Search in Vlaams Parlement

In dit dossier leest u: uit welke documenten de begroting voor 2019 is samengesteld; hoe het parlement de begroting behandelt en de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.

De begroting in het kort

Minister Tommelein heeft een vereenvoudigde weergave met toelichting van de begroting 2019 (pdf) voorgesteld in het Vlaams Parlement na de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois.

Nieuw vanaf 2019

Prestatiebegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2019 (indiening eind oktober 2018) wordt de structuur van de begroting hervormd om op termijn te komen tot een prestatiebegroting. Doel is om budgetten eenduidig te koppelen aan doelstellingen en bijbehorende indicatoren. 

Deze hervorming verbetert dus de link tussen het gevoerde beleid en de ingezette middelen én heeft ook gevolgen voor de bespreking van de begroting. Die verloopt in de toekomst anders dan voorheen.

Meer informatie over de prestatiebegroting is te vinden in de brochure van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid. 

Klikmodel

De digitale tool van het klikmodel maakt de begrotingsdocumenten digitaal toegankelijker voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers en zorgt er tevens op termijn voor dat ze begrotingsbesprekingen kunnen voorbereiden zonder een papierberg te moeten doornemen. De tool is in ontwikkeling en zal de komende jaren sterk evolueren.

Voor het klikmodel is een handleiding beschikbaar. Die kunt u consulteren via de tool zelf.

Het klikmodel is te consulteren op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid

Wikipediamodel

Terwijl het klikmodel toelaat om dieper in de begrotingsstructuur door te dringen en de toelichtingen bij een bepaald begrotingsniveau te raadplegen, richt het wikipediamodel zich op de begrijpelijkheid van de toelichtingen. In deze proefversie wordt er gewerkt met de algemene toelichting. Later kunnen ook andere relevante documenten opgeladen worden.

Er is de afgelopen jaren werk gemaakt van een duidelijkere opbouw van de algemene toelichting, van bijkomende toelichtingen en een toegankelijker taalgebruik. Bovendien heeft het wikipediamodel nog een extra laag: jargonwoorden in de tekst waaronder u stippellijnen ziet, worden verklaard door er met de muisknop over te bewegen. Dit lijkt op wat bij wikipedia gangbaar is.

U vindt het wikipediamodel op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid

 

Tijdschema van de behandeling van de begroting

Het parlement moet de begroting goedkeuren voor het begin van 2019. Daarom is er een strikte timing uitgewerkt om de begroting te behandelen.

Eind oktober 2018

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting (de middelenbegroting, de uitgavenbegroting, het programmadecreet, de meerjarenbegroting) en de beleidsbrieven (met de beleidsambities van de Vlaamse Regering voor het komende jaar) in bij het Vlaams Parlement

5 november 2018 - 7 december 2018

De vakcommissies bespreken de onderdelen van de uitgavenbegroting, het programmadecreet en de beleidsbrieven waarvoor ze bevoegd zijn 
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt ook de middelenbegroting

11 december 2018

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting neemt kennis van de werkzaamheden van de andere commissies, en houdt de slotstemming over de middelen- en de uitgavenbegroting

19-20 december 2018

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begrotingsontwerpen en de moties over de beleidsbrieven, en houdt de eindstemmingen.
Bekijk de verslagen van de besprekingen in de plenaire vergaderingen van:

Grafieken

Onderstaande grafieken geven u een idee van de geplande inkomsten en uitgaven voor 2019.
Deze bedragen en percentages zijn afgerond om een indicatie te geven van de grootorde.

Inkomsten 2019: 45,26 miljard euro

Uitgaven 2019: 47,16 miljard euro

Ondanks een verschil van +/- 1,91 miljard euro tussen inkomsten en uitgaven beschouwt de Vlaamse Regering de begroting ‘in evenwicht’.

Dat verschil is te verklaren door:

  • een geraamd bedrag dat de Vlaamse overheid denkt niet uit te geven (komt jaarlijks terug)
  • boekhoudkundige correcties (komt jaarlijks terug)
  • enkele uitgaven die de regering om beleidsredenen niet meetelt

Documenten van de begroting 2019

Toelichtingen

Toelichting per programma

Adviezen en verslagen

Verslagen van de vakcommissies

Beleidsbrieven 2019

Minister-president Geert Bourgeois

Minister Hilde Crevits

Minister Liesbeth Homans

Minister Bart Tommelein

Minister Ben Weyts

Minister Jo Vandeurzen

Minister Philippe Muyters

Minister Joke Schauvliege

Minister Sven Gatz

 

 

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top