U bent hier

Commissievergadering

donderdag 19 april 2018, 14.00u

Voorzitter
van Ludo Van Campenhout aan minister Philippe Muyters
1636 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, triatlon is in ons land aan een opmars bezig. Het wordt steeds populairder. Op 17 juni is er trouwens een recreatieve kwarttriatlon in de dokken van Antwerpen. Alle collega’s zijn welkom.

Er is dan ook al langer een vraag naar meer mogelijkheden om aan langeafstandszwemmen te kunnen doen, bij voorkeur ook met pak, wat in een gesloten zwembad vaak niet toegelaten is. Door de vele recreatieve zwemmers in domeinen met een strandzone, is het vaak onmogelijk om daar trainingen voor langeafstandszwemmers te organiseren of is het gewoonweg niet toegelaten. De trainingsmogelijkheden in open water aan het watersportcentrum in Hazewinkel, Willebroek, worden nu mogelijk gemaakt door een afwijkingsaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Maar ook in andere regio’s in Vlaanderen is er een grote vraag naar mogelijkheden voor clubs en individueel om trainingen voor triatleten te kunnen organiseren.

Minister, op welke basis is er in Willebroek een uitzondering toegestaan om in open water te trainen?

Hoe staat u tegenover het uitbreiden van trainingsmogelijkheden in open water in heel Vlaanderen?

Ziet u mogelijkheden om het uitbreiden van de trainingsmogelijkheden in open water vanuit de Vlaamse overheid te faciliteren, want veel van die open plassen zijn in beheer bij de Vlaamse overheid?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Zwemmen was tot voor kort niet toegelaten in de watersportbaan van Willebroek omdat voor dergelijke watervlakken dezelfde VLAREM-voorwaarden (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) gelden als voor recreatieve zwemzones.

Een van die VLAREM-voorwaarden is het beschikken over een strandzone waarlangs de zwemmers het water in kunnen, en die is er in Willebroek niet. Langeafstandszwemmers hebben echter geen behoefte aan een strand om in het water te gaan. Zij kunnen probleemloos de steigers gebruiken.

Omdat er veel vraag is naar trainingsmogelijkheden in de watersportbaan van Willebroek, heeft Sport Vlaanderen eind vorig jaar een aanvraag ingediend bij minister Schauvliege om te mogen afwijken van deze milieuvergunningsvoorwaarde. De aanvraag werd op 21 maart 2018 goedgekeurd.

Daarmee zijn de sporters uit de omgeving van Willebroek verder geholpen, maar de vraag naar meer trainingsmogelijkheden in open water leeft uiteraard in heel Vlaanderen. Dat is ook het signaal dat we krijgen van onder andere Triatlon Vlaanderen. Zowel vanuit topsport als vanuit de recreanten is de vraag naar trainingswater veel groter dan het aanbod. Dit heeft, zoals net gezegd, te maken met de VLAREM-voorwaarden zoals de kwaliteitsnormen van het zwemwater, de veiligheidsvoorschriften enzovoort.

Het is ook verboden om te zwemmen in Vlaamse waterwegen tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor wordt verleend. Als minister van Sport ben ik uiteraard vragende partij voor het uitbreiden van de trainingsmogelijkheden in open water door het aanpassen van VLAREM in het algemeen. Mijn administratie heeft dan ook al een voorstel uitgewerkt om de voorwaarden voor openwaterzwemmen of langeafstandszwemmen te versoepelen. Dit ligt nu voor bij minister Schauvliege. Ik ga daar niet over in detail treden. Wanneer ik een voorstel doe aan een collega maar nog geen antwoord heb gekregen, dan maak ik dat nog niet openbaar. Dat zou een slechte zaak zijn.

De bedoeling is om in een eerste fase meer openwaterzwemmen mogelijk te maken. In een latere fase kunnen we eventueel nog een stap verder gaan, en dan heb ik het over de VLAREM-voorwaarden inzake de toezichtregeling.

Samengevat was Willebroek een opportuniteit door af te wijken van VLAREM inzake het strand. De rest van het openwaterzwemmen is een tweede opportuniteit. Ik hoop dat ik daarover tot een consensus kan komen met minister Schauvliege. Daarna kan eventueel nog een derde fase volgen.

