U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Segers heeft het woord.

De VRT heeft op woensdag 24 juni aangekondigd dat De Warmste Week van Studio Brussel – het grootste solidariteitsevent in Vlaanderen – er tijdens dit speciaal COVID-19 jaar anders zal uitzien. De focus van de solidariteitsactie zal liggen op het rechtstreeks helpen van anderen, bijvoorbeeld door iets te bouwen, te koken of te organiseren voor een project in je buurt. Er wordt dus niet meer zoals gewoonlijk – een pak – geld ingezameld.

Het is dit jaar uiteraard geen ‘business as usual’. U kunt zeggen dat we ons niet moeten moeien met de inhoud van de VRT, ik zeg dat ook altijd. Het gaat me niet om de inhoud, maar dit heeft wel grote gevolgen voor talrijke vzw’s.

Maar eigenlijk is dat ook wel schrijnend, dat die solidariteitsactie, crowdfunding vanuit de burgers, ondertussen voor heel wat vzw’s structurele ondersteuning is geworden. Dat zegt heel veel over hoe precair men eigenlijk ook in onze zorgsector werkt. Heel wat vzw’s zien een groot deel van hun werkingsmiddelen wegvallen, net nu de crisis hen zwaar op de proef stelt. Grote goede doelen hebben hun inkomsten sinds de lockdown al zien verminderen met 30 tot 40 procent, voor de kleinere zal dat misschien nog wel meer zijn.

Door het wegvallen van de inkomsten uit De Warmste Week en de genadeslag van de COVID-19-crisis vrezen heel wat vzw’s dat hun werking in gevaar komt. We werden daarover de afgelopen weken al veel gecontacteerd. Ze begrijpen niet dat de VRT net op dit moment, waarin ze nood hebben aan extra inkomsten, dit solidariteitsevenement helemaal omgooit.

Minister, ik heb hierover de volgende vragen.

Kent u de beweegredenen van de VRT om de focus om te gooien van inkomsten verzamelen naar het rechtstreeks helpen van anderen? Dat roept ook al de vraag op naar social distancing.

Heeft de VRT, voorafgaand aan de beslissing, overleg gepleegd met de vzw’s die voor een groot deel steunen op de inkomsten van De Warmste Week?

Is dit een eenmalige actie of zullen er ook in toekomstige edities geen financiële middelen meer verzameld worden?

Hoe kijkt u naar die beslissing van de VRT om die inzet drastisch om te gooien?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Dank u wel voor de vraag, collega Segers. Ik ga me voor het antwoord baseren op de input die ik van de VRT ontvangen heb. De keuze om De Warmste Week te heroriënteren is immers een keuze van de VRT zelf. U weet dat ik daar als minister van media niet in tussenkom.

De VRT liet weten dat, om solidariteitsprojecten sterk en relevant te houden, het noodzakelijk is om creatief en innovatief te blijven zijn in het concept dat wordt gerealiseerd. De VRT heeft ook telkens bewezen dat zij met succes nieuwe innovaties aan De Warmste Week heeft kunnen realiseren.

De goede doelen staan ook in het nieuwe concept van De Warmste Week centraal, maar op een andere manier. De VRT wil immers in de eerste plaats de werking van vzw’s meer bekendheid geven, door de Vlaming er veel nauwer bij te betrekken.

De VRT trekt haar verhaal van De Warmste Week ook bewust open naar alle Vlamingen, mensen, organisaties en initiatieven, die goede ideeën hebben om inzet en engagement te stimuleren bij andere mensen. Want daar draait het voor de VRT om: een concreet verschil maken voor een ander.

De VRT is ervan overtuigd dat zij met het nieuwe concept van De Warmste Week kan helpen bouwen aan een duurzame solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Zo wil de solidariteitsactie mensen dichter bij de impact brengen van hun engagement voor de verschillende thematieken en problematieken in onze samenleving. De VRT wil zo een duurzaam en verbindend verhaal opzetten dat focust op verandering in gedrag en bewustzijn in onze samenleving.

De VRT heeft gekozen voor een nieuw toekomstverhaal voor De Warmste Week. Door dit tijdig te doen, wordt vermeden dat de solidariteitsactie aan maatschappelijke relevantie verliest.

Collega Segers, u peilde ook naar het overleg dat hieraan is voorafgegaan. De VRT heeft vooraf niet overlegd met alle individuele vzw’s. In het verleden is er ook geen overleg geweest met de betrokken individuele vzw’s bij vorige ‘veranderingen’ van De Warmste Week en voordien Music For Life. De VRT heeft wel overlegd met enkele partners van het eerste uur, zoals de Koning Boudewijnstichting, juist om de gevoeligheden te kennen en bewust te worden van de gevolgen van de nieuwe keuzes.

