Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 85

13 januari 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Uitspraak Raad van State over Oosterweel

De Raad van State deed op 29 december 2021 een uitspraak over het technisch verslag voor de Oosterweelwerken, waardoor de werken aan de Oosterweelverbinding deels moesten worden stilgelegd. De Raad van State oordeelde onder andere dat de kadastrale werkzone te ruim is vastgesteld. Lantis zal daardoor op basis van de drie bouwprojecten moeten werken in plaats van met één werkzone. Hoe staat minister Lydia Peeters hiertegenover? Welke stappen z...

16 december 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Afwegingskader zone 30

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde een afwegingskader op voor de aangewezen maximumsnelheid op gewest- en gemeentewegen binnen de bebouwde kom. Op wegen die voornamelijk een verblijfsfunctie hebben, zou een snelheidsregime van 30 km per uur voor het verkeer moeten gelden. In verkeersgebied is de snelheidslimiet dan 50 km per uur. Wie werd er betrokken bij deze afweging? Welke adviezen heeft het AWV hierbij gevolgd? Welke criteria bepa...

9 december 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Gevolgen coronacrisis voor De Lijn

Wegens het hoge coronabesmettingsgevaar op overvolle bussen zette minister Lydia Peeters extra autocars in om het bestaande aanbod van bussen van De Lijn aan te vullen. Door de stijgende besmettingscijfers is 12 procent van de chauffeurs van De Lijn niet beschikbaar, waardoor heel wat ritten moeten worden geschrapt, onder andere die versterkingsritten. Hoe vangt De Lijn deze tekorten op? Welke maatregelen neemt De Lijn om voor voldoende ventila...

2 december 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort.

25 november 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Onderwijs

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: voorstellen van resolutie

Uit een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV) in de maand oktober blijkt dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs die gebruikmaken van het collectief vervoer, soms urenlang op de bus zitten tijdens hun school-woonverkeer. Zo’n duizend kinderen zitten in totaal zelfs meer dan 5 uur per dag op de bus, wat tot vermoeidheid en stress leidt. Een en ander gaat in tegen bepalingen uit het...

18 november 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Ambitie elektrische voertuigen

De Vlaamse Regering nam in haar recente klimaatplan op dat er binnen zeven jaar een verbod geldt op voertuigen met een verbrandingsmotor. Vanaf 2029 zullen enkel nog nieuwe elektrische wagens ingeschreven mogen worden, op voorwaarde dat er voldoende laadpalen zijn en het elektriciteitsnet de extra belasting aankan. Er is een evolutie gaande waarbij er meer elektrische auto’s op de markt komen tegen lagere prijzen, waardoor die vanaf 2025 inte...

28 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zeesluis Zeebrugge

De Vlaamse Regering wil in Zeebrugge een nieuwe zeesluis laten bouwen voor de toegang tot de achterhaven. De initiële planning voorzag in een definitief projectbesluit eind 2023. Omdat dit project de procedure uit het decreet Complexe Projecten volgt, loopt het studietraject vertraging op, waardoor de uitvoering niet meer in 2024 kan starten. Hoe reageert minister Lydia Peeters op deze vertraging? Hoe wil ze de geplande timing alsnog halen? We...

21 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vandalisme bussen De Lijn

Eind september werden een honderdtal bussen van De Lijn in drie stelplaatsen in Limburg het voorwerp van vandalisme: de banden werden stukgesneden, waardoor de bussen niet meer konden rijden. Dit leidde tot heel wat problemen voor de dienstverlening in Limburg. Hoeveel bedragen de herstellingskosten van de bussen? Hoeveel ritten moesten worden geschrapt? Hoe worden de daders opgespoord? Hoe wil minister Lydia Peeters de beveiliging van de stelp...

14 oktober 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Toekomstverbond

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden...

7 oktober 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Slimme kilometerheffing in Vlaanderen

In opdracht van het departement Omgeving voerden Transport & Mobility Leuven (TML) en de KU Leuven in 2019 een studie uit over de effecten van een slimme kilometerheffing voor personenwagens, waarbij een bestuurder variabele tarieven betaalt voor het gebruik van de wegen. Hieruit bleek dat zo’n kilometerheffing tot minder CO2-uitstoot en een verkorting van de files leidt. Recent uitte minister Lydia Peeters zich als principieel voorstander va...

