Search in Vlaams Parlement

Vlaamse fiscaliteit: kleine aanpassingen

financiën en begroting

In het begrotingsjaar 2021 zijn een aantal kleinere maatregelen genomen, zoals lagere sancties bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting, de verlaging van de rentevoeten voor de nalatigheids- en moratoriumintresten van 7 tot 4 procent in het licht van de huidige rentevoeten, de verlenging van de woonbonus bij betalingsuitstel door corona, en de overgang naar het WLTP-systeem in de verkeersbelasting en de BIV.

Voor legaten aan ‘goede doelen’ bestaat in de huidige erfbelasting een verlaagd tarief van 8,5 procent. Daarvan werd veelvuldig gebruikgemaakt in het kader van successieplanning via de techniek van het duolegaat. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het zuiver altruïstische element van legaten aan goede doelen te herstellen en te versterken met een tariefverlaging tot 0 procent. Daarmee samenhangend verlaagt ze ook het tarief in de schenkbelasting voor schenkingen aan goede doelen van 5,5 naar 0 procent. Ze voert ook een volledig nieuwe regeling in de erfbelasting in, de zogenaamde vriendenerfenis. Daarmee krijgen burgers de mogelijkheid om een gedeelte van hun erfenis tegen een gunstig tarief na te laten aan een of meer goede vrienden of verre familieleden.

Herbekijk en lees

  • Ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021, hoofdstuk 7

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag

-   van 10 november 2020 (toelichting door de minister)

-   van 17 november 2020

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 17 december 2020 en lees het verslag: bespreking en stemming

  • Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 9 februari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 17 maart 2021 en lees het verslag: bespreking en stemming

Scroll to top