U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, u hebt recent terecht de maatregel met betrekking tot de handelshuurlening aangepast, zodat er meer mensen worden aangesproken om daarvan gebruik te maken. Tot op heden was die periode beperkt tot vier maanden. Dat wordt nu maximaal zes maanden. De aangepaste handelshuurlening zal op 4 januari 2021 in werking treden en zal nu ook toegankelijk worden voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart. Ondernemers die reeds een handelshuurlening hebben lopen, kunnen die opschalen tot de nieuwe voorwaarden. Het plafond van de lening wordt opgetrokken van 35.000 euro tot 60.000 euro, en een ondernemer die meerdere panden huurt, kan tot maximaal 150.000 euro lenen. Dit is een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. De verhuurder is er zeker van dat zijn huurder minstens vier maanden huur betaalt en de huurder krijgt financiële steun. Zolang het coronavirus niet onder controle is, moet de Vlaamse overheid alert blijven en, zoals gisteren ook gezegd in de plenaire vergadering, bekijken hoe ze zeer selectief en gericht kan ondersteunen.

De aangepaste handelshuurlening treedt dus in werking op 4 januari 2021. Wat is de deadline om dossiers in te dienen? Op welke manier zal de verlenging van de termijn meer huurders en verhuurders over de streep trekken om een beroep te doen op de handelshuurlening? Ziet u daar nu al een effect van?

Hoe zult u deze maatregel ruimer bekendmaken en extra in de verf zetten? Al bij de eerste maatregel bleek immers dat die niet overal bekend was. Hoe zal men ervoor zorgen dat ondernemers weten dat deze maatregel werd uitgebreid?

Hoe verloopt het aantal aanvragen tot bemiddeling? Daar zagen we immers toch ook een mogelijkheid. Hoe kunnen we daar nog sterker op inzetten? In welke mate kan de huidige uitbreiding een oplossing zijn voor situaties waarvoor geen oplossing werd gevonden?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega De Vreese, dank u wel. De Vlaamse Regering heeft inderdaad recent beslist om deze maatregel te versoepelen. De deadline voor het indienen van een aanvraagdossier voor een handelshuurlening is 1 maart 2021. De aanvraag moet door de verhuurder bevestigd zijn voor 4 maart 2021. Er is dus nog ruim de tijd om een akkoord te sluiten.

Dan is er de bekendmaking. U hebt eigenlijk alle wijzigingen geschetst. We hopen dat het systeem veel aantrekkelijker kan worden. Deze wijziging van de verhouding tussen de vereiste kwijtschelding en de gegarandeerde betaling via de handelshuurlening is een win-winsituatie voor zowel de huurder als de verhuurder. De huurder krijgt meer financiële ademruimte, omdat die tot vier maanden voorschot kan krijgen via de lening. Vroeger was dat twee maanden. De verhuurder is zeker van de betaling van vier maanden en hoeft maar één maand kwijt te schelden. De regeling wordt daarmee dus aantrekkelijker voor beide partijen.

Die maatregelen zijn breed bekendgemaakt via de website, de nieuwsbrieven naar 50.000 persoonlijke adressen en de sociale media van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en zijn partnerorganisaties. De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), Horeca Vlaanderen en RetailDetail hebben ook al gecommuniceerd over die wijzigingen. Ik heb een tijdje geleden een webinar gehad met lokale besturen, waarbij ik ook een aantal van onze instrumenten in de verf heb gezet. Ik ben eigenlijk van plan om nog een brief te schrijven aan onze lokale besturen met de vraag om hun handelaars ook lokaal te informeren, want ik merk dat dat ook wel effect heeft. De ambtenaren lokale economie kennen de handelaars ook vaak persoonlijk. Op die manier kan dat tegen het jaareinde een extra stimulans geven om bekendheid te geven aan de maatregelen. Dan gaat het niet alleen over de handelshuurlening, maar ook over de andere maatregelen die er zijn.