30 september 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Veiligheid tramsporen voor fietsers

Recent overleed een fietser nadat hij in Gent ten val was gekomen op natte tramsporen. Een kwart van alle fietsongevallen in Gent blijkt verband te houden met de tramsporen. De stad Gent wil inzetten op fietslessen om het aantal ongevallen terug te dringen, en De Lijn stelt dat ze via onderhoudswerken de veiligheid probeert te verhogen. Minister Lydia Peeters gaf De Lijn de opdracht om een onderzoek op te starten naar dit soort ongevallen. Wann...

23 september 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

30 kilometer per uur in bebouwde kom: voorstel van decreet

De Vlaamse Regering heeft zich tot doel gesteld om het aantal jaarlijkse verkeersdoden tot nul terug te brengen tegen 2050. In de Stockholm Declaration wordt in dit verband gepleit voor het invoeren van een algemeen snelheidsregime van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, met ruimte voor afwijkingen. Sinds 1 januari 2021 heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dit regime ingevoerd, met positieve effecten voor de verkeersveiligheid, gelui...

16 september 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vraag naar conflictvrije kruispunten 

De jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute meldt dat het aantal fietsdoden in de eerste helft van 2021 is toegenomen. De Fietsersbond wijst in dit verband op het gevaar van afdraaiende (vracht)wagens op kruispunten, en vraagt daarom dat kruispunten zo snel mogelijk conflictvrij worden gemaakt. Hoe staat minister Lydia Peeters hiertegenover? Hoe gaat het Agentschap Wegen en Verkeer om met de adviezen van de Fietsersbond? Is er ...

8 juli 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Campagne veiligheid wegenwerken

Aan de wegenwerken op de E17 en de E313 gebeurden de voorbije maanden meerdere zware ongevallen, met soms dodelijke afloop. Uit analyse blijkt dat dergelijke ongevallen veelal te wijten zijn aan onaangepaste snelheid van de autobestuurders, en ook aan onoplettendheid door gsm-gebruik achter het stuur. Minister Lydia Peeters stelde als reactie hierop dat ze een sensibiliseringscampagne zou opzetten om mensen eraan te herinneren dat ze extra aler...

1 juli 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Openbaar vervoer: voorstellen van resolutie

Met het decreet Basisbereikbaarheid wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan: het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer, het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen, het aanvullend net met buslijnen dat zorgt voor het vervoer naar het kernnet en het treinnet, en ten slotte het vervoer op maat zoals buurt...

17 juni 2021 13.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Wachttijden praktisch rijexamen

Door de coronacrisis waren de rijexamencentra verschillende maanden gesloten, waardoor kandidaat-bestuurders langer hebben moeten wachten om hun rijexamen te kunnen afleggen. Recent bleek echter dat kandidaat-bestuurders die hun rijopleiding bij een rijschool volgen eerder aan bod komen dan degenen die kiezen voor de vrije begeleiding, omdat de examencentra de rijscholen voorrang geven bij de reservaties. Kloppen deze berichten? Wil minister Ly...

10 juni 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vervoer op maat: hoorzitting

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan: het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer, het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen, het aanvullend net met buslijnen dat zorgt voor het vervoer na...

3 juni 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Werking en toekomst De Lijn: hoorzitting

Recent formuleerde De Lijn haar Toekomstvisie 2030 waarin klantgerichtheid en duurzaamheid centraal staan, met een prominente rol voor de vergroening en verduurzaming van de busvloot om de doelstellingen te halen om tegen 2035 emissievrij te rijden. Over deze Visie 2030 en het jaarverslag 2020 van De Lijn hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn.

27 mei 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Clean Power for Transport

Test-Aankoop becijferde onlangs dat elektrische voertuigen vanaf 2025 voordeliger zullen zijn dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Op vrijdag 30 april 2021 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpvisie (CPT) 2021-2030 goed. Daarbij wil ze tegen 2025 in 35.000 publiek toegankelijke laadpunten laten voorzien voor het opladen van dit stijgend aantal elektrische voertuigen. Er zal ook over moeten worden gewaakt dat bestuurders van deze voertuige...

