U bent hier

Commissievergadering

donderdag 19 maart 2015, 10.05u

Voorzitter
van Willy Segers aan minister Hilde Crevits
1211 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega's, met mijn vraag peil ik naar de stand van zaken omtrent de Nederlandstalige faciliteitenscholen. Wie de debatten in dit parlement van de afgelopen 25 jaar heeft gevolgd, weet dat dit onderwerp een tijdlang voor enig vuurwerk heeft gezorgd. Daarom herinner ik graag aan de passus in uw beleidsnota waarin u stelt dat u de correcte naleving van de taalwetgeving ten aanzien van Nederlandstalige faciliteitenscholen wilt nastreven en contact zult opnemen met de collega van de Franse Gemeenschap over de middelen die de Nederlandstalige faciliteitenscholen toekomen.

Wat is de stand van zaken? Welke aspecten wilt u in concreto laten respecteren? Wat is de situatie van de financiële middelen? Wat is de stand van zaken van het Nederlandstalig onderwijs in de Waalse faciliteitengemeenten? Hoe zit het met het eventuele contact met uw collega van de Franse Gemeenschap?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, collega's, zoals u weet, is de toestand van de Nederlandstalige school in Komen niet in overeenstemming met de Taalwet. In andere Waalse taalgrensgemeenten bestaan op dit moment geen Nederlandstalige faciliteitenscholen. De Nederlandstalige gemeenteschool in Komen werd begin van de jaren 80 in het Rijksonderwijs ondergebracht. Het gemeentebestuur wenste de school te sluiten, en de toenmalige minister nam de school onder de eigen hoede om de onderwijsrechten van de Komenaars te vrijwaren.

Die situatie bestaat nog altijd, en de school is intussen een deel van het Gemeenschapsonderwijs, meer bepaald van de scholengroep Mandel en Leie. Principieel gesproken is deze situatie een beetje ongemakkelijk, omdat conform het territorialiteitsbeginsel de Franse Gemeenschap deze school zou moeten subsidiëren. Dit kan echter niet tussen regeringen alleen worden geregeld. De beide gemeenschapsregeringen kunnen wel ondersteuning bieden aan de lokale betrokkenen om dit proces goed te doen verlopen. Op de subsidieaanvraag die de ouders richtten tot de gemeente Komen en de Franse Gemeenschap in 2007 is nooit een antwoord gekomen.

Eerst moet worden nagegaan wat de wens is van de Nederlandstalige ouders uit Komen, en van de vzw die hun belangen behartigt. In mijn beleidsnota stip ik aan dat ik sta op een correcte naleving van de taalwetten. Ik wil dus een inspanning doen, maar ik wil eerst weten wat de mensen willen.

Volgens de cijfers van mijn administratie zijn de leerlingenaantallen van de basisschool De Taalkoffer te Komen op volgende wijze geëvolueerd.  In het schooljaar 2011-2012 waren er 39 kleuters en 40 kinderen in lager onderwijs. In het schooljaar 2012-2013 waren er 44 kleuters en 59 lagereschoolkinderen. In het schooljaar 2013-2014 waren er 46 kleuters en 53 lagereschoolkinderen. In het schooljaar 2014-2015 waren er 42 kleuters en 59 lagereschoolkinderen. Voor het schooljaar 2013-2014 genereerde deze basisschool 80.558 euro aan werkingsmiddelen. Bijkomend genereerde ze 580 euro aan nascholingsmiddelen en 92 euro aan middelen voor ICT-coördinatie. De Vlaamse Gemeenschap betaalt ook de weddes van de personeelsleden van deze school. De totale loonkost bedroeg in het schooljaar 2013-2014 435.491 euro.

De gemeente Komen is de enige faciliteitengemeente waar op dit moment Nederlandstalig onderwijs wordt georganiseerd. In Moeskroen, Vloesberg en Edingen bestaat momenteel geen Nederlandstalig basisonderwijs. Voor zover mij bekend, wordt geen aanvraag voorbereid tot aanvraag om Nederlandstalige scholen in te richten in een van deze gemeenten. Nederlandstalige ouders uit die gemeenten kiezen er soms voor om hun kind naar een school te sturen in een naburige Vlaamse gemeente. En bijvoorbeeld in Moeskroen bestaat er binnen het onderwijs van de Franse Gemeenschap zelf immersieonderwijs Nederlands, dat wellicht voor een deel die behoefte invult.

Tijdens de voorbije dagen heb ik mijn collega Milquet verschillende malen gesproken over duaal leren, over radicalisering. Het was een beetje moeilijk om daarover te spreken. Ik zie haar volgende week terug. Ik ga ervan uit dat ook de wil van de ouders in Komen duidelijk moet zijn. Het zou weinig zinvol zijn de Franse Gemeenschap op haar verplichtingen aan te spreken als er geen verzoek komt vanwege de Nederlandstalige ouders in Komen. Finaal blijf ik ervan uitgaan dat we hier kamerbreed het belang van het blijven voortbestaan van een aanbod voor Nederlandstalige kinderen in Komen als eerste principe vooropstellen.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor de stand van zaken. Op dit moment is er geen probleem, maar het is goed om na te gaan wat de echte wil van de ouders is. U weet dat er in het verleden vaak ook tegenwerking vanuit het gemeentebestuur was om die vraag te stellen. Ik neem aan dat dit hier niet echt het geval is. Het zou goed zijn om na te gaan of het die weg opgaat.

Zodra u weet wat de wil van de ouders is, zal het overleg met de minister van de Franse Gemeenschap verder uitsluitsel brengen.

De voorzitter

De heer Durnez heeft het woord.

De heer Jan Durnez (CD&V)

Ik ben een jongen van de streek en ik ken de school. Het is kwalitatief een goede school, wat ook blijkt uit de evolutie van het aantal inschrijvingen.

We komen van een periode dat de Nederlandstalige leerlingen over de grens naar school gingen in West-Vlaanderen. Intussen zijn een deel van de Nederlandstaligen in Komen gebleven. Ik heb ook meegemaakt dat op een schoolfeest de betrokken schepen van Komen aanwezig was. Er is dus een voorzichtige toenadering.

Minister, ik sluit me aan bij uw vraag of de oversteek naar gemeentelijk onderwijs nog een wens is. De financiering is een ander luik, want dat is een bilaterale kwestie tussen de gemeenschappen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.