U bent hier

De heer Vandenhove heeft het woord.

Minister, ik heb een vraagje over een instelling die u wel bekend zal zijn, aangezien wij van dezelfde gouw zijn.

Uw voorganger en toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen, heeft in 2009 het gesloten federaal centrum in Tongeren opnieuw operationeel gemaakt. Ondertussen heeft die instelling al een hele geschiedenis achter de rug, die ik niet ga herhalen.

Vanaf 2015 werd de gevangenis deels een Vlaamse instelling, maar ook deels een federale instelling. Er verbleven, en er verblijven nog altijd, twee soorten groepen: de uit handen gegeven jongeren en jongeren voor wie geen plaats is in de gesloten instellingen van Everberg en Mol, en een aantal illegale gedetineerden die zullen worden uitgewezen.

Ondertussen wachten we allemaal – u ook, waarschijnlijk – op de nieuwe gevangenis in Leopoldsburg. In een aantal vorige antwoorden, op vragen uit zowel het Vlaamse als het federale parlement, werd daarnaar verwezen. Mijn collega Meryame Kitir heeft minister Geens daar begin dit jaar nog over ondervraagd. Elke keer werd er geantwoord dat er tijdig een plan van aanpak zou worden gemaakt voor de personeelsleden. De betrokken personeelsleden die op de payroll van de Vlaamse Gemeenschap staan, zijn immers bezorgd dat zij, in afwachting van wat er al of niet in Leopoldsburg gebeurt, zouden worden overgeplaatst naar andere plaatsen in Vlaanderen, dus niet zoals oorspronkelijk beloofd was.

Het gaat over ongeveer 33 Vlaamse personeelsleden die onder uw bevoegdheid vallen. De laatste weken is er nogal wat sociale onrust, omdat gezegd wordt dat zij effectief in Beveren zouden moeten gaan werken, wat qua mobiliteit en op persoonlijk gebied natuurlijk heel wat gevolgen zou hebben.

Minister, in welke mate is de piste van de overplaatsing naar de leegstaande vleugel in de gevangenis van Beveren intussen definitief geworden? Hoeveel van de huidige personeelsleden zullen in de toekomst nog worden tewerkgesteld door het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn? En voor hoeveel van die mensen gaat het dan om een functie in Evere of in Mol? Hoeveel van de huidige personeelsleden zullen in de toekomst worden tewerkgesteld bij een andere dienst van de Vlaamse overheid? Bij voorkeur is dat natuurlijk een dienst die dichtbij gevestigd is, in de provincie Limburg.

Er zijn al een paar personeelsvergaderingen geweest, maar eigenlijk komen daar nooit concrete antwoorden, onder andere over reeds opgebouwde rechten, verlofdagen, overuren en dat soort dingen. Wanneer zullen de personeelsleden duidelijkheid krijgen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Laten ons eerst stilstaan bij het waarom van deze hele operatie. Al in de vorige periode was er consensus om de jongeren die uit handen gegeven zijn en die momenteel in Tongeren verblijven, in een andere infrastructuur onder te brengen. Dat had niets te maken met de inzet en de gedrevenheid van het personeel, dat met een groot engagement en deskundigheid de jongeren opvangt.

Na de rapporten van onder andere de Commissie van Extern Toezicht, is duidelijk geworden dat de infrastructuur niet compatibel was met de noden van de doelgroep, namelijk jongvolwassenen, en dit op het vlak van pedagogische en andere mogelijkheden. Daarom is beslist om alle alternatieven op een relatief korte termijn te verkennen. De Vlaamse Regering heeft toen bevestigd dat het de intentie was om Tongeren te verlaten en de capaciteit elders onder te brengen.

We moeten deze beslissing ook zien in het perspectief van de uithandengeving en de alternatieven waarin we hier gefaseerd vanaf 2022 willen voorzien. Om u een idee te geven, momenteel verblijven vijf jongeren die uit handen zijn gegeven in Tongeren. Dit brengt ons tot de piste die nu voorligt, namelijk de capaciteit onderbrengen in een leegstaande vleugel in Beveren. Na intensief wederzijds overleg van onze administratie met het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) blijkt dat de piste van Beveren de beste faciliteiten geeft voor het profiel van deze jongeren. Het klopt dat we deze piste op een redelijke termijn willen realiseren. De piste zal te gepasten tijde ook aan de Vlaamse Regering worden voorgesteld.