20 mei 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Ongevallen wegenwerken

Aan de wegenwerken op de E17 en de E313 gebeurden de voorbije maanden meerdere zware ongevallen, met soms dodelijke afloop. Uit analyse blijkt dat dergelijke ongevallen veelal te wijten zijn aan onaangepaste snelheid van de autobestuurders, en ook aan onoplettendheid door gsm-gebruik achter het stuur. Minister Lydia Peeters liet in het verleden weten dat ze zou inzetten op zogenaamd maatwerk op deze werven. Hierbij komt er specifieke signalisat...

6 mei 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Verkeersveiligheid motorrijders

Onlangs startte de campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om autobestuurders extra attent te maken op motorrijders. In 2020 en 2021 kon door de coronacrisis de jaarlijkse Dag van de Motorrijder, waarbij occasionele motorrijders hun rijvaardigheid kunnen opfrissen, niet doorgaan. Hoe wil minister Lydia Peeters de motorrijders betrekken in de nieuwe campagne van de VSV? Hoe wil ze meer werk maken van de noodzakelijke sensibiliserin...

29 april 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Ring Brussel: tweede voortgangsrapportage

De Brusselse ring is één van de meest filegevoelige gebieden in Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft het plan opgevat om de ring te vernieuwen, en ook de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren door fietsverbindingen en een uitbreiding van het openbaar vervoer. De uitvoering van dit project ligt in handen van De Werkvennootschap. Een recente maatregel om de doorstroming op de ring te verbeteren was de snelheidsbeperking tot 100 kilometer p...

29 april 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanpak dodehoekongevallen

Jaarlijks gebeuren zo’n 50 dodehoekongevallen, waarbij veelal zwakke weggebruikers in conflict komen met afdraaiende vrachtwagens. Een slachtoffer van zo’n dodehoekongeval dokterde een systeem uit om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. Minister Lydia Peeters zou dit systeem laten toetsen op de technische en juridische haalbaarheid. Wat is hiervan de stand van zaken? Kan het systeem opgelegd worden, en zo ja, wil ze daarin op ...

22 april 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Wantoestanden rijscholen

Het VRT-programma Pano bracht onlangs aan het licht dat zich in sommige Vlaamse rijscholen wantoestanden voordoen. Zo bieden deze rijscholen kandidaat-bestuurders zogenaamde turbolessen verkeerstheorie aan om de juiste antwoorden op de examenvragen te kunnen onthouden. Er worden ook voorlopige rijbewijzen tegen betaling uitgereikt zonder dat de kandidaat-bestuurder lessen heeft gekregen. Over deze wantoestanden wisselden de leden van de commiss...

1 april 2021 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Gunning Mobiliteitscentrale

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 zullen vanaf 1 januari 2022 de huidige belbuscentrales in de verschillende provincies vervangen worden door de nieuwe Mobiliteitscentrale. Deze Mobiliteitscentrale zal de operationele regiefunctie uitoefenen binnen het vervoer op maat, en zal ook instaan voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De gunning was voorzien voor maart 2021. Is die ondertussen afgerond? Hoe zal de Mobil...

25 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Verkeersveiligheid bebouwde kom

Uit onder andere de verkeerveiligheidsbarometer van Vias institute blijkt dat er nog heel wat winst te boeken is op het vlak van verkeersveiligheid in de bebouwde kom. Zo doen zones 30 en fietsstraten het risico op ongevallen aanzienlijk dalen, en heel wat gemeenten overwegen deze maatregel in te voeren in hun bebouwde kom. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over de verkeersveiligheid in de bebouwde kom met Cathy Berx van het Vla...

18 maart 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2020 Openbare Werken en Mobiliteit - Uitstel uitrol basisbereikbaarheid?

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. In deze vergadering bespraken de leden van de commissie de bevindingen en klachten over de bevoegdheden Openbare Werken en Mobiliteit samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers en met minister Lydia Peeters. Daarbij gingen ze ook in op de problemen die burgers ondervonden met drukte en veiligheid op het openbaar vervoer door de coronamaatregelen. De ...

18 maart 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Sluis Zeebrugge

De Vlaamse Regering wil tijdens deze legislatuur in Zeebrugge een nieuwe zeesluis laten bouwen voor de toegang tot de achterhaven. Ze legde de locatie van de sluis vast in een voorkeursbesluit. Tegen de geplande locatie ontving de Raad van State meerdere bezwaarschriften, en in een voorlopig rapport adviseerde de auditeur van de Raad van State de vernietiging van het voorkeursbesluit. De belangenverenigingen in de haven vrezen dat het project h...

