U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Voorzitter, minister, in een antwoord op mijn vraag om uitleg van 12 december 2019 omtrent het draagvlak en de kiesprocedure van de Vlaamse Jeugdraad antwoordde u dat: “de Jeugdraad in het voorjaar van 2020 het verkiezingsreglement ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse Regering.” U zou daarover dan logischerwijs met de Vlaamse Jeugdraad namens de regering in gesprek gaan. Dan wordt dat verkiezingsreglement ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en daar besproken.

Ik begrijp dat door de coronacrisis alles wat moeilijker verloopt of is verlopen, laat dat duidelijk zijn, maar gelukkig draait de wereld nog steeds door. Het voorjaar van 2020 eindigt nu – of toch bijna, het is te zien hoe we het bekijken.

Bij wijze van opvolging had ik graag van u het volgende vernomen.

Is er al overleg geweest met de Jeugdraad omtrent de nieuwe kiesprocedure?

Is er al een concreet voorstel uit de bus gekomen? Is dat al besproken? Is dat goedgekeurd? Is het niet goedgekeurd? Zo ja of zo nee, waarom?

Op welke wijze bent u betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe verkiezingsreglement? Hoeveel vergaderingen zijn daarover al geweest? Bent u tevreden over die samenwerking?

Dezelfde vragen omtrent het inhoudelijke traject, dat is het andere aspect. Is dat er al? Zo ja, graag meer uitleg.

Graag zou ik ook een tijdlijn zien met betrekking tot het inhoudelijke traject en de eigenlijke stemperiode.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Mijnheer Brusselmans, ik dank u voor uw vraag. Sinds mijn aantreden heb ik zeer frequente contacten gehad met de Vlaamse Jeugdraad, waaronder tweemaal een structureel overleg. Tijdens deze overlegmomenten stonden meerdere thema’s en dossiers op de agenda, zoals onder meer de verkiezing van de Vlaamse Jeugdraad, waarover uw vraagstelling gaat. We hadden het niet alleen over de procedure, maar zeker ook over hoe zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen worden betrokken.

Het dossier rond het verkiezingsreglement werd voorbereid door de Vlaamse Jeugdraad en door mijn departement. Dit zal op zeer korte termijn worden geagendeerd op de ministerraad van de Vlaamse Regering. In die zin is de timing bijzonder scherp en zullen we wellicht heel snel concrete antwoorden kunnen bieden.

Wat de wijze van betrokkenheid betreft, kan ik verwijzen naar wat ik net heb gezegd, namelijk de structurele overlegmomenten waarop dit aan bod kwam en ook het overleg tussen het departement en de Vlaamse Jeugdraad ter voorbereiding van dit traject. Ik ben tevreden over de samenwerking, niet alleen in dit dossier, maar ook breder.

U peilde ook naar de tijdlijn van dit alles, collega Brusselmans. Wat de verkiezingen betreft, ziet de tijdlijn er als volgt uit. De Vlaamse Jeugdraad zou graag de oproep voor kandidaten lanceren op 11 juli aanstaande. Kandidaten zullen zich kunnen aanmelden tot 9 september. De verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad zouden plaatsvinden gedurende twee weken in de maand november. Op 2 december wordt de nieuwe Vlaamse Jeugdraad bekendgemaakt. Het mandaat van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad start vanaf januari 2021, zoals u weet.

Tijdens een voorbereidingstraject voor verkiezingen leren de kandidaten de werking van de Vlaamse Jeugdraad kennen en bereiden ze hun campagne voor.

De twee weken van verkiezingen maken deel uit van een uitgebreider traject dat focust op het maximaal betrekken van zoveel mogelijk kinderen en jongeren, en het maximaal verzamelen van kinderen en jongeren die hun stem uitbrengen. Men wil namelijk, naast de verkiezing van de Vlaamse Jeugdraad – zestien stemgerechtigde leden – ook bevragen welke thema’s prioritair aan bod moeten komen tijdens de nieuwe mandaatperiode. De verkiezing van personen is uiteraard het belangrijkste, maar in de kiescampagne wil men het ook hebben over de inhoud. Dat is trouwens relevant in elke kiescampagne.

