U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Commissievergadering

donderdag 28 februari 2019, 10.00u

Voorzitter
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
687 (2018-2019)
De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) hebben onder meer als opdracht om in te zetten op alles wat te maken heeft met leren en studeren en met onderwijsloopbaan. In de praktijk betekent dit dat de CLB’s leerlingen aan het einde van het lager onderwijs wegwijs maken in het aanbod van het secundair onderwijs. 

Met ingang van 1 september 2019 wordt het gemoderniseerd secundair onderwijs uitgerold. Bovendien zullen nieuwe leerplannen van toepassing zijn op basis van de aangepaste eindtermen voor de eerste graad. Hierdoor is de vraag naar correcte informatie bij ouders en leerlingen groot, groter dan andere jaren. De CLB’s kunnen in deze informatieverspreiding een belangrijke rol spelen.

Kunt u de garantie geven dat zowel de officiële als de vrije CLB’s op objectieve en volledige wijze het aanbod van de secundaire scholen zullen toelichten, ongeacht de inrichter van onderwijs, ongeacht de inrichter van het CLB in kwestie?

Hebt u weet van situaties waar tijdens infomomenten enkel het aanbod van scholen van het eigen net wordt voorgesteld? Zo ja, bent u van plan hiertegen op te treden of hebt u dat al gedaan?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

De CLB’s zijn verplicht om informatie te verstrekken, ongeacht de inrichter. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Die opdracht hebben trouwens we nog eens bevestigd in het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding. Het is de taak van onze inspectie om daar ook op toe te zien. Om hun rol ten volle te kunnen spelen, moeten de CLB’s natuurlijk over alle informatie kunnen beschikken. We bevinden ons nu in de laatste rechte lijn naar de implementatie van de modernisering op 1 september 2019. De onderwijskoepels en het GO! leggen momenteel de laatste hand aan de curriculumdossiers voor de eerste graad, die de basis zullen vormen voor de nieuwe leerplannen. Er circuleren al ontwerp-leerplannen, maar zolang de leerplannen niet definitief zijn goedgekeurd, hebben ze ook geen definitief karakter. We zitten dus een beetje in een overgangssituatie.

Het is in deze context dat de CLB’s ouders en leerlingen informeren over en voorbereiden op de overstap naar het gemoderniseerde secundair onderwijs. Zij houden op verschillende plaatsen de vinger aan de pols. Er zijn centra die ter versterking van hun professionalisering en deskundigheidsontwikkeling infosessies hebben georganiseerd voor hun medewerkers. Ze hebben hiervoor een beroep gedaan op mijn administratie. Dat toont aan dat zij hun opdracht ‘au sérieux’ nemen. Met onderwijskiezer bewijzen de CLB’s dat ze netoverstijgend en Vlaanderenbreed het onderwijsaanbod van alle onderwijsverstrekkers in het oog houden. Om de technologie van de website onderwijskiezer te moderniseren gaf ik vorig jaar nog een extra subsidie van bijna 80.000 euro. Deze netoverstijgende dienstverlening van de CLB’s is ondertussen dé referentiewebsite over het brede onderwijs- en vormingslandschap.

Ik denk dus dat de boodschap vrij helder en duidelijk is. Mocht u tegenstrijdige signalen ontvangen, dan zou ik vragen om ze mij te bezorgen, zodat ik contact kan opnemen met de betrokken CLB’s.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

We blijven hier geregeld vragen over krijgen, minister. Soms zijn ze niet zo eenduidig, maar soms zijn ze dat wel en komen ze bovendien van prominenten binnen het onderwijs. Ik lees u even een bericht voor. Ik zal straks tonen van wie het komt, maar nu respecteer ik even diens privacy. Het bericht werd publiek geplaatst door iemand aan de top van onze onderwijsvakbonden en beschrijft dat zijn dochter naar het CLB is gaan luisteren over de hervorming van de eerste graad en enkel het aanbod van één net gekregen heeft. Er staat ook vermeld welk net dat is, maar ik laat het nu even weg. Dat is jammer voor de vrije schoolkeuze. Waar zijn de lessentabellen? Waar staat het aanbod van de andere netten? Het bericht eindigt met: “Jammer!”

Dat vervolledigt een aantal opmerkingen die bij ons zijn binnen gekomen. Waarom krijgen we hier dit jaar meer opmerkingen over? Omdat er zoveel verandert en ouders ook veel meer op zoek gaan naar informatie. Ik heb dat zelf gemerkt. In onze stad houden wij al jaren een onderwijsmarkt waarop alle netten aanwezig zijn, in samenwerking met de twee CLB’s die in onze stad actief zijn. De stad investeert daar veel in en mensen appreciëren ook dat iedereen samenkomt.