11 maart 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Elektrificatie busvloot en deconsolidatie De Lijn

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord moeten de bussen in stadskernen vanaf 2025 emissievrij rijden, en vanaf 2035 moet dat in heel Vlaanderen het geval zijn. Om haar busvloot te vergroenen, wil De Lijn in de komende jaren stapsgewijs elektrische bussen aankopen. Voor deze investering in bussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur wil de Vlaamse Regering op zoek gaan naar private financiering, de zogenaamde deconsolidatie. Over de vergroen...

4 maart 2021 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

GAS-boetes voor snelheidsovertredingen

Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen snelheidsovertredingen op hun grondgebied beboeten via de GAS-regels. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) merkt echter op dat hierbij juridische en praktische problemen opduiken, waardoor straffeloosheid voor de bestuurders dreigt. De VVSG suggereert dan ook om de juridische hiaten weg te werken via een hersteldecreet. Heeft minister Lydia Peeters weet van deze problemen? Hoe wil ze ...

25 februari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden...

11 februari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Activering trajectcontroles

In Vlaanderen staan 298 geplaatste trajectcontroles, maar daarvan zijn er momenteel slechts 86 operationeel. Door nauwe samenwerking met de federale overheid zullen ze in de toekomst allemaal geactiveerd kunnen worden. Wanneer zal dat gebeuren? Zullen ze constant actief zijn, of enkel in bepaalde fases? Moet er al dan niet eerst voldoende verwerkingscapaciteit zijn van de boetes door de federale politie? Pleegt minister Lydia Peeters overleg ov...

4 februari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Werking en toekomst De Lijn: gedachtewisseling

In de internationale benchmark over haar werking kreeg De Lijn de eindbeoordeling ‘gematigd negatief’. De Vlaamse Regering besliste om De Lijn voor de volgende tien jaar aan te duiden als interne operator voor het kern- en aanvullend net. Over de huidige werking en de toekomst van De Lijn wisselden de leden van de commissie van gedachten met Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, met Mark Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bes...

28 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Overheidsopdracht Mobiliteitscentrale

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 zullen vanaf 1 januari 2022 de huidige belbuscentrales in de verschillende provincies vervangen worden door de nieuwe Mobiliteitscentrale. Deze Mobiliteitscentrale zal de operationele regiefunctie uitoefenen binnen het vervoer op maat, en zal ook instaan voor het plannen, boeken en betalen van ritten. Er wordt gevreesd dat het verdwijnen van de belbuscentrale tot vervoersarmoede kan lei...

21 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Natuurbeheer Vlaamse Waterweg

Als beheerder van de rivieren en kanalen staat de Vlaamse Waterweg ook in voor het natuurbeheer langs dit netwerk. Onlangs ontstond consternatie omdat de Vlaamse Waterweg in bepaalde zones heel wat bomen met een diameter van meer dan één meter heeft gekapt, zonder overleg met de lokale besturen of de omwonenden. Welke werkwijze hanteert de Vlaamse Waterweg bij de plannen tot houthakbeheer? Hoe krijgen omwonenden en lokale besturen hierin insp...

14 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Benchmark De Lijn: hoorzitting

De Vlaamse Regering liet het adviesbureau inno-V een internationale benchmark uitvoeren over de werking van De Lijn. Daarbij werd De Lijn vergeleken met tien gelijkaardige exploitanten van openbaar vervoer. De Lijn kreeg de eindbeoordeling ‘gematigd negatief’. De Vlaamse Regering besliste om De Lijn voor de volgende tien jaar aan te duiden als interne operator voor het kern- en aanvullend net. Binnen vijf jaar volgt een tussentijdse evaluat...

7 januari 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe aanbesteding bussen De Lijn

De Lijn zette de aanbesteding voor 970 elektrische bussen en bijhorende laadinfrastructuur vorige zomer stop om redenen van zowel technische, operationele, financiële als strategische aard. Enkele weken geleden liet De Lijn weten het dossier opnieuw op te starten met een gefaseerde aanpak: er komt een eerste aanbesteding voor 200 elektrische bussen, te leveren in 2023. Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover deze nieuwe strategie? Zal hierm...