Er zijn nu een 160-tal aanvragen tot bemiddeling die ontvankelijk waren. Vele lopen nog. Ongeveer een derde van de bemiddelingstrajecten is tot een goed einde gebracht. Collega De Vreese, die bemiddelingen vallen natuurlijk nog niet onder de nieuwe modaliteiten. U weet dat ook alle oude contracten, die al zijn afgesloten, automatisch kunnen worden verlengd. De huurder kan dus vier maanden vragen, ook al loopt zijn contract al. Ik verwacht dus dat er nog heel wat meer dossiers zullen komen door het feit dat we het systeem een stuk aantrekkelijker hebben gemaakt.

Ook bij de mensen die al een contract hebben, zullen we dat dus onder de aandacht brengen, om ervoor te zorgen dat ze goed weten dat ze een uitbreiding kunnen vragen van de lening die ze al hebben gekregen.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Ik denk dat die bekendmaking inderdaad belangrijk is. Die brief aan de lokale besturen om daarvoor de nodige aandacht te vragen, om dat te verspreiden, lijkt me inderdaad een hulp te zullen zijn. Ook wij, als politici, als volksvertegenwoordigers, kunnen in onze provincies en onze lokale afdelingen ook nog eens die vraag stellen. Als men in de oppositie zit, kan men dat aankaarten in de gemeenteraad en daar de nodige aandacht aan besteden. Ik denk dat alle beetjes helpen om de door de Vlaamse Regering genomen maatregelen voldoende onder de aandacht te brengen.

Ik veronderstel dat u ook in een evaluatie van die uitbreiding voorziet. Wanneer zult u dat doen? Bekijkt u ook of de impact van het coronavirus het eventueel nodig maakt om die deadline nog te verleggen?

De heer Vanryckeghem heeft het woord.

Wij vinden dit inderdaad een broodnodige maatregel voor onze Vlaamse ondernemers, voor wie de handelshuur vaak een bijzonder zware kost is. We zijn zeer tevreden dat hieraan een vervolg wordt gegeven, al hadden we natuurlijk liever gehad dat er absoluut geen vervolg nodig was geweest. Ik sluit me ook aan bij de filosofie dat de verhuurder zelf ook een duit in het zakje moet doen, en dat dus niet alle steun van de Vlaamse belastingbetaler moet komen. Ik begrijp dat sommigen daar vragen bij stellen omdat het niet voor iedereen duidelijk is of men dat van zijn huurder gedaan krijgt, maar in haar huidige architectuur heeft de handelshuurlening een duidelijk doel, namelijk de verhuurder mee in het bad trekken om onze ondernemingen deze moeilijke periode te laten overbruggen. De CD&V-fractie vindt dit dus een juiste keuze. Iedereen moet zijn rol spelen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, dank u wel voor de aanvullende positieve opmerkingen en vragen. Collega De Vreese, we zullen die deadline zeker bekijken, rekening houdend met de mogelijkheden van tijdelijke staatssteun. Dat moet natuurlijk binnen dat kader vallen. We hopen min of meer tot een normalisering te komen tegen maart 2021, maar dat zal van veel evoluties afhangen. We houden dat echter in het oog.

Ik voorzie ook in een actieve communicatie richting de lokale besturen. En uiteraard staat het iedereen vrij om dat ook eens op de gemeenteraad te brengen.

Ik wil gewoon onderstrepen dat ik de voorbije maanden gemerkt heb hoe actieve lokale ambtenaren op economie zeer ondersteunend kunnen zijn in het bereiken van de handelaars. Ik denk dat het trouwens collega Vanryckeghem was die een tijd geleden de vraag stelde of hij een overzicht kon krijgen van de ondernemers op zijn grondgebied die coronasteun hadden gekregen. En dat kadert net in de bezorgdheid om iedereen te kunnen bereiken en ook de ondernemers actief te kunnen begeleiden. Ik vind dat een kanaal dat in dezen zeker een heel grote meerwaarde kan zijn, zoals voor zoveel dingen, trouwens.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, lokale besturen spelen inderdaad een directe rol. Die moeten ook heel veel van zichzelf geven de laatste maanden. Ik denk dat het ook voor hen een zeer moeilijke periode is geweest, om alles te bevatten, alles aan de man te brengen en al die maatregelen te volgen. Daarom is het ook zo goed dat VLAIO alles zeer duidelijk op de website heeft gezet. Ik denk dat we allemaal mee aan de kar trekken om die maatregelen bekend te maken, zodat onze ondernemers weten op welke zaken ze kunnen steunen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.