U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Tommelein heeft het woord.

Collega’s, ik mag jullie binnenkort in Oostende ontvangen. Het zal uiteraard in orde zijn, mijnheer Sintobin, daar moet u niet aan twijfelen.

Minister, in 2015 werd het project Vistraject opgestart, de operationalisering van het convenant voor duurzame visserij, dat in 2011 werd ondertekend. Zeer bijzonder aan dit project was dat de Rederscentrale de promotor was, maar Natuurpunt de trekker en dat ILVO, waar we elkaar vorige week nog hebben ontmoet, de rol van adviseur op zich heeft genomen. Daarmee kreeg Vlaanderen een voor Europa vrij unieke samenwerking tussen de sector en de ecologische organisaties om de visserij te verduurzamen.

Het project Vistraject bevatte dan zeven doelstellingen die het concept duurzaamheid in zijn ecologische, economische en sociale dimensie vorm gaven. De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen veilige grenzen. De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem. De natuur op zee wordt beschermd. De rederijen zijn economisch rendabel. Er is een kleinschalige kustvisserij, een sociaal verantwoorde visserij en er zijn nieuwe vissers.

Intussen zijn we vijf jaar verder en zijn ook sommige doelstellingen uit het Vistraject gefocust op resultaten in 2020. Een voorbeeld: in 2020 moeten alle visbestanden duurzaam worden beheerd.

Minister, bestaat er een evaluatie van de resultaten van Vistraject voor alle zeven de hoofdobjectieven? Vallen die resultaten mee of tegen?

Is er nood aan een nieuwe versie van Vistraject nu Europa wellicht nog meer zal aandringen op verduurzaming van onze visserij, nu corona zich sterk zal laten voelen in de sector en nu de brexit dreigt uit te lopen op een no-deal?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Een formele eindevaluatie van het convenant Visserij Verduurzaamt is tot nog toe niet gebeurd. Visserij Verduurzaamt loopt tot eind dit jaar en er zijn nog verschillende projecten in uitvoering.

Voor de realisatie van Vistraject worden acties uitgewerkt in vier verschillende werkgroepen, namelijk de werkgroep visserij met de Rederscentrale, de werkgroep vernieuwing met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de werkgroep kust met de provincie West-Vlaanderen en de werkgroep beleid met het departement Landbouw en Visserij.

Deze acties worden opgevolgd binnen de taskforce, ze worden daar ook geëvalueerd en bijgestuurd en Natuurpunt houdt de vinger aan de pols voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Uit allerlei indicatoren en signalen vanuit de sector kan afgeleid worden dat de doelstellingen van het convenant die betrekking hebben op het Vlaams beleid grotendeels behaald worden maar ik heb nog geen definitieve eindevaluatie.

Wetenschappers stellen vast dat de visbestanden gezond te noemen zijn. Hierbij blijft een voortdurende dataverzameling en regeling van de vangsttoewijzingen noodzakelijk. Zeer belangrijk is ook dat er een nieuwe dynamiek in de sector gebracht werd. Bewijs hiervan zijn de duurzaamheidserkenning ‘Visserij Verduurzaamt’ waarbij talloze reders meestapten met het ILVO in een individueel begeleidingstraject in het kader van de verduurzaming van onze vloot alsook de verschillende reders die concrete plannen hebben om hun bedrijf te moderniseren en te verduurzamen. Zo bereiden ze zich voor op de toekomst.

Zoals eerder toegelicht in deze commissie, worden momenteel stappen ondernomen om de duurzaamheidserkenning ook te gebruiken in de communicatie met de eindconsument. Vorige week maakte een eerste supermarkt in Ieper kenbaar dat ze hiermee aan de slag gingen.

Er is inderdaad nood aan een nieuw convenant. Ik ben ervan overtuigd dat we deze positieve dynamiek samen moeten verderzetten, de resultaten moeten bestendigen, en doelen en acties moeten formuleren voor nieuwe uitdagingen. Het behalen van steeds betere duurzaamheidsresultaten blijft en we weten niet wat corona en de brexit aan problemen zullen brengen. Ik geloof sterk in het overlegmodel met de verschillende stakeholders binnen een nieuw convenant, zodat vanuit verschillende invalshoeken samen kan worden gebouwd aan de toekomst van onze Vlaamse visserij. Daarom hebben mijn medewerkers al de eerste stappen gezet en overleg opgestart met alle relevante actoren, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO en het departement Landbouw en Visserij, over een vervolgtraject.

Ik hoop u hiermee verblijd te hebben, mijnheer Tommelein.

De heer Tommelein heeft het woord.

Zoals u weet, heb ik niet veel nodig om verblijd te worden. Ik ben van nature een blije mens en ik ben altijd heel positief gestemd, ook na uw antwoord, minister. Ik merk immers dat de formele evaluatie hoogstwaarschijnlijk een positief resultaat zal hebben. Hoewel nog niet alle zaken volledig zijn uitgewerkt, vind ik dat er voldoende wisselwerking is tussen de verschillende spelers en dat verheugt me.

Al meerdere malen is in de commissie gezegd dat de verduurzaming voor de Vlaamse visserij een troef is en dat we daarbij op een zeer goede manier naar de toekomst moeten kijken en erop inspelen. Het stemt me dan ook heel tevreden dat u als minister al met de gedachte rondloopt om tot een nieuwe versie van het Vistraject te komen en verder in te zetten op verduurzaming in deze legislatuur.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik denk dat we inderdaad kunnen vaststellen dat er een nieuwe dynamiek zit in de sector en dat ze ook alle mogelijke inspanningen leveren om die verduurzaming door te voeren. Het is ook goed dat dit in de hele keten, zowel qua strategie als qua publiekswerking, doorgevoerd wordt. Ik las ondanks nog een advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) waarin gevraagd werd om tijdig van start te gaan met de voorbereiding van dat derde convenant voor duurzame visserij. Door corona heeft dat uiteraard een beetje vertraging opgelopen. Ik ga ervan uit dat de overlegmomenten met de verschillende stakeholders die ondertussen opgestart zijn, daarin kaderen. Maar kunt u eventueel iets meer zeggen over het nieuwe tijdspad om tot dat derde convenant voor duurzame visserij te komen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Tommelein, bedankt voor uw aanvullende opmerkingen.

Mevrouw Coudyser, er komt sowieso een nieuw advies van de SALV over het nieuwe convenant. De besprekingen hebben wat vertraging opgelopen door corona maar zijn opgestart. Het is de bedoeling om eind dit jaar ongeveer rond te zijn.

De heer Tommelein heeft het woord.

Bedankt voor het antwoord, minister.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.