16 december 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Slimme kilometerheffing in Brussel: op termijn ook in Vlaanderen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een slimme kilometerheffing invoeren op zijn grondgebied vanaf 1 januari 2022: autobestuurders zullen een heffing moeten betalen afhankelijk van het tijdstip waarop ze rijden en van het vermogen van hun wagen. In tegenstelling tot Vlaamse of Waalse automobilisten, zullen Brusselse automobilisten geen verkeersbelasting en geen belasting op inverkeersstelling meer moeten betalen. Minister Lydia Peeters steld...

10 december 2020 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Fietsen in Vlaanderen: hoorzitting

De Vlaamse overheid zet sterk in op het gebruik van de fiets in Vlaanderen voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer en recreatie. Op 22 oktober debatteerden de leden van de commissie met het Rekenhof, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de minister over de inspanningen van de Vlaamse overheid hiervoor. Ze hielden vandaag een hoorzitting over het Vlaamse fietsbeleid met vertegenwoordigers van Fietsberaad Vlaanderen, van de Fietsersbond, va...

3 december 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Komst taxidienst Uber naar Vlaanderen

Sinds 1 januari 2020 is het Taxidecreet van kracht in Vlaanderen. De bestaande vaste tarieven verdwijnen, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Het was de bedoeling om te komen tot talrijkere en goedkopere taxi’s. Er is kritiek op dit decreet, van de taxidiensten zelf en ook van concurrent Uber, dat sinds kort actief is in Vlaanderen. De taxisector heeft het door de coronacrisis moeilijk. Hoe begele...

26 november 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Lydia Peeters de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare werken van de uitgavenbegroting 2021 en het hoofdstuk Mobiliteit en Openbare Werken van het programmadecreet bij de begroting 2021.

19 november 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Lydia Peeters de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare werken van de uitgavenbegroting 2021 en het hoofdstuk Mobiliteit en Openbare Werken van het programmadecreet bij de begroting 2021.  

12 november 2020 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Stopzetting proefproject zelfrijdende bussen

De Lijn had het plan opgevat om vanaf 2021 in een proefproject zelfrijdende bussen in te zetten in Antwerpen, Mechelen, Leuven en Genk. De media berichtten onlangs dat De Lijn dit proefproject zou stopzetten wegens te duur en te complex in een stedelijke omgeving. Kloppen deze berichten? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de zelfrijdende shuttles op Brussels Airport? Hoe ziet minister Lydia Peeters de toekomst van autonome bussen? Bekijk het ver...

22 oktober 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Fietsen in Vlaanderen

De Vlaamse overheid bouwt een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) uit: een netwerk van verbindingen voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer en woon-winkelverkeer, voornamelijk voor afstanden van 5 tot 10 kilometer en complementair aan het recreatief fietsroutenetwerk. Het Rekenhof stelde een audit op om na te gaan welke inspanningen de Vlaamse overheid heeft geleverd en welke resultaten zij boekte. Het Agentschap Wegen en Verkeer ...

15 oktober 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden...

8 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Tolheffing Brussel 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist een eigen systeem van slimme kilometerheffing in te voeren om het aantal auto's in Brussel drastisch te verminderen. Brusselse automobilisten zullen hiervoor een compensatie krijgen via de verkeersbelastingen. Een en ander zal een impact hebben op Vlaamse pendelaars die de stad willen binnenrijden. Hoe staat minister Lydia Peeters hiertegenover? Is er overleg gepleegd met het Brussels gewest?...

1 oktober 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanbesteding elektrische bussen

De Lijn heeft de aanbesteding voor 970 elektrische bussen en bijhorende laadinfrastructuur deze zomer stopgezet om redenen van zowel technische, operationele, financiële als strategische aard, zo berichtten de media onlangs. Nochtans moeten in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord vanaf 2025 de bussen in stadskernen emissievrij rijden, en vanaf 2035 moet dat in heel Vlaanderen het geval zijn. Waarom besliste De Lijn tot stopzetting van de aa...

24 september 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams Onteigeningsdecreet: invoering minnelijke onderhandelingstermijn 

Leden van de meerderheidspartijen willen een minnelijke onderhandelingstermijn toevoegen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet uit 2017. Daarbij krijgt de burger in geval van onteigening maximaal één jaar de tijd om met de Afdeling Vlaamse Vastgoedtransacties tot een akkoord te komen over een minnelijke schikking. Lukt dat niet, dan kan de overheid naar de vrederechter trekken. Hiertoe dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van d...

