U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, zonnepanelen worden al lang niet meer alleen op daken geplaatst. Ook op waterplassen, meren of op zee kunnen ze worden geïnstalleerd. Die panelen hebben bovendien een hoger rendement, omdat ze gemakkelijker kunnen worden georiënteerd en zo de grootste opbrengst kunnen generen. Buitenlandse goede praktijken zijn veelbelovend en hebben de meerwaarde aangetoond. Ze zijn ook duurder.

Op de plas van zandontginner Sibelco in Lommel werden zonnepanelen geïnstalleerd en er waren plannen om nog in 2018 voor 5 hectaren PV-panelen (photovoltaic) te plaatsen, onder andere in Dilsen-Stokkem. Ook de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) ziet potentieel in een dergelijk project.

De vorige minister heeft in 2018 6 miljoen euro gereserveerd voor proefprojecten met zonnepanelen op kleine wateroppervlakten. De investeringen zijn duurder. Men heeft een hybridesysteem uitgewerkt waarbij men een deel investeringssteun krijgt, 25 procent, en de rest is exploitatieondersteuning.

Minister, werd er een onderzoek gevoerd naar het potentieel en de kosten-baten van drijvende zonnepanelen in Vlaanderen? Wat zijn de resultaten?

Wat is de stand van zaken van de geplande proefprojecten? Wat zijn de voorwaarden? Welke ondersteuning zal er worden geboden?

Wat is de timing die wordt vooropgesteld?

Welke doelstelling beoogt Vlaanderen met deze ondersteuning?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Gryffroy, ik dank u voor uw vragen. Ik wil alleszins duidelijk stellen dat ik geloof in technologische vooruitgang en in innovatie. Ik juich dus het project van de drijvende zonnepanelen alleen maar toe, niet omdat ze ook in Dilsen-Stokkem voorkomen, maar omdat technologische vooruitgang en innovatie belangrijk zijn.

Er zijn geen uitgebreide studies voorhanden over het potentieel aan drijvende zonnepanelen in Vlaanderen. Mijn voorganger Bart Tommelein werd vorig jaar wel gecontacteerd door enkele projectontwikkelaars die plannen hadden om dergelijke projecten op poten te zetten. Uit een eerste analyse bleek dat, hoewel er inderdaad een aantal voordelen zijn aan drijvende zonnepanelen, zoals natuurlijke koeling en mogelijkheden tot tracking, dergelijke installaties op heden nog niet rendabel zijn onder het huidige steunregime. Omdat we in Vlaanderen innovatie een duwtje in de rug willen geven, hebben we daarom ook in 6,2 miljoen euro voorzien in de begroting van 2018.

Eind 2018 werden daarom zeven pilootprojecten voor drijvende zonnepanelen goedgekeurd, waarvan zes door de Vlaamse Regering, gezien de hoogte van het subsidiebedrag. De modaliteiten voor deze pilootprojecten en de subsidiebedragen waarop ze aanspraak kunnen maken, zijn beschreven in de goedgekeurde subsidiebesluiten. De subsidiehoogte bedraagt 25 procent. Naast die investeringssteun kunnen de projecten ook een beroep doen op de steun via groenestroomcertificaten. Dit zal voor nagenoeg alle projecten gebeuren via de procedure waarin is voorzien voor projectspecifieke ondersteuning. Daarbij wordt dan onder meer rekening gehouden met de specifieke investeringskosten en de opbrengsten uit de geproduceerde elektriciteit. Deze procedure verloopt gelijkaardig als die inzake het grote zonnepark in Lommel.