Dat uitgebreider traject, waarbij kinderen en jongeren uitgebreid worden bevraagd en warm gemaakt voor de kiesweek, zit gevat onder de campagne De Touristen. Meer dan 50 zogenaamde ‘touristen’ reizen Vlaanderen rond. Dat kan offline gebeuren, maar in deze tijden ook online. Ze verzamelen er de stem van kinderen en jongeren over tal van onderwerpen. Op basis van de verhalen wordt een lijst samengesteld van de allerbelangrijkste thema’s. Dat traject startte midden april en loopt verder in de zomer en het najaar.

Tijdens de verkiezingen kunnen kinderen en jongeren, zoals gezegd, niet alleen hun stem uitbrengen op de kandidaten, maar ook op bepaalde thema’s, die dan aan bod kunnen komen in de komende ‘legislatuur’ – als ik dat zo mag zeggen – van de Vlaamse Jeugdraad. De nieuwe Vlaamse Jeugdraad zal op de thema’s met de meeste stemmen, vanaf januari 2021 extra hard inzetten.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het lijkt mij een veelbelovend traject, en ik ben blij dat te horen. Ik heb, gezien de situatie, ook begrip voor het feit dat het traject rond het verkiezingsreglement nog niet volledig is doorlopen.

Maar u weet ongetwijfeld ook dat ik deze vraag stel omdat ik – laat het ons interesse noemen – een bijzondere interesse heb in de werking en vooral ook de samenstelling van de Jeugdraad, meer specifiek naar aanleiding van de vorige verkiezingen. Die waren namelijk absoluut niet representatief te noemen en er heeft, naar mijn bescheiden mening, een schijn van partijdigheid gespeeld in het naspel van de verkiezingen. Maar dit moeten we nu niet allemaal opnieuw bovenhalen. Het belangrijkste is dat dat deze keer niet het geval zal zijn.

Maar tot mijn verbazing zie ik dat er bij De Ambrassade een projectmedewerker werd aangenomen om dat verkiezingsreglement mee op te stellen en in goede banen te leiden. Dat is zeer goed, zij het dat het toch ook weer een vrij besproken figuur is, met name Jihad Van Puymbroeck. Zij kwam in het verleden al in opspraak met enkele uitspraken. Ik zal u een voorbeeld geven: Bart De Wever deed haar denken aan Adolf Hitler, zeker zijn manier van praten en zo.

Nu, ik twijfel niet aan de professionele expertise van mevrouw Van Puymbroeck, maar ik stel mij toch vragen bij hoe die aanstelling is gebeurd, en waarom net zij het is geworden. Ze heeft in het verleden ook voor de VRT gewerkt, en daar is toen ook terecht commotie rond geweest. Maar bij de VRT zeiden ze toen dat dat geen schending was van hun deontologische code, omdat zij niet actief zou zijn op het politieke of het duidingsvlak.

Maar goed, het organiseren of het mee uitdenken van een verkiezingsreglement lijkt mij natuurlijk toch een andere zaak. Ik zou dus graag uw visie daarop horen, en horen of u betrokken bent bij die aanwerving. Ik zou ook graag horen wat u vindt van de schijn van partijdigheid die er voor mij en mijn partij toch opnieuw is rond deze hele verkiezing.

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Ik wil toch even kort vanuit deze onverdachte hoek een pluim geven aan de Vlaamse Jeugdraad. Zij hebben met ons, als een van de partijen van de meerderheid, meermaals overleg gehad in de aanloop van het uitschrijven van hun nieuwe werkwijze voor die verkiezingen en dergelijke meer. Ik denk dat ik toch kan stellen dat de relatie tussen ons – of toch tenminste onze jongerenafdeling – en de Vlaamse Jeugdraad niet altijd even vlot was. Ik moet zeggen dat er erg veel moeite is gedaan om die communicatie open te trekken, en om dat erg constructief te houden. Bij dezen een dikke pluim richting de Vlaamse Jeugdraad om dat alvast te doen.

