U bent hier

Commissievergadering

donderdag 28 februari 2019, 14.00u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
753 (2018-2019)
De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Ik heb een zeer korte vraag, minister. Op 11 februari 2019 bezorgde het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) verschillende stakeholders een brief die leest als een alarmkreet. De titel luidt: ‘Zonder ethiek geen veilige sport’. Door verschillende nieuwe of toegenomen opdrachten wordt er veel meer van ICES verwacht. De uitdaging van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld vraagt bijvoorbeeld middelen en energie van ICES. Concreet stelt ICES: “Zonder bijkomende structurele middelen kan ICES zijn rol onvoldoende opnemen en dreigt de sportsector ethische kaders en handvatten te missen, met alle gevolgen van dien.”

Het is de eerste keer in deze legislatuur dat we een dergelijk schrijven ontvangen vanuit ICES of partnerorganisaties uit het sportveld. Hoe kijkt u naar die brief, minister? Hoe kan de goede werking van ICES verzekerd blijven?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik begrijp uw vraag, mijnheer Poschet. Ik ben ook heel blij dat u ze stelt, omdat het antwoord, net als uw vraag, eenvoudig is.

Ik was ongelooflijk verbaasd over het schrijven van ICES. Ik heb dan ook onmiddellijk gereageerd en heb aan ICES laten weten dat ik de teneur van de brief niet goed begrijp, omdat we de voorbije twee legislaturen vanuit de Vlaamse overheid duidelijk inspanningen hebben geleverd rond ethisch sporten. U en de volledige commissie weten hoe belangrijk integriteit is en hoe sterk we daar samen op hebben ingezet. We hebben dat dan ook nog structureel kunnen verankeren in het Vlaamse sportbeleid.

Met het GES-decreet (Gezond en Ethisch Sporten) van 20 december 2013 zijn we begonnen met de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Dat is dan decretaal verankerd. Op basis daarvan is ICES vandaag bezig aan een tweede opeenvolgende cyclus van drie jaar, die ondersteund wordt. Boven op de structurele ondersteuning van 450.000 euro voorzien we voor de huidige beleidscyclus, van 2018 tot 2020, 300.000 euro extra om specifiek en bijkomend in te zetten op integriteit. Uiteraard kan ICES bij het indienen van een beleidsplan voor de beleidscyclus 2021-2023 dan op de noodzaak van het bestendigen van die bijkomende financiering wijzen. Alles ligt dus vast tot en met 2020, en dan moet er een nieuwe bespreking starten.

Ik heb intussen contact gehad met ICES en heb daaruit begrepen dat je dat schrijven ook moet begrijpen als een bezorgdheid over de financiering na 2020, die ICES in het kader van de komende verkiezingen nu al signaleert. ICES heeft dat in een reactie aan mij en mijn kabinet bevestigd. Sta mij toe om uit de mail die we van ICES hebben gekregen, te citeren: “De brief had de bedoeling onze bezorgdheid te uiten omtrent de onzekerheid over de huidige projectmiddelen voor integriteit na 2020. ICES heeft de afgelopen jaren de middelen gekregen om op een kwalitatieve manier te werken aan meer aandacht voor ethiek in de sport. Deze middelen en de aandacht vanuit het beleid voor dit belangrijke thema hebben ons in staat gesteld te streven naar een veilig sportklimaat voor iedere burger. We willen dan ook deze dienstverlening in de toekomst op dezelfde manier kunnen verderzetten. Met de brief wilden we signaleren dat dit niet mogelijk zal zijn indien deze projectmiddelen niet structureel verankerd worden in de werking van ICES na 2020. ICES wil graag op een duurzame manier de sportsector blijvend ondersteunen met een poule medewerkers die expertise kunnen opbouwen op langere termijn en dit zowel voor actuele als toekomstige ethische uitdagingen.”

Dus, afsluitend, collega’s, staat het vast dat enkel de onduidelijke communicatie in het schrijven van ICES over de timing van zijn vraag tot deze bespreking van vandaag leidt. De voorbije twee legislaturen heb ik, samen met Sport Vlaanderen, met dit parlement en met ICES zonder twijfel heel sterk ingezet op integriteit in de sport en een meer dan degelijke basis gelegd waarop de komende jaren kan worden verder gewerkt.

Samenvattend: ik denk echt dat het een wat slechte formulering is geweest. Ik begrijp heel goed dat ICES zegt: als je wilt dat wij na 2020 verder werken, dan moeten er op dat moment ook centen voorzien worden. Maar het was geen kritiek op wat vandaag gebeurt.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Dank u wel, minister, voor uw duidelijk antwoord. Eigenlijk hadden we die brief dus moeten lezen als ‘memorandum’ en niet als brief aan de stakeholders. Want zoals u zegt, zijn bepaalde zinnen dubbelzinnig te interpreteren. Er staat letterlijk: “De vraag naar ondersteuning betreffende integriteitsvraagstukken is bij ICES het afgelopen jaar sterk toegenomen. We kunnen op dit moment rekenen op twee voltijdse en twee halftijdse krachten, waarvan de projectmiddelen voor één voltijdse kracht stoppen einde 2020. Op korte termijn wordt het dus onhoudbaar om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.” Het is vooral die laatste zin die voor onduidelijkheid gezorgd heeft. Maar ik ben blij dat u die onduidelijkheid weggenomen hebt. Als ik het goed begrepen heb, kunnen ze momenteel werken met 750.000 euro aan middelen: 450.000 euro structureel en 300.000 euro extra, rond integriteit.

Ik heb eigenlijk aan u geen bijkomende vraag, enkel een bedenking. Ik mag geen vraag stellen aan collega’s, daarom probeer ik het te doen in de vorm van een bedenking. Als wij onze Franstalige collega’s van de Franse Gemeenschap ontmoeten op 11 maart, valt het domein Sport dan ook onder die commissie? Het interesseert me namelijk of er aan Franstalige kant ook een soort ICES bestaat. Dat kunnen we eventueel later nog bespreken. Dat is gewoon een bedenking die ik me nu maak.

De voorzitter

Ik denk het niet, het gaat om de ‘Commission de la Culture et de l'Enfance’. We kunnen dat informeel eventueel wel eens vragen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.