Voor alle duidelijkheid geven we graag een schets van de stand van zaken wat het personeel betreft. Er zijn 28 voltijdsequivalenten tewerkgesteld, die instaan voor de uit handen gegeven jongeren. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de mensen die instaan voor begeleiding, onderwijs en administratie en de mensen die instaan voor de bewaking. Het zijn dus mensen met verschillende professionele profielen. Het is daarom belangrijk dat er op maat wordt gezocht naar die alternatieven. Daarnaast worden er in Tongeren momenteel, en dit tijdelijk, ook nog 6,5 voltijdsequivalenten tewerkgesteld voor de opvang van categorie 1-jongeren. Dat is de zogenaamde overloopcapaciteit voor de gemeenschapsinstelling in Everberg. Zoals u weet, werden, gezien de overdruk in de gemeenschapsinstellingen, in de vorige regeerperiode initiatieven genomen om jongeren tijdelijk in Tongeren onder te brengen. Deze capaciteit wordt in 2020 overgenomen door de eerste fase van de uitbreiding in Everberg, als de capaciteit aldaar van 40 naar 45 plaatsen zal worden gebracht.

Het agentschap Jongerenwelzijn fuseerde dit jaar samen met Kind & Gezin tot een nieuw agentschap Opgroeien. Voor acht medewerkers werd er intussen een nieuwe functie binnen het agentschap Opgroeien gevonden. In de afdelingen in Mol en Everberg zijn er een aantal mogelijkheden binnen de logistieke diensten van de campussen. Gesprekken hierover zijn op dit ogenblik met diverse medewerkers gaande. Voor een aantal medewerkers is er nog geen oplossing gevonden. Daar kom ik zo meteen op terug.

Twee medewerkers konden ondertussen al bij het Vlaams agentschap terecht in Limburg. Alle statutaire en contractuele medewerkers met een contract van onbepaalde duur werden aangemeld voor een herplaatsingstraject bij de Vlaamse overheid. Die trajectbegeleidingen zijn opgestart.

Met alle medewerkers individueel werden vanaf het begin de mogelijkheden op een rijtje gezet in gesprekken met onze hr-medewerkers. Ik overleg natuurlijk ook met de federale minister van Justitie en de administratie voor het verkennen van de diverse pistes. We hebben daarover tien dagen geleden nog samen rond de tafel gezeten.

Ik geef u een overzicht van de mogelijkheden voor alle medewerkers. Ze kunnen meegaan met het team in de verhuis naar een andere locatie. Er zijn herplaatsingstrajecten bij de Vlaamse overheid. Er zijn interne vacatures binnen het agentschap. Er zijn mogelijkheden binnen de DG EPI voor een transfer. Er is informatie over deelname aan het cipiersexamen bij EPI dat momenteel loopt. Er is informatie over deelname aan het examen logistiek medewerker. Er zijn vervangingscontracten. Er is toeleiding naar een privéorganisatie die mogelijke tewerkstelling in Limburg kan realiseren. Bij verlenging van contracten elders kunnen overuren of verlofdagen gewoon worden meegenomen. Een eventuele beëindiging van hun tewerkstelling, bij contracten van bepaalde duur, met een correcte uitbetaling van een opzegvergoeding, kan natuurlijk ook.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Nog één bijkomend vraagje. 2020 duurt een jaar. Over welke deadline spreken we?

Minister Wouter Beke

Ik kan dat nu niet in detail geven, maar het klopt dat 2020 ook 365 dagen zal tellen. (Gelach. Opmerkingen)

366 dagen, excuseer.

De heer Parys heeft het woord.

Het is een schrikkeljaar? Het parlement is voorgelogen.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Het klopt dat dit een onderwerp is waarover we in de voorbije legislatuur ook veel hebben gepraat. Natuurlijk hebben we; wat dit onderwerp betreft, er samen met een aantal collega’s eigenlijk nogal stevig op gehamerd dat Tongeren voor eind 2018, dat ondertussen al voorbij is, gesloten zou zijn. Ondertussen is het bijna eind 2019 en is dat nog steeds niet het geval. En dus staan wij uiteraard achter de doelstelling om Tongeren te sluiten, maar hameren wij wel op de timing die in de vorige legislatuur steeds weer voor ons uitgeschoven is. Hoe zeker bent u dat we in die 366 dagen van het volgende jaar effectief naar een sluiting zullen gaan?

Als we dan extra capaciteit creëren in Beveren, gaat het dan ook over acht plaatsen? Of gaat het dan over de vijf plaatsen die vandaag ingenomen worden in Tongeren? Of voorzien we daar extra capaciteit, aangezien we in het regeerakkoord gezegd hebben dat we extra capaciteit zouden bijmaken wanneer dat kon?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Heel concreet gaat het over acht plaatsen. De eerste dagen dat ik minister was heb ik op mijn kabinet al de medewerkers van de federale minister van Justitie en van de Vlaamse minister van Justitie rond de tafel gezet om dit dossier samen te benaarstigen.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ik wil toch zeggen dat er nog onduidelijkheid is over het personeel. Voor mensen die zich eventueel moeten verplaatsen naar andere gewesten is het wel belangrijk of het december of januari is. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dat zal lukken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.