We hadden het er ook over dat, om een divers publiek aangeschreven te krijgen om de Vlaamse Jeugdraad zo divers en zo breed mogelijk te krijgen, er divers moet worden gecommuniceerd. Als ik dan even de link doortrek naar het onderzoek van Apestaartjaren, dat we net gepubliceerd zagen worden, zal er ook meer ingezet worden op die kanalen die door jongeren veel worden gebruikt. Begrijp ik het goed, minister, dat de timing niet in het gedrang kwam door het uitstel dat dit jaar is opgelopen door de coronamaatregelen? Alvast bedankt voor de antwoorden.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Perdaens, ik sluit graag aan bij uw woorden van waardering voor de Vlaamse Jeugdraad in dezen. Ik denk dat zij bijzondere inspanningen hebben geleverd. Daarbij kom ik ook tot uw tweede punt. De coronacrisis is natuurlijk ook verstorend voor zo’n proces. Maar uit de tijdslijn die ik heb uiteengezet, blijkt dat ze er ook voor zorgen dat de initiële timing met de nieuwe Vlaamse Jeugdraad vanaf 1 januari gehandhaafd kan worden.

Collega Brusselmans, uw woorden over het gelopen proces zijn voor uw rekening. Maar ik ben het met u eens dat we die analyse niet opnieuw moeten maken. Het spreekt wel voor zich dat ik uw analyse ter zake niet deel.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik uw vraag over mevrouw Van Puymbroeck bijzonder weinig op prijs stel. U vraagt aan mij of ik betrokken ben geweest bij die aanwerving, wat mijn mening daarover is. Ik vind het eigenlijk bijzonder verregaand dat wij in deze commissie beginnen te discussiëren over het aanwervingsbeleid van medewerkers in de communicatie – zij is overigens niet betrokken geweest bij de opstelling van het reglement, maar dat terzijde –, en nog erger, over de concrete aanwervingen bij een van onze belangrijke organisaties in het jeugdwerk. Ik vind het eerlijk gezegd bijna indecent, de manier waarop u ingaat op de kwaliteit en de achtergrond van een medewerker. Ik kan dat echt niet op prijs stellen, en ik stel voor dat we dit soort discussies echt buiten onze commissies houden. Ik dank u.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, als we het in deze commissie niet kunnen hebben over het verkiezingsreglement en de verkiezingsprocedure, en wie daaraan meewerkt, dan denk ik dat we het helemaal niet meer moeten hebben over de Vlaamse Jeugdraad. En wie daar mee achter zit, wie daaraan participeert en die lijnen uittekent, dat heeft echt wel belang.

Zeker omdat in het verleden enkele leden van die Jeugdraad al uitspraken hebben gedaan, zoals: ‘In ruimtes gevuld met witte mannen ben ik bang.’ Dat is toch op zijn minst een schijn van partijdigheid, om, opnieuw, geen andere termen te noemen. En nu krijgen we dit weer. Iemand, een niet onbesproken figuur, wekt de schijn van partijdigheid helemaal opnieuw op.

Ik zou ook graag complimenten geven over hoe alles verlopen is. Ik ben helemaal niet rancuneus. Ik heb enkele maanden geleden gezegd dat het geloof in de Jeugdraad hersteld kan worden door een duidelijke procedure en een goed inhoudelijk traject, maar met zulke aanwervingen lijkt het kalf al bij voorbaat verdronken. Dan zullen mijn partij, en vooral mijn jongerenpartij, waar ik voorzitter van ben, opnieuw het geloof in de Vlaamse Jeugdraad niet kunnen opnemen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.