou al in werking treden op 1 januari 2016. Dat is heel erg krap, zeker omdat bij de begrotingsaanpassing van dit jaar de regels voor de politieke jongerenbewegingen nog maar net opnieuw zijn aangepast. Bovendien is er geen advies gevraagd aan de Vlaamse Jeugdraad, terwijl ze net alle jongerenbewegingen moeten verenigen, ook de politieke. Op die manier gaan we naar een situatie waarbij elke jongerenorganisatie maar apart moet aankloppen bij de bevoegde minister of bij de meerderheidspartijen om hun belangen te verdedigen, terwijl de Vlaamse Jeugdraad net probeert om zo veel mogelijk met één stem te spreken. Om deze redenen zullen we ons onthouden.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, mijn eerste bedenking gaat eveneens over de timing. Ik heb begrepen dat er morgen nog een overlegvergadering plaatsvindt met alle politieke jongerenbewegingen die momenteel gesubsidieerd worden en de met de directie administratie Jeugd. Onder andere staat op de agenda de bespreking van dit voorstel van decreet. Er is de voorbije maanden op regelmatige basis overleg geweest tussen de politieke jongerenverenigingen en de directie administratie Jeugd. Dat verliep in een zeer constructieve sfeer. Ik begrijp dan ook niet dat men dat overleg nu plots onderbreekt door dit voorstel van decreet goed te keuren. Men had het overleg dat constructief verliep, beter afgewacht en pas dan, na een volledige evaluatie, eventueel met een aanpassing van het decreet naar het parlement gekomen.

Een tweede bedenking is dat dit voorstel van decreet wel heel erg op maat is geschreven van de grotere partijen, met name ook de partijen van de drie indieners en toevallig de regeringspartijen. Ik heb er geen probleem mee dat er van jongerenbewegingen grote inspanningen worden gevraagd, onder andere met betrekking tot vorming, organisatie van activiteiten, het schrijven van persberichten en dergelijke meer. Integendeel, dit maakt deel uit van de essentiële werking van de politieke jongerenbewegingen. Maar zeker de kleine politieke jongerenbewegingen leveren wat dat betreft al behoorlijk wat inspanningen. Het is gemakkelijker voor de grote politieke jongerenbeweging, in casu alweer die van de drie regeringspartijen, om aan al die modules en voorwaarden te voldoen.

Onder meer wegens die ongelukkige timing en het feit dat dit vooral is geschreven op maat van de grotere politieke partijen, zijnde de regeringspartijen, zullen wij dit voorstel van decreet niet goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik wil nog eens het belang van de wijziging van dit decreet onderstrepen. Dit voorstel van decreet vermindert inderdaad de vaste toelage van de politieke jongerenbeweging om meer te kunnen inzetten op die variabele toelagen. Tijdens de vorige legislatuur hebben we de ondersteuning, de subsidiëring van die politieke jongerenorganisaties geobjectiveerd als het realiseren van een minimumaantal modules. Bovendien kunnen de politieke jongerenbewegingen een variabel deel ontvangen wanneer ze bijkomende modules realiseren. Zo worden zij gestimuleerd om hun werking actief uit te bouwen.

We zien nu dat de kredieten die we ter beschikking stellen, die doelstelling wat onder druk zetten omdat de vaste toelage de budgettaire marge grotendeels opsoupeert en er dus weinig ruimte is voor het variabel gedeelte. We willen nu binnen de budgettaire kredieten de vaste toelage wat verlagen zodat we meer kunnen inzetten op het variabele gedeelte en de initiële finaliteit van het decreet wat meer in evenwicht kunnen brengen. Dit is de essentie van het decreet en het is een correcte manier van werken: organisaties belonen op basis van de geleverde prestaties.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

De Groen-fractie volgt de logica van de meerderheid en zal dit voorstel van decreet goedkeuren. Wat er op papier staat, is goed. Het is niet onze overtuiging dat dit alleen in het voordeel van de grotere politieke jongerenorganisaties zal spelen. Namens mijn fractie wil ik wel onderstrepen dat deze manier van werken waarbij de Vlaamse Jeugdraad niet geraadpleegd is, voor ons niet oké is. Het is een traditie dat dit wel gebeurt. We keuren dit voorstel van decreet inhoudelijk goed, maar zullen erover blijven waken dat men op een constructieve manier blijft onderhandelen met de betrokken jongeren zodat we tot een meer gedragen oplossing komen. Dat is deze keer niet gebeurd en dat mag zeker geen gewoonte worden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 553/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.