De VRT heeft mij laten weten open te staan voor alle vragen van de vzw’s, zij wil hen helpen in het zoeken naar nieuwe verhalen en acties en zal hen ook tonen dat zij nog betere kansen krijgen in het nieuwe concept van De Warmste Week.

U peilde ook naar het eenmalige dan wel structurele karakter van deze aanpassing. Dit is een nieuw pad, laat de VRT me weten. Het is een nieuwe evolutie die de VRT met De Warmste Week wil volgen. De VRT is er wel van overtuigd dat dit leidt tot een nieuw duurzaam verhaal met en verder groeien van de solidariteit in Vlaanderen, ten dienste van een nieuwe dynamiek in Vlaanderen.

Uiteraard zal De Warmste Week van dit jaar ook nadien geëvalueerd worden en het spreekt voor zich dat het concept in de toekomst nog kan evolueren.

U peilde ook naar mijn persoonlijke appreciatie. U weet dat ik me niet kan en wil inlaten met de inhoudelijke en operationele keuzes van de VRT, maar het is in elk geval een goede zaak dat de openbare omroep blijvend inzet op het stimuleren van een solidariteitsbeweging over heel Vlaanderen.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Met het laatste wat u zei, kan ik het alleen maar volmondig eens zijn. Ik denk dat we allemaal de grootste appreciatie hebben voor de rol die de VRT speelt in het samenbrengen van mensen, de cohesie in Vlaanderen en het stimuleren van de solidariteit en de inzet van alle Vlamingen voor goede doelen. Gisteren hebben verschillende parlementsleden in de plenaire vergadering hun waardering voor de VRT op dat vlak uitgesproken tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie van de nieuwe beheersovereenkomst. Wat de VRT betekent voor de solidariteit via onder andere De Warmste Week is zeker belangrijk. Ik vraag me wel af of dit jaar het goede jaar is om de opzet van De Warmste Week helemaal te veranderen. Zoals u zelf zegt, moeten wij ons niet bezighouden met de operationele invulling van haar opdracht, maar ik hoor u woorden als innovatie, creativiteit en duurzaamheid gebruiken en die zijn absoluut belangrijk. Het is goed dat de VRT samen met de Koning Boudewijnstichting overleg heeft gepleegd om te kijken op welke manier ze die solidariteit met en bekendheid van die goede doelen bij de Vlamingen kan versterken. Dat is belangrijk, alleen is het jammer dat er niet werd overlegd met de goede doelen zelf. Als u het over duurzaamheid hebt, dan gaat het over zoveel goede doelen die al die jaren via De Warmste Week meer en meer centen in het laatje hebben gekregen. Ze rekenen intussen structureel op die bijdragen. Die factor mogen we niet uit het oog verliezen.

Misschien kunt u dit meegeven aan de VRT: het is misschien toch niet het goede jaar om het roer om te gooien en er zou ook rekening moeten worden gehouden met een financiële component. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Ik wil namens mijn fractie zeggen dat wij uiteraard het volste begrip hebben voor de organisaties voor wie dit een streep door de rekening is, maar er zijn ook organisaties die zich daar een beetje op hadden voorbereid. Ze hadden wel verwacht dat die formule van De Warmste Week niet tot in de eeuwigheid zou doorgaan en zij hebben ook andere bronnen van inkomsten aangeboord.

De coronacrisis heeft ook roet in het eten gegooid. Mevrouw Segers zei dat dit misschien niet het juiste jaar was om de formule helemaal te veranderen, maar ik denk dat corona hoe dan ook roet in het eten had gegooid, zeker bij de organisatie van het hele gebeuren. We hebben er geen idee van hoe de situatie in het najaar zal zijn, maar een massa-evenement als De Warmste Week blijft toch een beetje riskant. Dat het anders zou zijn dan de vorige jaren stond in de sterren geschreven.

De Warmste Week is altijd een succesformule geweest, maar het had soms toch wat weg van een wedstrijd om ter meest doneren. Het is logisch dat er op termijn ook naar een andere focus wordt gekeken, naar vernieuwing, naar nieuwe inspiratie. Wij vinden dit eigenlijk een mooie keuze. Het geld staat niet centraal, maar wel de vrijwilligers, de gemeenschap. Het zijn ook niet meer alleen de erkende grote spelers die kunnen meedoen, maar ook verenigingen en particulieren. De Warmste Week breidt eigenlijk uit, De Warmste Gemeenschap breidt uit.

Heel positief is dat het duidelijk is geworden dat de VRT een marktversterker is. Door De Warmste Week heeft zij een grote rol gespeeld in de fondsenwerving. Ze heeft mensen ook bewustgemaakt van het belang van heel wat organisaties.

Maar, ik blijf erbij, fondsenwerving is geen opdracht van de VRT. Wel een opdracht van de VRT is het versterken van de Vlaamse Gemeenschap. Het zijn natuurlijk geëngageerde mensen die de boel doen draaien en dat kan de verdienste zijn van die nieuwe formule: het landschap van de vrijwilligers stimuleren of zelfs versterken.