17 september 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Veilig fietsen naar school

Tussen 2015 en 2019 waren gemiddeld elk jaar zo’n 2500 kinderen op weg naar of terug van de school betrokken in een verkeersongeval. Dat zijn er 14 per dag. Er blijken ook twee risicoleeftijden te zijn, namelijk 12 en 16 jaar. Door de coronacrisis vermijden meer scholieren momenteel het openbaar vervoer en gebruiken ze de fiets voor het school-woonverkeer. Hoe wil minister Lydia Peeters de schoolomgevingen en ook de ruimere routes voor fietse...

16 september 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Extra bussen voor leerlingenvervoer

In augustus bleek dat De Lijn geen extra bussen zou inzetten voor het leerlingenvervoer bij de start van het schooljaar 2020-2021. Nochtans gingen er recent stemmen op om extra bussen in te zetten om de afstandsregels beter te kunnen respecteren. Er doken ook problemen op bij het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs: de ritten werden gesplitst en aangepast, waardoor bepaalde leerlingen veel langer op de bus zaten. Ondertussen i...

16 juli 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Rijbewijsvoorwaarden

Op 12 maart vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. De Vlaamse Regering overschreed immers haar bevoegdheid, aangezien het uitreiken van een rijbewijs federale bevoegdheid is. Hierdoor gelden opnieuw de oude regels: de begeleider van een kandidaat-bestuurder moet niet over een attest van vorming beschikken, en de kandidaat-bestuu...

9 juli 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Wijzigingsdecreet mobiliteit

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in, waarbij ze een aantal hiaten in de bestaande regelgeving inzake het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobi-liteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid invult. In dit verzameldecreet brengt ze ook een aantal nieuwe regels in: steden en gemeenten zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven bij snelheidsovertredingen in zones 30 en zones...

9 juli 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanpak lokale zwarte punten

Lokale zwarte punten, met een hoog risico op zware verkeersongevallen, vallen niet onder de lijst van zwarte punten die de Vlaamse overheid wil wegwerken om te komen tot nul verkeersdoden in 2050, het zogenaamde Europese Vision Zero 2050. Hoe worden de lokale besturen hierbij betrokken? Vindt minister Lydia Peeters het nuttig dat ze ook werk maken van een objectieve dynamische lijst van zwarte punten? Over welke hefbomen beschikt ze om de gemee...

2 juli 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Werking en toekomst De Lijn: gedachtewisseling

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare ve...

25 juni 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Oorzaak fietsongevallen

Uit een onderzoek van een aantal universiteiten blijkt dat 80 procent van de fietsongevallen eenzijdig zijn: er is geen andere weggebruiker zoals een auto bij betrokken. De meeste fietsongevallen worden veroorzaakt door te hoge snelheid, onveilig rijgedrag, paaltjes op de weg, slecht wegdek, ... Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de resultaten van de studie? Ziet ze heil in een verplichte opleiding voor gebruikers van elektrische fietse...

18 juni 2020 14.15u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem: hoorzitting -

Promovlucht Brussel-Antwerpen In Zwitserland werkt het openbaar vervoer op een succesvolle geïntegreerde manier: er is één netwerk, er geldt één tarief per zone en er is één dienstregeling voor alle vormen van openbaar vervoer (spoor, tram en bus), die naadloos op elkaar aansluiten. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met Joeri Thijs, woordvoerder en expert Mobiliteit Greenpeace, en met Peter Meukens en Guy Hendri...

11 juni 2020 14.15u - Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Missing links wegeninfrastructuur: rapport Rekenhof

In 2001 werd een lijst opgesteld van 27 missing links of ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet. Die moesten tegen 2012 afgewerkt zijn, maar dat was in 2019 nog maar voor 9 projecten het geval. Het Rekenhof stelde een rapport op met daarin de oorzaken van de vertraging en aanbevelingen voor de Vlaamse overheid. De leden van de commissie bespraken dit rapport met Hilde Dewicke (Eerste auditeur Rekenhof), met Bert Andriessens (auditeur Reke...

