U bent hier

Commissievergadering

donderdag 8 juni 2017, 10.00u

Voorzitter
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
2077 (2016-2017)

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Minister, deze vraag gaat in op een probleem dat mij wordt gesignaleerd van op het veld. Hij gaat over de huursubsidie. Ik hoef u uiteraard niet te vertellen aan welke voorwaarden een huursubsidie is gekoppeld.

Als huurders op eigen kracht op de private huurmarkt een conforme woning huren en aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze die huursubsidie zelf aanvragen. Ze krijgen de huursubsidie uitbetaald op hun rekening. Maar als ze via een sociaal verhuurkantoor (SVK) huren, krijgen ze die huursubsidie niet op hun rekening uitbetaald, maar wordt die op de rekening van het SVK betaald en in mindering gebracht van de te betalen huur.

Tot voor kort was het zo dat bij een verhuis de huursubsidie werd doorbetaald tot het einde van het huurcontract. De SVK’s signaleren dat het systeem blijkbaar is gewijzigd. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen, dat de huursubsidies uitbetaalt, zou dit sinds kort niet meer doen tot het einde van het huurcontract, maar bij de wijziging van het domicilie in het bevolkingsregister.

Men stelt dat deze nieuwe regeling problemen oplevert voor huurders die verhuizen naar een sociale huurwoning. Als mensen een aanbod krijgen van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), moeten ze daarop ingaan. Als ze dat niet doen, dreigen ze de huursubsidie voor altijd te verliezen. Als mensen een woning toegewezen krijgen, en ze gaan die woning bezichtigen en ze gaan in op het aanbod, zullen de SVK’s die huurders wel begeleiden om meteen na ontvangst van de brief van toewijzing de opzeg van drie maanden te doen. Maar tussen het verkrijgen van het aanbod en de effectieve verhuizing naar de woning van een SHM zitten geen drie, maar slechts één of maximaal twee maanden. Zo zit er een periode tussen omdat men natuurlijk eerst zijn adreswijziging doorgeeft in het bevolkingsregister.

Dit heeft nu blijkbaar tot gevolg dat de huursubsidie stopt in de maand dat het adres wijzigt in het bevolkingsregister. Zo creëren veel mensen bij een verhuizing schulden doordat ze al de huur moeten betalen in de nieuwe SHM-woning en ze nog met de opzeg zitten van het oude huurcontract, en daarbovenop komt ook nog eens het wegvallen van de huursubsidie. Zo moeten ze nog een behoorlijke som ophoesten.

Blijkbaar is dit vandaag niet, of nog niet, zo voor de huurpremie. Minister, wat is de reden voor de andere manier van afhandeling van de huursubsidie? De SVK’s stellen dat zij niet op de hoogte werden gebracht van deze nieuwe regeling. Wat is daarvoor de reden? Bent u er zich van bewust dat deze nieuwe regeling bij mensen die al een beperkt inkomen hebben voor een behoorlijke financiële druk zorgt? Is het de bedoeling om dit gewijzigde systeem van uitbetalen door te trekken naar het systeem van de huurpremies?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Hostekint, u zegt dat het werkveld u bepaalde problemen heeft gesignaleerd. Dat zal wellicht zo zijn. Maar die signalen zijn verkeerd. Er is helemaal geen gewijzigde regelgeving. De regelgeving die van kracht is, dateert van 1 mei 2014. Ik moet u niet vertellen wie er toen bevoegd minister was – ik althans niet. Toen zaten we nog samen in de meerderheid, u herinnert zich dat wellicht nog. De algemene werkwijze die door het agentschap Wonen-Vlaanderen (AWV) wordt gevolgd in het kader van de verhuizing van een huurder die recht heeft op een huursubsidie, is al sinds 1 mei 2014 van kracht en ook niet meer gewijzigd. De regeling van de huurpremie gaat zelfs tot nog vroeger terug, tot 2012.

U hebt zelf aangegeven dat de SVK’s altijd een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in de mogelijke verlening van een huursubsidie. Dat is een goed systeem. Wat is nu de concrete werkwijze? Als het agentschap geen of nog geen melding heeft gekregen van het SVK van de verhuizing van een huurder, maar wel vaststelt dat de huurder verhuisd is, wordt de datum van de adreswijziging in het Rijksregister gebruikt om te bepalen tot wanneer de huurder recht heeft op een huursubsidie. Het AWV brengt het SVK hiervan op de hoogte. Zodra het SVK het AWV op de hoogte brengt van de verdere specificaties van de verhuizing, bijvoorbeeld inclusief de opzegtermijn, hetzij proactief of hetzij naar aanleiding van de melding van het agentschap op basis van het register, wordt het recht op huursubsidie uitgebreid met die opzegtermijn.

Een uitzondering op deze algemene werkwijze doet zich voor als er sprake is van een verhuizing naar een sociale huurwoning die wordt verhuurd door een SHM. De huurder krijgt in dat geval automatisch drie maanden huursubsidie. Dit moet een eventuele en tijdelijke periode van dubbele betaling compenseren.

U vraagt of ik dit zal doortrekken naar de huurpremie. Ik heb u al gezegd dat op de huurpremie hetzelfde systeem bestaat sinds 2012. Ik zie totaal niet in wat er aan de regelgeving moet worden veranderd. Maar ik nodig u wel uit om eventuele problematische dossiers over te maken aan het AWV. Die kunnen dan bekijken of er misschien een afhandeling van de dossiers mogelijk is. Zij kunnen dan zien wie er misschien een fout heeft gemaakt. Maar in elk geval, de regelgeving is niet gewijzigd en zit goed in elkaar, als u het mij vraagt.

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Het gaat dus eigenlijk tot het moment van wijziging van domicilie. Maar als men zelf te kennen geeft dat daar nog een opzeg aan verbonden is, wordt de opzeg toch nog doorbetaald tijdens de opzegperiode tot het einde van het huurcontract. Ofwel zullen de feitelijke gegevens die mij werden doorgegeven niet kloppen, ofwel zal er een probleem zijn bij de individuele afhandeling. Ik zal dat checken. Bedankt in elk geval voor deze informatie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.