U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag een aantal aanbevelingen voorgesteld. Op het vlak van energie pleit de ombudsman onder meer voor een eenheidstarief voor energiedistributie, want wie in Vlaanderen woont, betaalt niet overal hetzelfde bedrag voor de distributie van energie. Er zijn in Vlaanderen meer dan tien intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) of de zogenaamde intercommunales die het vervoer van elektriciteit en aardgas organiseren. Die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn actief op een specifiek en uniek grondgebied. Er is met andere woorden geen overlapping. In de afgebakende gebieden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er dus prijsverschillen voor de distributie van elektriciteit en aardgas, maar de consumenten hebben uiteraard geen vrije keuze. De markt heeft hier dus geen invloed. Daarom pleit de Vlaamse ombudsman voor een eenheidstarief voor de distributie van elektriciteit en aardgas.

Minister, wat is uw standpunt over een eenheidstarief voor de distributie van elektriciteit en aardgas? Volgt u de Vlaamse ombudsman daarin? Wat is de financiële impact van een dergelijk eenheidstarief voor de distributienetbeheerders, Fluvius en de consument? Werden daarvoor in het verleden reeds stappen gezet? Werd de impact becijferd?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

De vaststelling van de methodologie en de bepaling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Het Vlaams Parlement heeft in het Energiedecreet een set van richtsnoeren vastgelegd waaraan de methodologie moet beantwoorden. Deze richtsnoeren zijn niet specifiek, maar algemeen van aard. Het zijn bovendien beleidsrichtsnoeren die het domein van de technische regulering niet mogen betreden.

U had een vraag over de financiële impact van een eenheidstarief. Met een uniform tarief zou iedereen in het Vlaamse Gewest een gemiddeld tarief betalen voor de toegang tot het net. Daar staat tegenover dat bepaalde distributienetbeheerders dan onredelijk grote winsten zouden kunnen boeken en dat de financiële capaciteit van andere hen niet zou toelaten om hun aandeelhouders blijvend te vergoeden voor het geïnvesteerde kapitaal.

Dit zal dan ook stap voor stap aangepakt moeten worden, maar op termijn zullen we hier wel naartoe moeten gaan.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik had gedacht dat u daarover toch een visie zou hebben. Ik kan in elk geval onze visie geven. We zijn niet voor een eenheidstarief voor energiedistributie. (Opmerkingen van Johan Danen)

Neen, ook door Gent. Gent is een van de betere. Ik denk dat u daar ook in de coalitie zit. Filip Watteeuw zal niet graag horen dat de prijs stijgt en dat hij dat moet uitleggen aan zijn burgers.

Een aantal diensten is gesolidariseerd, zeker als het gaat over de openbaredienstverplichting (ODV), maar de investeringen kunnen verschillen afhankelijk van de distributienetbeheerder, als gevolg van de geografische indeling of bepaalde accenten die men wil leggen. Dat heeft implicaties op de netkosten en dergelijke.

Ik ga ook niet akkoord met wat u zegt over de richtsnoeren en het beleid, dat dit niet aan ons is maar aan de regulator. Als wij politiek beslissen dat het wel of niet zo is, dan is dat wel een politieke beslissing en dan moet de regulator zich daarnaar voegen.

Als we gaan naar een eenheidstarief, betekent dit ook dat de distributienetbeheerders moeten fuseren en dat we gaan naar één grote distributienetbeheerder. Wij zijn van het idee van een grote distributienetbeheerder afgestapt omdat we het belangrijk vinden dat er nog verschillende zijn met elk hun eigen investeringspolitiek. Fluvius is dan de ‘system operator’ en overschouwt het geheel, maar het is wel het kapitaal van de gemeenten dat in de verschillende distributienetbeheerders zit. Ik denk niet dat het goed is om te gaan naar een eenheidstarief, ook al weet ik dat het voor bepaalde regio's onbegrijpelijk is dat zij nog altijd, historisch gezien, met een hogere energiedistributiekost zitten.

Ik had wel gehoopt dat u een duidelijke visie zou geven, maar misschien hebt u eerst gewacht op mijn repliek.

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Niemand die zijn visie nog wil geven? (Gelach)

Mijnheer Gryffroy, u vraagt specifiek naar mijn visie, maar ik heb u een antwoord gegeven als lid van de Vlaamse Regering. Ik kan de Vlaamse Regering hier niet verbinden tot een welbepaalde visie met betrekking tot het eenheidstarief. Als u heel strikt naar mijn mening vraagt, dan kan ik u wel positief antwoorden dat ik voor het eenheidstarief ben. Dat staat los van mijn lidmaatschap van de Vlaamse Regering.

Wat betreft de distributienetbeheerders, is het een feit dat zij zouden moeten kunnen fuseren en dat men dan kan overgaan tot een eenheidstarief. Dat is op dit ogenblik nog niet het geval.

U verwees ook specifiek naar Gent, maar Gent behoort tot het gemiddelde qua prijzen. Het is niet zeker dat zij de laagste hebben.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Limburg behoort waarschijnlijk tot de duurdere. Vandaar dat men daar voor dat eenheidstarief is.

De lokale inspanningen die moeten gebeuren om de netten uit te bouwen, verschillen van regio tot regio. In die context kan er nooit een volledig eenheidstarief zijn. De tarieven zullen steeds dichter naar elkaar toegroeien, maar er zal altijd een zeker verschil op zitten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.