4 juni 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Studie invoering wegenheffing: gedachtewisseling

Sinds april 2016 geldt op Vlaamse wegen een kilometerheffing voor vrachtwagens. De vorige Vlaamse Regering liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om ook een slimme kilometerheffing in te voeren voor personenwagens. Daarbij betalen chauffeurs verschillende bedragen afhankelijk van het tijdstip of het wegdeel. Over die studie wisselden de leden van de commissie van gedachten met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement ...

28 mei 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanpak roetfilterfraude

Uit onderzoek van de VAB blijkt dat één op de acht roetfilters bij Euro 5-dieselwagens defect is. Soms worden de roetfilters ook moedwillig verwijderd om de prestaties van de wagen te verhogen. Hierdoor hebben deze wagens een veel hogere uitstoot dan wagens met een werkende filter. De autokeuringsstations wilden deze defecten en fraude via nieuwe testapparatuur opsporen. Minister Lydia Peeters wil wachten op nieuwe Europese regels. Er blijkt ...

14 mei 2020 14.15u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Gevolgen coronacrisis De Lijn

Sinds 4 mei is een eerste fase van de exitstrategie uit de coronacrisis ingetreden, waarbij het openbaar vervoer opnieuw volgens de normale dienstregeling rijdt en gaandeweg opnieuw meer mensen de bussen en de trams van De Lijn zullen gebruiken. Voor het personeel en de reizigers gelden beschermingsmaatregelen, zoals het dragen van mondmaskers. Beschikken alle chauffeurs over het vereiste aantal mondmaskers? Hoe gebeurt de ontsmetting van de vo...

7 mei 2020 14.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanpak brokkelbruggen in Vlaanderen 

Uit inspectieverslagen en informatie uit parlementaire vragen blijkt dat heel wat bruggen in Vlaanderen dringend grondig hersteld moeten worden. Het aantal inspecties van bruggen is de voorbije jaren gedaald, net als het aantal inspecteurs. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer pleitte een jaar geleden voor een verhoogde investering om de zogenaamde brokkelbruggen te herstellen. Hoe wil minister Lydia Peeters de lijst met brokkelbruggen system...

30 april 2020 14.15u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Rijbewijsvoorwaarden geschrapt: welke gevolgen?

Op 12 maart vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. De Vlaamse Regering overschreed immers haar bevoegdheid, aangezien het uitreiken van een rijbewijs federale bevoegdheid is. Hierdoor gelden opnieuw de oude regels: de begeleider van een kandidaat-bestuurder moet niet over een attest van vorming beschikken, en de kandidaat-bestuu...

16 april 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Lydia Peeters van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Mobiliteit en Openbare Werken.

12 maart 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 Openbare Werken en Mobiliteit

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vandaag bespreken de leden van de commissie de bevindingen en klachten inzake de bevoegdheden Openbare Werken en Mobiliteit samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers en met minister Lydia Peeters. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 4...

5 maart 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Afschaffing reservatieplicht De Lijn

Rolstoelgebruikers moeten sinds 1 februari hun rit bij De Lijn niet meer reserveren. Sommige chauffeurs blijken hiervan echter niet op de hoogte te zijn. Hoe is de communicatie over de nieuwe procedure verlopen, zowel intern als naar de klanten? Zijn er aanpassingen nodig aan de procedure? Hoeveel middelen trekt minister Lydia Peeters uit om haltes van De Lijn toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers? Lees hier het verslag.

20 februari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden...

13 februari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Tevredenheidscijfers De Lijn bij lokale besturen

De tevredenheid bij de lokale besturen over het aanbod en de communicatie van De Lijn is volgens een enquête gedaald ten opzichte van 2015. Hoe reageert minister Lydia Peeters op deze resultaten? Hoe wil ze tegemoetkomen aan de wensen van de lokale besturen? Wat met de vraag van De Lijn naar meer middelen om het aanbod te verhogen? Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Pa...

6 februari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Spartacuslijn 1: stand van zaken

Vorig jaar sloten de regeringspartijen een akkoord om het tramtracé van Spartacuslijn 1 in de Hasseltse binnenstad te wijzigen ten opzichte van het geplande tracé. Volgens de media vrezen de Nederlanders vertragingen bij de uitvoering van het project. Wanneer heeft minister Lydia Peeters de Nederlandse partners ingelicht? Wat is de stand van zaken van de Spartacuslijn 1? Wat zijn de gevolgen van de tracéwijziging voor de aanbestedingsdossier...

