Voorwoord

Voor een parlementsvoorzitter is het telkens een eer om een jaarverslag te presenteren over de activiteiten van de verkozenen van het volk. Het Jaarverslag 2022-2023 is opnieuw gevuld met de belangrijkste werkzaamheden van het Vlaams Parlement van het voorbije parlementaire jaar. De focus van het jaarverslag ligt vooral op de talrijke uitdagingen die ons vermogen om te reageren op de veranderende behoeften in de samenleving, op de proef hebben gesteld.

Wij selecteerden voor het jaarverslag niet minder dan 34 onderwerpen die de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de parlementaire vergaderingen hebben behandeld en besproken. Deze thema’s tonen aan dat de bezorgdheden uit de samenleving het Vlaams Parlement niet alleen niet onberoerd laten, maar dat het parlement er ook antwoorden en oplossingen wil voor geven.

De mate waarin het Vlaams Parlement via de diverse gremia actief is geweest, toont dit duidelijk aan. Het parlement keurde tijdens het voorbije parlementaire jaar 29 voorstellen van decreet, 77 ontwerpen van decreet en 20 resoluties goed. In de uitoefening van hun controlerende rol stelden de parlementsleden niet minder dan 7326 schriftelijke en 2898 mondelinge vragen aan de Vlaamse Regering. En tijdens 8 actualiteitsdebatten werd ten gronde onderling en met de regering van gedachten gewisseld over een aantal prangende problemen. Al deze initiatieven resulteerden in 551 commissievergaderingen en 43 plenaire vergaderingen.

Het Vlaams Parlement heeft er ook altijd prat op gegaan dat zij een open huis wil zijn. Na de moeilijke coronajaren blijkt het publiek zijn weg naar onze instelling terug te vinden. Afgelopen zittingsjaar kregen we bijna 40.000 bezoekers over de vloer. De rondleidingen en educatieve programma’s waren daarbij de succesnummers. Als gevolg van een aantal familievriendelijke activiteiten en constructieve samenwerkingen vinden ondertussen ook steeds meer individuele bezoekers de weg naar het Vlaams Parlement. Er vonden tijdens het afgelopen jaar ook 113 evenementen van externe organisatoren plaats in onze gebouwen, goed voor meer dan 10.000 bezoekers.

Dit alles kan alleen maar gebeuren omdat we steeds kunnen rekenen op de professionele steun van alle medewerkers van het parlement. Daarom wil ik graag mijn dank uitspreken aan ieder van hen voor hun professionele inzet.

We staan nu voor het vijfde en laatste jaar van de huidige legislatuur. Een jaar met verkiezingen, maar ook met nog heel wat parlementair werk op de plank. Als verkozenen door de Vlaming is het onze plicht om daar in een constructieve sfeer en met respect voor elkaars standpunten werk van te maken. 

Liesbeth Homans 
Voorzitter Vlaams Parlement 

Dit jaar in het Vlaams Parlement

We goten het jaarverslag in een interactieve video. Klik op de verschillende elementen in de video om meer te zien.

Opening parlementair jaar

Het Vlaams Parlement komt van rechtswege bijeen op de vierde maandag van september voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Op 26 september 2022 vond de opening plaats van het parlementaire jaar 2022-2023.

De Septemberverklaring

In principe legt de Vlaamse Regering op de vierde maandag van september haar Septemberverklaring af, waarin de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting 2023 worden geschetst. 

De Septemberverklaring werd op 26 september 2022 echter uitgesteld tot 29 september 2022. Minister-president Jan Jambon legde tijdens de openingsvergadering van het Vlaams Parlement op 26 september 2022 daarover een verklaring af. 

Wijzigingen in regering en parlement

In het zittingsjaar 2022-2023 vonden een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van het Vlaams Parlement. 

Beslissingen m.b.t. de werking van het parlement

In het zittingsjaar 2022-2023 nam het Vast en Uitgebreid Bureau een aantal beslissingen plaats m.b.t. de werking van het Vlaams Parlement. 

Beleidsdomeinen

Onderwerpen

 • Armoedebeleid

 • Begroting

 • Brussel en Vlaamse Rand

 • Buitenlands beleid

 • Cultuur

 • Dierenwelzijn

 • Economie

 • Energie

 • Gelijke kansen

 • Gezondheid

 • Jeugdwerk

 • Justitie

 • Landbouw en Visserij

 • Lokale Overheden

 • Media

 • Mobiliteit en Verkeer

 • Natuur en Milieu

 • Onderwijs en Vorming

 • Onroerend Erfgoed

 • Ruimtelijke Ordening

 • Sociale economie

 • Sport

 • Toerisme

 • Vlaamse Administratie

 • Welzijn en Gezin

 • Werk

 • Wetenschap en innovatie

 • Wonen

Bijzondere commissie

Briefje van vijftig euro dat tussen een radiator steekt

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Een open huis

Enkele kerncijfers over het parlementaire jaar 2022-2023

 • 7.326

  Schriftelijke vragen

 • 2.339

  Vragen om uitleg in de commissies

 • 15

  Moties tot besluit van een interpellatie

 • 28

  Aantal interpellaties

 • 522

  Aantal behandelde actuele vragen

 • 551

  Commissievergaderingen

  Totaal 1511 uren

 • 43

  Plenaire vergaderingen

  Totaal 213  uren

 • 8

  Actualiteitsdebatten

 • 49

  Voorstellen van decreet

  Aangenomen: 29

 • 74

  Ontwerpen van decreet

  Aangenomen: 77

 • 69

  Voorstellen van resolutie

  Aangenomen: 20

Scroll naar boven