U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, in februari 2018 publiceerde de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) zijn advies Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie, ontwikkeld op uw vraag.

Midden maart stelde ik u in deze commissie een vraag over dat advies. Er werden in het advies ook verschillende aanbevelingen gemaakt, gaande van de oprichting van een taskforce tot maatregelen om ruimtevaartindustrie en aardse industrie op elkaar af te stemmen. U toonde toen in uw antwoord alvast de intentie om met die aanbevelingen aan de slag te gaan, en zou de dag erna al samenzitten met VARIO om het advies te bespreken. Dat was niet gelinkt aan mijn vraag, dat stond zo in uw planning.

Verder meldde u in uw antwoord dat u zeker ook openstaat voor de oprichting van een innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) in de sector, maar dat de intentie tot oprichting van dergelijk netwerk van de actoren zelf bottom-up moet komen.

Ik heb afgelopen week via de sector vernomen dat de goedkeuring voor dit innovatief bedrijfsnetwerk is verworven door de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI).  Dit lijkt me dus een goed moment om hierover enkele bijkomende vragen te stellen.

Minister, hoe verliep het overlegmoment met VARIO en resulteerde dit in concrete plannen? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de plannen en is er een tijdslijn uitgetekend? Hoe past de recente goedkeuring van het IBN in deze plannen en wat is de specifieke scope ervan? Dient de planning hiervoor te worden aangepast? Moeten er nog andere spelers worden betrokken om de aanbevelingen van het VARIO-advies te kunnen uitwerken? Tegen wanneer verwacht u hiervan resultaten?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Op 23 maart is er overleg geweest met een delegatie van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en mijn medewerkers. Tijdens het overleg heeft VARIO de tien trajecten uit de studie alsook de zes beleidsaanbevelingen en de veertien gerelateerde actiepunten toegelicht.

Als we kijken naar de verschillende actiepunten, kunnen we er niet omheen dat het instrument van een innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) het ideale instrument zou zijn om die actiepunten uit te voeren. Gelukkig, er komen initiatieven van de sector. Op 31 mei werd het IBN Space 4.0 goedgekeurd. Het IBN start op 1 oktober met een budget van afgerond 300.000 euro. Gelet op het feit dat het VARIO-advies wordt gedragen door de sector, mag het ons niet verbazen dat de activiteiten van het IBN aansluiten bij de actiepunten van VARIO.

Zoals het VARIO-advies aangeeft, is er in dezen een gedeelde verantwoordelijkheid van de sector en de overheid. Het IBN heeft een eigen structuur, inclusief technische werkgroepen, zodat het met de huidige stand van zaken niet aangewezen is om daarnaast nog een extra taskforce op te richten zoals voorgesteld in actiepunt 1.1. Je kunt zeggen dat IBN met die werkgroepen die taskforce is.

Het is nu vooral aan de sector om vanuit het IBN de strategie te verfijnen. Waar nodig zullen we met het IBN in overleg gaan om acties af te stemmen. Het VARIO-advies is het uitgangspunt van het IBN. Dus heel wat actiepunten sluiten daar nauw bij aan. Wat de scope betreft, kunnen we stellen dat innovatieve bedrijfsnetwerken in essentie clusterinitiatieven zijn die binnen een termijn van drie jaar een dynamiek van samenwerking op gang brengen tussen de clusterleden. Vandaar dat het bedrijfsnetwerk expliciet voorziet in tien multilaterale samenwerkingsprogramma’s tussen Vlaamse bedrijven. Daar sluiten ze aan bij de basisfilosofie van samenwerking.

Het gaat om samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het is daarnaast ook de bedoeling dat het IBN een duurzaam netwerk tot stand brengt dat op termijn moet uitgroeien tot een echte space community in Vlaanderen.

Bij de voorbereiding van het IBN werden er al bedrijven betrokken van buiten de sector, wat ik ook altijd goed vind. U kent mijn filosofie: voor innovatie is over het muurtje kijken een goede zaak. Er wordt ook gestreefd naar samenwerking met andere actoren zoals Agoria Vlaanderen, Flanders Make en SIM. Multifunctioneel, multidisciplinair werken, dat zijn de woorden die nodig zijn bij de innovatie die we vandaag nodig hebben.

Het is duidelijk dat het IBN het belangrijke instrument is om de Vlaamse ruimtevaarteconomie vorm te geven. Omdat dat nog maar pas is goedgekeurd, kan nu de voorgestelde aanpak worden gevolgd. Zij moeten dat nu opmaken.

Uiteraard moeten we samenwerken met andere actoren. Hierbij denk ik dan vooral aan de zogenaamde downstreamactiviteiten die aan bod komen bij de aanbevelingen 4 en 5 van VARIO over de ruimtevaartdiensteneconomie. Een voorbeeld hiervan is de beeldverwerkingsketen, een samenwerking tussen het agentschap Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor het archiveren, verwerken en ontsluiten van data.

Het IBN start op 1 oktober. Volgens het werkprogramma zal het IBN na drie maanden zijn roadmap voorstellen. Deze roadmap zal voor de sector dan een belangrijke leidraad zijn. De resultaten zullen dan hopelijk snel volgen. Met de steun aan het IBN hebben we een sterk instrument aan de sector gegeven voor de realisatie van de doelstellingen die ze naar voren schuiven.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, ik ben heel blij met uw antwoord. Dat ziet er goed uit. Ik denk dat die industrie hiermee de goede aansporing en aanmoediging krijgt om samen te werken en verder te groeien.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.