U bent hier

Diensten van het Vlaams Parlement

de diensten van verslaggeving aan het werkDe diensten van het Vlaams Parlement zorgen voor de administratieve en technische ondersteuning van de werking. Zij worden samen het "Algemeen Secretariaat" genoemd. Het Algemeen Secretariaat bestaat uit de diensten van de secretaris-generaal (het hoofd van de diensten), drie directies en twee stafdiensten. 

Algemeen

 

Ga naar de contactgegevens van:

Martine Goossens, secretaris-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit

 • de secretaris-generaal, het hoofd van de diensten van het Vlaams Parlement
 • de directe medewerkers.

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor

 • de secretariaten van Managementteam, Bureau en Uitgebreid Bureau
 • de algemene coördinatie van de diensten van het parlement
 • de voorbereiding en monitoring van de strategische beslissingscyclus van het Algemeen Secretariaat.

In het secretariaat–generaal is een staffunctionaris bevoegd voor Algemeen beleid en organisatieontwikkeling.

 

Gerit Vermeylen, directeur

De directie Decreetgeving zorgt voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de dagelijkse politieke werking van het Vlaams Parlement.

 • ondersteuning van de plenaire vergadering en commissievergaderingen;
 • opstellen en publiceren van de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de vragen en interpellaties in commissie;
 • administratieve verwerking van interpellaties, actuele interpellaties, actuele vragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen;
 • opstellen van ontwerpverslagen;
 • ondersteuning van de benoemingen en voordrachten door de plenaire vergadering in diverse instellingen;
 • opstellen van een wetgevingstechnisch advies over voorstellen van decreet en amendementen;
 • opstellen van een taaladvies bij parlementaire initiatieven en verstrekken van taaladvies in het algemeen;
 • kwaliteitsbewaking, begeleiding drukproces en publicatie van de gedrukte documenten
 • opmaak van de perkamenten (de officiële gedrukte tekst van bv. een decreet) en overmaking ervan aan de Vlaamse Regering;
 • beheer van de parlementaire databank Proteus.

 

Plenaire Vergadering

Dienst plenaire vergadering

Verslaggeving

Interpellaties en Actuele Vragen

 

Secretariaat commissies

 

Parlementaire documenten

 

Data en Advies

Parlementaire databank

Taaladvies

 

Parlementaire vragen

Schriftelijke vragen

Vragen om uitleg

 

Kris Hoflack, directeur

De directie Publiekswerking, Informatie en Communicatie verzorgt de publiekswerking, coördineert de externe en interne communicatie en zorgt voor toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap. De directie omvat volgende diensten:

 • Publiekswerking 
  Werking van bezoekerscentrum in De Loketten, publiekswerking en organiseren van rondleidingen.
  Educatieve dagprogramma’s voor jongeren, vorming van leerkrachten, ontwikkelen van didactisch en educatief materiaal ‘De kracht van je stem’.
  Onthaal en de logistieke ondersteuning van parlementaire vergaderingen, evenementen en ontvangsten. 
  De (protocollaire) ontvangst van bezoekers en het gastheerschap van evenementen van derden.
 • Parlementair Informatiecentrum en infopunt Europa 
  Informatie verstrekken over de bevoegdheden van het  Vlaams Parlement en informatie over gemeenschaps- en gewestbevoegdheden, ter ondersteuning van de parlementaire gemeenschap. Informatie en vorming verstrekken over de EU met het oog op de controletaak van het Vlaams Parlement en het verzorgen van de deelname van de parlementaire gemeenschap aan EU-meetings.
 • Archief en Biografische dienst:
  Langetermijnbeheer en ontsluiting van het administratief en historisch-wetenschappelijk archief. Digitaal archief. Beheer van de biografische dossiers van de volksvertegenwoordigers.
 • Juridische dienst: 
  Juridische dienstverlening, voornamelijk over publiek en administratief recht. 
 • Communicatie
  Interne en externe communicatie: persrelaties, communicatiebeleid, campagnes en kanalenbeheer: website, intranet, sociale media, publicaties.

Publiekswerking

Bezoekerscentrum en rondleidingen

Educatie

 Ontvangst

Evenementen en protocol

Parlementair Informatiecentrum en Infopunt Europa

Parlementair Informatiecentrum

Infopunt Europa

 

Archief en Biografische Dienst

 

Juridische dienst

 

Communicatie

 

Kurt De Vriendt, directeur

Deze directie zorgt voor:

 • het beheer, het onderhoud en de renovatie van de gebouwen
 • de ontwikkeling van software en het onderhoud van de informaticavoorzieningen
 • alle technische en niet-technische facilitaire dienstverlening (catering, drukkerij, chauffeurs, schoonmaak, telefonie, multimedia, etc..)
 • alle aankoopdossiers van het Vlaams Parlement.

Secretariaat:

Diensten voor informatica

Technische diensten

Aankoopdienst en gsm-beheer

Catering (klassiek restaurant De Daktuin)

Chauffeurs

 

 Stafdienst HR

Tanja Vervloessem, manager

De stafdienst HR staat in voor het personeelsbeheer van personeelsleden van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement, van de aan het parlement verbonden instellingen en van de politieke medewerkers. Concreet betekent dit:

 • salarisadministratie voor het Algemeen Secretariaat, de aan het parlement verbonden instellingen en de politieke medewerkers
 • beheer persoonlijk dossier van politieke medewerkers, personeelsleden van het Algemeen Secretariaat en van de aan het parlement verbonden instellingen (verzekeringen, verloven, …)

De stafdienst HR ontwikkelt het personeelsbeleid van het Algemeen Secretariaat en rolt dat beleid uit.

 Stafdienst Financiën en Ledenservice   

Lieven Baele, manager

De stafdienst Financiën en Ledenservice verzorgt het financieel beheer van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen én de Ledenservice. De stafdienst omvat volgende diensten:

 • Dienst Financiën:
  staat in voor het volledig financieel beheer (o.a. budgettering, boekhouding, jaarrekening en financiële rapportering) van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen.

  fin@vlaamsparlement.be
  t: 02 552 41 46