De voorzitter

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw uitgebreid en zeer positief antwoord. Veel open waters hebben geen strandzone. Triatleten of langeafstandszwemmers hebben die ook niet nodig. Het is dan ook positief dat u hebt gewerkt aan een algemene aanpassing van de VLAREM-wetgeving. Ik zal de details aan minister Schauvliege vragen.

De Vlaamse overheid is vaak beheerder van de zwemplassen. Wanneer die wetgeving is aangepast, zou het goed zijn dat zij vlot toelating geeft om in dat open water te zwemmen.

Ook de redders vormen een bijzonder aandachtspunt dat perspectieven biedt omdat er natuurlijk ook recreatieve zwemmers zijn, in Antwerpen en in Vlaanderen, die ook in open water zwemmogelijkheden willen hebben.

Ik ben zeer tevreden met uw antwoord. Dat biedt veel perspectieven voor triatleten, langeafstandszwemmers en zwemmers in het algemeen.

Bart Caron (Groen)

Ik heb een familie van triatleten en langeafstandszwemmers. Mijn oudste zoon heeft vorige zomer de wedstrijd Brugge-Damme gewonnen, en dan moet je toch al behoorlijk kunnen zwemmen.

Minister, in Kortrijk wordt nu al drie jaar geprobeerd om de problematiek van zwemmen in open water op te lossen. Het gaat dan eigenlijk over de waterwegen. Daarbij lijkt De Vlaamse Waterweg zeer stug in het toekennen van toelatingen om daarin te zwemmen. Zij baseren zich daarbij vooral op veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de scheepvaart. Daarnaast is er de problematiek van VLAREM-redders, en het grappige daarbij is dat heel wat veel van die atleten zelf vaak een reddersbrevet hebben of zelfs professioneel actief zijn als redder.

Er bestaat een grote nood om daarop in te gaan. Ik weet ook dat men niet in elke waterweg of op elke plek in open water kan zwemmen, maar nu is er een soort van halsstarrigheid bij De Vlaamse Weterweg om dat toe te laten. Ik zou er echt voor willen pleiten om daar zeker voor langeafstandszwemmers en triatleten een opening te maken of te forceren om daar een antwoord op te bieden. Dit is een reële nood en ik kan u verzekeren dat in Vlaanderen elk weekend honderden, zo niet duizenden mensen op een illegale manier van die openbare wateren gebruik maken. Zij doen dat met een opgeblazen ballon rond hun lenden die wordt vastgemaakt met een lint om toch opgemerkt te worden in het water. En dit terwijl we al 20 à 30 jaren hard werken om de waterkwaliteit van veel van die waterwegen te verbeteren. En die is ook effectief heel erg verbeterd. Ik denk dat we hier de kwaliteiten van ecologie, economie en sportbeleving met elkaar kunnen combineren. Dit is een dossier dat in een tweede of derde fase bij minister Weyts op tafel moet worden gelegd.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Campenhout, nu een vraag stellen aan minister Schauvliege heeft niet veel zin. We zullen samen proberen tot een consensus te komen over het voorstel dat ik heb ingediend. Zodra er een resultaat is, zal ik dat communiceren. Ik zal u daarvan op de hoogte houden.

Mijnheer Caron, vandaag is het natuurlijk moeilijk om toelating te krijgen omdat de VLAREM-wetgeving bepaalt wanneer er sprake is van openwaterzwemmen. Een toelating van De Vlaamse Waterweg krijgen is moeilijk omdat bijna nooit kan worden voldaan aan de VLAREM-voorwaarden. Ik zal zeker ook in overleg treden met De Vlaamse Waterweg en met minister Weyts om na te gaan of er nog andere hindernissen zijn waardoor er te weinig kan worden gezwommen.

De eerste belangrijke stap is nu na te gaan welke aanpassingen al dan niet aan de VLAREM-wetgeving kunnen gebeuren.

De voorzitter

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, ik ben heel tevreden met uw antwoord. Dat is een goede zaak voor triatleten en langeafstandszwemmers. Eerst moet de VLAREM-wetgeving worden aangepast. Ik heb alle vertrouwen in het werk van u en minister Schauvliege, gezien uw hart voor de sport en ook voor Antwerpen. En dat hangt inderdaad samen: de aanpassing van de VLAREM-wetgeving maakt ook toelatingen van De Vlaamse Waterweg gemakkelijker.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.