U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, vorige week werden we opnieuw opgeschrikt door berichten over de mazelen. We hebben het al dikwijls gehad over de vaccins. Vlaanderen is op dat vlak goed bezig. Ik wil zeker geen zware kritiek spuien, integendeel. Maar de berichtgeving van vorige week en de uitspraken van professor Pierre Van Damme, die zeer goed in deze materie thuis is, hebben een alarmbel doen rinkelen. Veel jongeren gaan ook op vakantie in gebieden waar de mazelen voorkomen.

Ik beperk me tot mijn vragen. Wat is uw standpunt inzake de sensibilisering van jongvolwassenen die geen tweede inenting hebben gekregen tegen de mazelen? Hoe zou een plan van aanpak werken?

Voor de griepvaccins komt er elk jaar een oproep naar de zorgverstrekkers, artsen en verpleegkundigen. Hoe staat u tegenover een sensibiliseringscampagne betreffende vaccinatie tegen de mazelen? Hierbij denk ik aan kinderverzorgsters. Dat is eerder iets onbekends. De mazelen kunnen bij de kinderen een epidemie veroorzaken. Hoe staat u daartegenover? Hoe zou u dat bewerkstelligen of promoten voor de komende jaren? We hopen in Vlaanderen zo een mogelijke epidemie te kunnen indijken.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, wie nooit mazelen heeft gehad en niet volledig is gevaccineerd, wordt het best gevaccineerd. Om beter beschermd te zijn, wordt een tweede vaccinatie ook aangeraden voor wie slechts één vaccinatie heeft gekregen.

Concreet vertaalt dit zich in een bepaalde leeftijdsspreiding. De systematische zuigelingenvaccinatie met een gecombineerd vaccin tegen mazelen, bof en rubella is in 1986 aangeboden voor in 1985 geboren kinderen. In 1996 is beslist een tweede dosis toe te voegen en aan te bieden op de leeftijd van 10 jaar. Het gaat praktisch om dezelfde doelgroep die het aanbod voor twee vaccinaties heeft gekregen. Bovendien was de vaccinatiegraad voor de tweede dosis op het einde van de jaren 1990 en in het begin van deze eeuw nog niet optimaal. Algemeen wordt aangenomen dat mensen die voor 1970 zijn geboren, wellicht mazelen hebben gehad en beschermd zijn. Voor hen is geen vaccinatie voorgesteld. Personen die tussen 1970 en 1985 zijn geboren, hebben geen systematisch aanbod voor vaccinatie tegen mazelen gekregen en hebben ook minder kans zelf mazelen te hebben gehad. Zij zijn de belangrijkste aandachtsgroep bij de volwassenen. Om die reden is hierop in eerdere informatiecampagnes gefocust.

Vorige week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan de alarmbel getrokken vanwege de toename van mazelen in de Europese regio. In september 2018 is voorgesteld toe te laten de gratis beschikbare mazelenvaccins ook voor eventuele inhaalvaccinaties voor volwassenen te gebruiken. We hebben hierover gecommuniceerd ten aanzien van alle vaccinatoren die het vaccin hiervoor mogen gebruiken.

Mevrouw Sleurs, als voormalig lid van de Vlaamse Vaccinatiekoepel weet u dat de meeste informatiecampagnes met de Vlaamse Vaccinatiekoepel worden besproken en voorbereid. Hierbij gaat telkens bijzondere aandacht naar de voorbereiding van de Europese Vaccinatieweek in het voorjaar. In het verleden is hierbij al aandacht geschonken aan de mazelenvaccinatie voor volwassenen en zijn al gratis vaccins ter beschikking gesteld voor inhaalvaccinaties. Dit is gebeurd in 2015 en in 2016. Er is toen campagne gevoerd. Er zijn via de huisartsen en de kinderartsen affiches en folders verspreid. Dit campagnemateriaal is voor het breder publiek nog steeds te vinden op de vaccinatiewebsite van Zorg en Gezondheid.

Dit is ook de website die voor de Europese Vaccinatieweek wordt gebruikt. Dit jaar loopt die week nu: namelijk van 22 tot 28 april 2019. De focus ligt op vaccinatie voor niet zo verre reizen of reizen die als niet zo ver worden ingeschat. We schenken speciale aandacht aan de vaccinatie tegen hepatitis A, maar ook aan mazelenvaccinatie. In samenspraak met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, de gesubsidieerde partnerorganisaties voor reisgeneeskunde die de reisadviezen coördineert, worden de risicolanden voor mazelen op de website opgelijst en maandelijks geactualiseerd. Voor reizen met baby’s die nog te jong voor een volwaardige vaccinatie zijn, wordt vanaf de leeftijd van 6 maanden een voorlopige vaccinatie tegen mazelen aanbevolen.

Wat de griepvaccinatie betreft, hebben we de voorbije twee jaar een aparte campagne opgezet ten aanzien van de zorgverstrekkers, vooral de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Ook kinkhoestvaccinatie wordt ten stelligste aanbevolen voor wie met pasgeborenen en jonge kinderen werkt. Dit is trouwens mee opgenomen in de gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.

Het is de bedoeling dat iedereen die met jonge kinderen werkt, volledig tegen mazelen is gevaccineerd. Dit staat expliciet vermeld in de communicatie die de vaccinatoren in september 2018 hebben ontvangen. Momenteel is evenwel nog niet in een specifieke campagne voorzien. Het lijkt me zeker zinvol dit expliciet op te nemen in de komende herziening van de gezondheidsdoelstellingen inzake vaccinaties.

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, het verheugt me te horen dat dit specifiek in het verdere beleid zal worden opgenomen, zeker nu de mazelen opgang maken en we met een zeer grote antivaccinatiebeweging te maken hebben. Ik hoop ook dat ik dit in de toekomst verder zal kunnen opvolgen.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Minister, ik wil u gewoon bedanken voor uw omstandig en volledig antwoord. De mazelen vormen een goed voorbeeld van de discussies die we in deze commissie soms hebben gevoerd. We sluiten hier positief af. Ik heb geen verdere vragen, want uw antwoord was in onze ogen volledig en goed.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u allemaal te bedanken voor onze samenwerking tijdens de voorbije jaren. Het is toch allemaal snel voorbijgegaan. Ik wil ook de voorzitter bedanken voor de manier waarop hij onze commissie heeft geleid.

Ik wil in het bijzonder onze secretaris bedanken. Er is in onze commissie zeker tijdens de laatste maanden behoorlijk wat werk verzet. Hij heeft dat altijd op een zeer correcte manier gedaan. (Applaus)

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Ik wil ook iedereen bedanken. Minister Vandeurzen voor de antwoorden, de secretaris omdat hij heel veel administratief werk heeft verricht, zeker ook de mensen van de Handelingen en de mensen die ons regelmatig voorzien van een kop koffie en hand-outs. Dank u wel daarvoor. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.