U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

In het regeerakkoord werd de volgende passage opgenomen: “(…) we werken een regeling uit voor internationale bruiklenen die onze musea in staat stelt om zich als volwaardige partner te profileren bij het opzetten van internationale tentoonstellingen, en die een belangrijke hefboom vormt voor de werking en het imago van onze erfgoedsector.”

Het gaat hier wel over de moeilijke verstandhouding tussen musea en verzekeraars. Daarom werd in de vorige legislatuur de mogelijke invoering van een klassieke indemniteitsregeling bekeken. Vervolgens werd een stockverzekering naar voren geschoven. De musea waren bereid om dit als een tijdelijke tussenoplossing te aanvaarden in afwachting van een definitieve indemniteitsregeling. Spijtig genoeg bleek dat idee niet levensvatbaar. Er werden geen offertes ingediend door de verzekeringsmaatschappijen.

Eerder al polste ik naar de invoering van een indemniteitsregeling. In antwoord op mijn schriftelijke vraag liet u weten dat een en ander doorkruist werd door het vele werk dat werd veroorzaakt door de coronaepidemie, maar dat de werkzaamheden snel zouden worden opgestart. De werkgroep werd samengesteld en bestond uit leden van de kabinetten Cultuur, Financiën en Begroting en van de beide administraties. Begin december 2020 zou de werkgroep starten.

Minister-president, wat is de laatste stand van zaken van de werkzaamheden van de gemengde werkgroep? Welke inzichten heeft dit verschaft? U liet ook weten de sector in dit kader nog eens te horen. Ik vroeg mij af wat nu hun visie is over een indemniteitsregeling.

Kunt u een tijdlijn meegeven van dit traject, zodat we ongeveer weten wanneer we een antwoord kunnen krijgen op de kernvraag: is de Vlaamse overheid bereid om door middel van een indemniteitsregeling voor inkomende bruiklenen het risico op zich te nemen op schade, verdwijning of vernietiging van het cultuurgoed tijdens het verblijf in een museum in Vlaanderen en het bijhorende transport?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw D’Hose, de gemengde werkgroep indemniteit, met vertegenwoordigers van mijn kabinet, het kabinet Financiën en Begroting en vertegenwoordigers van de betrokken administraties hebben op vrijdag 21 januari 2021 overlegd. Op basis van de resultaten van dit gesprek werkte mijn kabinet in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een ontwerp van decreet uit. Hiervoor hebben we ook intensief samengewerkt met de verzekeringsmakelaar van de Vlaamse Gemeenschap, de Groep Vanbreda. In mei, deze week of ten laatste volgende week dus, zal ik het ontwerp van decreet voor een eerste principiële goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Daarna zal ik het ontwerp van decreet voorleggen aan de sector en de bevoegde adviesinstanties.

Het is mijn intentie om zowel het ontwerp van decreet als het uitvoeringsbesluit eind 2021 voor bekrachtiging aan de Vlaamse Regering voor te leggen. 

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Dat is zeer goed nieuws! Dat betekent dat dit dossier echt in een stroomversnelling zit. Ik kijk uit naar de ontwerpen van decreet, die dan ook richting dit parlement zullen gaan. Ik kan mij inbeelden dat de sector wel op voorhand betrokken is geweest en tevreden is met de afgesproken regeling. Kunt u wat meer vertellen over wat juist in het ontwerp van decreet staat? Of is dat momenteel nog onder voorbehoud?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw D’Hose, morgen komt het ontwerp van decreet naar de regering. Ik wil het in eerste lezing eerst aan de regering voorleggen, om het dan eventueel volgende week in deze commissie toe te lichten. ‘À la guerre comme à la guerre.’

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

We wachten een hopelijk positieve beslissing van de Vlaamse Regering af, maar bij dezen toch al mijn felicitaties om dit dossier op de rails te krijgen. Het is iets waar heel veel musea en heel de sector heel tevreden over zullen zijn. Wij hebben daar in de vorige legislatuur eerlijk gezegd onze tanden op stukgebeten. Ik ben dus blij dat dit nu een zeer positief gevolg heeft. Dank u wel daarvoor.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.