Dat staat haaks op dit soort berichten. Ik zal u het bericht overmaken, zodat u ermee kunt verder werken. Dit was toch geen klein signaal van iemand die dan toch de leiding heeft van een grote onderwijsvakbond.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Vanuit onze fractie moeten wij de vraag van collega De Ro bijtreden. We hebben ook een aantal vragen gekregen over een uiteenzetting van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in een bepaalde regio. Ik vroeg toen naar de powerpointpresentatie, maar ik kreeg die niet. Ook ouders die de powerpointpresentatie opvroegen waar de beelden op stonden, kregen die niet. Enkel een mondelinge toelichting was mogelijk. Dat is zeer opvallend. Als ouder wil je nog eens nakijken wat die man of vrouw heeft verteld, maar ze kregen die powerpointpresentatie niet.

Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk: ten eerste ging het in die presentatie enkel over de basisopties en manieren van werken van één koepel of net, en ten tweede werd er ook gezegd dat het eigenlijk niet uitmaakte welke basisoptie je koos in het tweede jaar. Het maakte ook niet uit welke resultaten je daar haalde, want er was een uitstel van studiekeuze tot het derde jaar secundair onderwijs.

Iemand stelde toen ook de vraag of dat betekent dat je na het eerste jaar alle basisopties kunt doen, en daarop was het antwoord ‘ja’. Er zat ook iemand in de zaal die door het ministerie en het departement goed geïnformeerd was, en die hier en daar wat dingen volgde. Die persoon merkte op dat de klassenraad nog altijd bepaalde basisopties kan uitsluiten. Daarop antwoordde men: “Dat kan, maar wij gaan dat in ons net niet doen.”

Dat zijn toch verregaande vertekeningen van wat er in de decreten staat. Op basis van openbaarheid van bestuur ga ik nogmaals proberen om die powerpointpresentatie vast te krijgen, en u die ook te bezorgen. Maar als men dat al niet kan, mag of wil delen, en het CLB durft het niet online te zetten, dan denk ik dat er iets in staat dat niet mag worden gezien.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik neem de beide signalen bijzonder ernstig. Ik had van collega De Ro al een berichtje gekregen, en ik heb ook het signaal van collega Daniëls gehoord. We gaan een initiatief nemen om onze CLB’s nog eens allemaal aan te schrijven; dat kan gemakkelijk in een beweging. Ik ben daar eigenlijk een beetje pissed over. De opdracht is helder en duidelijk. Mevrouw Lachkar, je moet soms duidelijk zijn, zodat de boodschap goed overkomt. Ik vind dit niet zo fijn, ik ben daar niet mee opgezet. In de plenaire zeg ik ‘ontgoocheld’ tegen u, maar u bent een vrij goede coalitiepartner. (Opmerkingen. Gelach).

Heeft iedereen zijn bak leeggeschud? (Gelach)

Ik ga wel initiatief nemen. Het zijn bijzondere tijden, en we staan voor een grote vernieuwing, maar men moet wel het aanbod volledig geven. Ten tweede hebben we het decreet goedgekeurd zoals het werd goedgekeurd. Collega Daniëls, ik heb daar geen probleem mee. Iedereen moet 37 basisopties uitsluiten. Wat u zegt, is correct, en het moet ook correct worden toegepast.

Ik heb hier gisteren trouwens een aantal leerkrachten ontvangen. Er kwamen leerlingen kaartjes afgeven in verband met scholen die al dan niet gaan fuseren. Ik hoorde daar ook dat op sommige scholen het aanbod voor de volledige eerste graad voor iedereen gelijk is; er zijn geen basisopties. Dat kan natuurlijk niet. We hebben een reglementering goedgekeurd.

Je moet niet alles aanbieden, maar er moet in dat tweede jaar wel differentiatie zijn – al is dat hier niet het goede woord. Er moeten meerdere opties kunnen worden aangeboden. Voor mij is het echt cruciaal dat we daar op een correcte wijze mee omgaan. Ik neem het initiatief.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Ik vind het signaal van de minister zeer waardevol. Het is in die zin ook belangrijk dat die rol niet alleen wordt gespeeld door de CLB’s, al hebben zij daarin een heel belangrijke rol. Maar voor mij is het ook een opdracht voor de scholen zelf om daar zo objectief mogelijk naar te kijken, ook bij attestering en bij studiedoorverwijzing – ook als het beste aanbod voor de jongere zich misschien niet in hun eigen net of in hun eigen school bevindt.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.