U bent hier

Diensten van het Vlaams Parlement

de diensten van verslaggeving aan het werkDe diensten van het Vlaams Parlement worden samen het "Algemeen Secretariaat" genoemd. Het Algemeen Secretariaat bestaat uit de diensten van de secretaris-generaal (het hoofd van de diensten), en vier directies.

Algemeen

 

Ga naar de contactgegevens van:

Martine Goossens, secretaris-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit

 • de secretaris-generaal, het hoofd van de diensten van het Vlaams Parlement
 • de directe medewerkers.

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor

 • de secretariaten van Directieraad, Bureau en Uitgebreid Bureau
 • de algemene coördinatie van de diensten van het parlement.

In het secretariaat–generaal is een staffunctionaris bevoegd voor Algemeen beleid en organisatieontwikkeling.

 

Gerit Vermeylen, directeur

De directie Decreetgeving zorgt voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de dagelijkse politieke werking van het Vlaams Parlement.

 • ondersteuning van de plenaire vergadering en commissievergaderingen;
 • opstellen en publiceren van de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de vragen en interpellaties in commissie;
 • administratieve verwerking van interpellaties, actuele interpellaties, actuele vragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen;
 • opstellen van ontwerpverslagen;
 • ondersteuning van de benoemingen en voordrachten door de plenaire vergadering in diverse instellingen;
 • opstellen van een wetgevingstechnisch advies over voorstellen van decreet en amendementen;
 • opstellen van een taaladvies bij parlementaire initiatieven en verstrekken van taaladvies in het algemeen;
 • kwaliteitsbewaking, begeleiding drukproces en publicatie van de gedrukte documenten
 • opmaak van de perkamenten (de officiële gedrukte tekst van bv. een decreet) en overmaking ervan aan de Vlaamse Regering;
 • beheer van de parlementaire databank Proteus.

 

Plenaire Vergadering

Dienst plenaire vergadering

Verslaggeving

Interpellaties en Actuele Vragen

 

Secretariaat commissies

 

Parlementaire documenten

 

Data en Advies

Parlementaire databank

 • t 02 552 13 09

Taaladvies

 

Parlementaire vragen

Schriftelijke vragen

Vragen om uitleg

 

Julie Clément, directeur

De directie Communicatie, Informatie en Externe Relaties onderhoudt de pers- en publiekscontacten en zorgt voor toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap. De directie omvat volgende diensten:

 • Parlementair Informatiecentrum en infopunt Europa 
  Informatie verstrekken over de bevoegdheden van het  Vlaams Parlement en informatie over gemeenschaps- en gewestbevoegdheden, ter ondersteuning van de parlementaire gemeenschap. Informatie en vorming verstrekken over de EU met het oog op de controletaak van het Vlaams Parlement en het verzorgen van de deelname van de parlementaire gemeenschap aan EU-meetings.
 • Archief en Biografische dienst:
  Langetermijnbeheer en ontsluiting van het administratief en historisch-wetenschappelijk archief. Digitaal archief. Beheer van de biografische dossiers van de volksvertegenwoordigers.
 • Juridische dienst: 
  Juridische dienstverlening, voornamelijk over publiek en administratief recht. 
 • Communicatie
  Interne en externe communicatie: persrelaties, communicatiebeleid, campagnes en kanalenbeheer: website, intranet, sociale media, publicaties.
 • Externe en Internationale Relaties
  Verhuur van zalen, protocollaire ontvangsten en bezoeken, internationale relaties.
 • Publiekswerking en Educatieve dienst 
  Dagprogramma’s voor jongeren, vorming van leerkrachten, ontwikkelen van didactisch materiaal, organiseren van rondleidingen, uitbouw van een bezoekerscentrum in De Loketten.

 

Parlementair Informatiecentrum en Infopunt Europa

Parlementair Informatiecentrum

Infopunt Europa

 

Archief en Biografische Dienst

 

Juridische dienst

 • t 02 552 41 45

 

Communicatie

 

Externe Relaties

 

Publiekswerking en Educatieve Dienst

Educatieve dienst

Rondleidingen en Bezoekerscentrum De Loketten

 

Kurt De Vriendt, directeur

De directie is verantwoordelijk voor de domeinen Informatica, Aankopen, Techniek, Drukkerij en Gebouwenbeheer.

 • 'Informatica' houdt in het Vlaams Parlement vooral buroticatoepassingen, de uitgebreide parlementaire databank, de mailomgeving en de website in.
 • Bij 'Techniek' gaat het om technische installaties zoals de stemmachine, camera's, geluidsopnamemateriaal en dergelijke, evenals het onderhoud van alle techniek gerelateerde systemen in de gebouwen van het Vlaams Parlement (verlichting, verluchting, verwarming, koeling, liften, elektriciteit …).
 • De Aankoopdienst staat voor alle directies in voor de aankopen, rekening houdend met o.a. de wet op de overheidsopdrachten.
 • De Drukkerij/verzending zorgt voor het printen van het drukwerk, zowel wat betreft het parlementair drukwerk als andere publicaties. Lay-outwerk maakt eveneens deel uit van het takenpakket. De dienst verzending zorgt voor de bezorging van de documenten en het beheer van papieren voorraden van documenten.
 • Verder is de directie ook verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van de lokalen, het onderhoud en de aanpassingen aan de gebouwen en het uitvoeren van technische en gebouwengerelateerde projecten.
 • Tenslotte heeft de directie ook een helpdesk: het aanspreekpunt voor het melden van alle technische en informaticaproblemen.

 

Diensten voor informatica

Technische diensten

Aankoopdiensten

 

Bart Martens, directeur

De directie Administratie zorgt voor drie belangrijke domeinen: het financieel beheer, de human resources en de praktische ondersteuning van het Vlaams Parlement.

 • Financiën beheert de boekhouding, het budget en het economaat.
 • De HR-Beleidscel ontwikkelt het HR-beleid en staat in voor de uitwerking ervan.
 • De Dienst Leden nemen het administratief beheer, inclusief vergoedingen, van de Leden (volksvertegenwoordigers) voor hun rekening.
 • De Dienst Personeel staat in voor de personeelsadministratie van de politieke medewerkers, de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de medewerkers van de PPI’s. 
 • De praktische ondersteuning wordt geleverd door de dienst Ontvangst (balies, postbedeling, logistieke ondersteuning van alle vergaderingen en evenementen in het parlement), de chauffeurs en de dienst Catering.

 

HR-beleidscel

Dienst Leden

Dienst Personeel

Dienst Financiën en Economaat

Onthaal

Catering (klassiek restaurant De Daktuin)

Chauffeurs