30 januari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zeesluis Zeebrugge: procedures Raad van State

De Vlaamse Regering wil tijdens deze legislatuur in Zeebrugge een nieuwe zeesluis bouwen voor de toegang tot de achterhaven. Tegen de geplande locatie van deze sluis ontving de Raad van State meerdere bezwaarschriften. Welke gevolgen heeft de behandeling van deze bezwaarschriften voor de timing van de bouw? Hoe wil minister Lydia Peeters concreet werk maken van de versnelling en vereenvoudiging van de procedures die voorafgaan aan openbare werk...

23 januari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Hervorming rijbewijs door meer automaten?

Bestuurders die een rijbewijs halen voor een wagen met automatische schakeling, krijgen daarvan een vermelding op hun rijbewijs. Omdat er steeds meer dergelijke auto’s zijn, zoals de hybride en elektrische wagens, wil Duitsland die beperking op het rijbewijs schrappen. Ook in België gaan stemmen op om de automatische schakeling als standaard te beschouwen. Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover het schrappen van deze beperking op het rij...

16 januari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Werking en toekomst De Lijn: gedachtewisseling

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft de afgelopen maanden in de media heel wat aandacht gekregen en was onderwerp van diverse parlementaire debatten. Daarom houden de leden van de commissie een gedachtewisseling over de huidige werking en de toekomst van De Lijn met Marc Descheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van De Lijn en met minister Lydia Peeters. Concreet komen onder andere de nieuwe be...

12 december 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Uitrol basisbereikbaarheid: gedachtewisseling

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare ve...

5 december 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Ring Brussel: voortgangsrapportage

De Brusselse ring is één van de meest filegevoelige gebieden in Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft het plan opgevat om de ring te vernieuwen, en ook de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren door fietsverbindingen en een uitbreiding van het openbaar vervoer. De uitvoering van dit project ligt in handen van De Werkvennootschap. Vandaag komen Wouter Casteels en Nele Degraeuwe van De Werkvennootschap in de commissie duiden hoe het project ...

28 november 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Lydia Peeters de uitgavenbegroting 2020, voor wat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken betreft, en haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

21 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Lydia Peeters de uitgavenbegroting 2020, voor wat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken betreft, en haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024. Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet  (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 1...

14 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Daling aantal rijexamens

Sinds de invoering van het nieuwe rijexamen en de nieuwe rijopleiding voor het rijbewijs B zijn het aantal afgelegde examens en uitgereikte rijbewijzen in Vlaanderen sterk gedaald. In Wallonië en Brussel zijn die aantallen net gestegen. Wat is volgens minister Lydia Peeters hiervan de oorzaak? Wijken Vlaamse kandidaat-bestuurders uit naar Wallonië en Brussel om daar hun rijbewijs te halen? Komen er specifieke verkeerslessen in het secundair o...

7 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Proefprojecten vierkant groen

Bij het zogenaamde vierkant groen krijgen fietsers en voetgangers op een kruispunt in alle richtingen tegelijkertijd groen licht, terwijl alle auto's moeten stoppen. In Antwerpen liepen hiervoor proefprojecten, maar die worden nu stopgezet omdat er onduidelijkheid is gerezen over welke weggebruikers gebruik mogen maken van dat vierkant groen. Hoe wil minister Lydia Peeters de onduidelijkheid wegwerken? Pleegt ze hierover overleg met federaa...

24 oktober 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Mobiliteitsrapport 2019

De Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) stelde het op, met daarin zijn prioriteiten voor het mobiliteitsbeleid in de legislatuur 2019-2024. De MORA selecteerde hiervoor zeven thema’s die hij ziet als de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Aan elk van deze thema’s koppelt de raad concrete aanbevelingen voor de Vlaamse Regering. De leden van de commissie bespreken dit mobiliteitsrapport met Daan Schalck en Frank Van Thillo, respectievel...

17 oktober 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Stijgend aantal verkeersdoden in Vlaanderen

Het VIAS constateerde onlangs dat het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen opnieuw stijgt naar ongeveer het niveau van 2016. Zo vielen er in de eerste 6 maanden van dit jaar 306 doden in het Belgische verkeer. Er vielen in totaal ook 48 fietsdoden. De Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben veel vragen hierover aan minister Peeters. Hoe reageert de minister op de toename van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen en welke oorzaken ziet ze e...

Scroll to top