Ik wil zelf ook nog kort tussenkomen. Het is inderdaad de keuze van de VRT, minister, en wij moeten ons daar niet in mengen. Mijn persoonlijke mening is dat het inderdaad wel heel veel om het geld draaide. Dat gevoel had ik ook wel bij de zoveelste editie. Dat men dus naar nieuwe formules zoekt en dat men dat gemeenschapsversterkende naar voren wil schuiven, daar kan ik begrip voor opbrengen.

Anderzijds deel ik ook wel de mening van heel wat verenigingen: er is corona geweest, er zijn minder inkomsten, er zijn besparingen geweest en nu is er dit. Het wordt wel bijzonder moeilijk voor honderden of zelfs duizenden verenigingen die een beroep konden doen op die bijdragen en daar ook op rekenden. U bent uiteraard niet verantwoordelijk voor de keuzes van de VRT, maar wel deels voor de gevolgen van die keuzes voor de verenigingen die onder uw bevoegdheid vallen, en dat zijn er toch wel heel wat, of het nu jeugd- of andere verenigingen zijn.

Mijn vraag aan u is dan ook welke oplossingen u hebt voor die verenigingen die onder uw bevoegdheid vallen en die de gevolgen zullen voelen. Hoe zult u het inkomstenverlies mogelijk compenseren of hoe zult u ervoor zorgen dat zij zich niet in de steek gelaten voelen en ze het gevoel krijgen dat het Vlaanderen niets kan schelen.

Minister Benjamin Dalle

Dank u wel, voorzitter en collega’s, voor de bijkomende opmerkingen.

Dat verenigingen het vandaag niet gemakkelijk hebben, en hadden gerekend op de inkomsten van de Warmste Week, daar heb ik natuurlijk begrip voor. Tegelijk denk ik ook dat we respect moeten kunnen opbrengen voor de beslissing van de VRT, een beslissing die kadert in een toekomstgerichte visie op dit belangrijke solidariteitsproject voor Vlaanderen.

Ik denk dat we het er ook over eens zijn dat we noch vanuit de regering, noch vanuit deze commissie mogen of moeten tussenkomen in het operationele beleid van de openbare omroep. In die zin ben ik altijd voorzichtig in dit soort discussies.

Ik ben ook heel blij dat we het er allemaal samen over eens zijn dat het een kerntaak is van de VRT om te blijven bouwen aan dit soort brede events, die bijdragen aan een duurzame solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Hoe dat dan operationeel verloopt, dat is een taak van het management van de VRT.

Mevrouw Meuleman, wat mijn eigen verenigingen betreft, heb ik niet het gevoel dat de verenigingen binnen Jeugd of Media afhankelijk zijn van dit event. Het spreekt voor zich dat een aantal ervan ook wel graag hadden meegedaan en ik veronderstel dat ze ook in het nieuwe concept zullen meestappen en dus zullen bijdragen aan en voordeel zullen halen uit dit nieuwe event.

Ik wil er wel op wijzen dat ik zeer substantiële extra middelen heb uitgetrokken, zowel in het mediabeleid als in het jeugdbeleid. In het mediabeleid heb ik een injectie gedaan van 13 miljoen euro, waarvan 10 miljoen uit het noodfonds en 3 miljoen vanuit publiciteitscampagnes. Voor het jeugdbeleid hebben we 6 miljoen euro aan de kant gezet via het noodfonds en 4,5 miljoen euro via het actieplan ‘Generatie Veerkracht’. In die zin apprecieer ik uw opmerking niet als zou ik ten aanzien van mijn eigen bevoegdheden te weinig doen. Wat de verenigingen betreft die onder andere beleidsdomeinen vallen, verwijs ik naar de belangrijke beslissingen van mijn collega’s binnen de Vlaamse Regering. Dank u wel.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Het klopt wel dat de coronacrisis voor de brede sectoren in Vlaanderen natuurlijk een gigantische impact heeft gehad en nog altijd heeft. Ten tweede zegt u dat u in extra middelen hebt voorzien. Natuurlijk brengen die slechts een stukje terug van wat er eerst werd bespaard. Maar als ten derde dan ook nog de steun van goede doelen – in dit geval De Warmste Week – waarvan deze organisaties afhankelijk zijn, volledig wegvalt, dan kan ik best begrijpen dat organisaties met de handen in het haar zitten.

Ik volg zeker en vast dat de VRT zegt dat we moeten blijven innoveren en experimenteren en dingen anders bekijken. Maar ik blijf het betreuren dat de financiële component wegvalt, want dat vertegenwoordigt toch een groot stuk van de middelen waar organisaties op rekenen, getuige de vele mails. Ik hoop dat de VRT kan kijken in welke mate zij toch een oplossing kunnen vinden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.