De projecten moeten volgens de subsidiebesluiten uiterlijk in de loop van 2020 in dienst worden genomen. Die kunnen dus tot en met het einde van 2020 lopen. Op basis van die pilootprojecten, want dat zijn ze wel degelijk, zullen we in de toekomst een beter zicht krijgen op de gebruikte technologieën, het potentieel en de economische haalbaarheid. In de projecten worden immers innovatieve technologieën toegepast, zoals dubbelzijdige zonnepanelen en aangepaste hellingshoeken, en worden ook specifieke montageprocedures en drijfconstructies uitgetest. Zo krijgen we een gedetailleerd inzicht in alle kosten en baten, en op basis daarvan zullen we dan kunnen bepalen welke bijdrage in Vlaamse context verder kan worden vooropgesteld door bijkomende projecten. In dat verband zal het bijvoorbeeld van belang zijn om de ervaring uit de op te starten vergunningsprocedures ook mee te nemen, zodat we beter kunnen inschatten welke randvoorwaarden gelden voor dergelijke projecten.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik wil even citeren uit het commissieverslag van woensdag 9 mei. Minister Tommelein zei toen het volgende over het Sibelco-dossier: “Dit gaat over een proefproject van 5 megawatt. Wij denken dat het budget van 6 miljoen euro dat mij voor dit ene project ter beschikking is gesteld, niet volledig op zal zijn. Dat betekent dat ik nog middelen zal hebben om in andere energieprojecten te stoppen. Ik denk dat dit een goede zaak is.” Ik heb daar toen het volgende op geantwoord: “(…) het is een goed gegeven dat we dit doen om te zien of dit überhaupt een interessante case kan zijn voor de toekomst.”

Ik schrok dan eventjes omdat die andere energieprojecten nog vijf projecten met drijvende zonnepanelen zijn. We hebben nu in totaal dus zes projecten met drijvende zonnepanelen. Ik vond het oké dat Sibelco was goedgekeurd en zou worden uitgevoerd, maar mijn vraag toen was eigenlijk dat dat zou worden geëvalueerd. U had het net over andere drijfconstructies, andere types panelen, de oriëntatie enzovoort, maar dat kon worden uitgetest in dat ene project. Dan zien we plots dat er vijf andere projecten zijn. Er zijn er in totaal zeven ingediend en er zijn er zes gefinancierd. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat dit ook zou worden gebruikt voor andere types van energieprojecten, en dus niet enkel voor drijvende zonnepanelen. Dat is ook mijn vraag: waarom werd dat niet daarvoor gebruikt?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Gryffroy, dank u wel voor uw bijkomende vragen. Het is inderdaad zo dat er initieel was voorzien in een bedrag van 6 miljoen euro voor drijvende zonnepanelen. Het project van Sibelco dat u aanhaalt, was het eerste project. U weet dat minister Tommelein in december dan zes nieuwe projecten heeft geselecteerd, waarvoor er nog een bedrag van 4,1 miljoen euro was, zijnde wat resteerde van die 6 miljoen euro. Binnen de voltallige Vlaamse Regering was de afspraak heel duidelijk dat die volledige 6 miljoen euro naar drijvende zonnepanelen zou gaan. Ik zie u zuchten, maar ook uw ministers zijn daarmee akkoord gegaan.

Verder blijven wij inzetten op innovatie en technologische vooruitgang. Er zijn dus ook nog andere budgetten voorhanden om te investeren in innovatie. Ik denk onder andere aan de zonnepanelen in de geluidswanden die zijn geplaatst aan de E17 en de E34. Ook dát is een innovatief project waarvoor in middelen is voorzien, en dat loopt ook verder. Ik denk dus dat er geen wijziging is aan wat duidelijk was afgesproken. Die 6 miljoen euro gaan we integraal besteden aan zonnepanelen, en daarnaast zijn er ook andere innovatieve projecten waarvoor middelen worden uitgetrokken, zodat we toch ten volle kunnen inzetten op hernieuwbare energie.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Inzake wat men binnen de regering beslist, voltallig, met iedereen aanwezig, ik zit daar niet bij. Ik heb mijn visie, ik mag mijn visie ook hebben, en in de commissievergadering van mei 2018 was duidelijk gesteld dat we zouden gaan voor één demonstratieproject, en dat ene demonstratieproject zouden we dan evalueren. Je kunt dan beslissen om, als er geld over is, nog twee projecten met drijvende zonnepanelen erbij te nemen, maar moeten dat er vijf zijn? Dat vind ik spijtig. Waarom heeft men dan bijvoorbeeld niet iets innovatiefs ondersteund omtrent waterkracht? Het Vlaamse bedrijf Turbulent maakt zeer innovatieve miniwaterkrachtturbines en krijgt daar hier in Vlaanderen géén ondersteuning voor. Ze moeten dat zelfs exporteren naar Chili, waar ze wél kunnen bouwen. Dat laten we dan liggen, maar we steunen wel zes installaties van drijvende zonnepanelen. Ik vind het een gemiste kans om geen andere types van energieprojecten daarmee te steunen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.